3.1.10 Általános gazdaságföldrajz.
TR-411II. évfolyam 2.félévÁltalános gazdaságföldrajz2+2gyakorlati jegy, kollokvium

Az általános gazdaságföldrajz alapkategóriái.
A természeti tényezők hatása a gazdasági életre. A természet és a társadalom kapcsolata. Az ember gazdasági tevékenysége és a környezet.
Népességföldrajz. A népesedési ciklusok. A népsűrűség, területi különbségek. A külső és belső vándorlás. Foglalkoztatottság.
Nyelvek, vallások.
A települések és a településhálózat. Az urbanizáció folyamata, a települések hierarchiája. A városnövekedésből adódó gondok.
A mezőgazdaság világgazdasági jelentősége. A mezőgazdaság területi típusait meghatározó tényezők. A földellátottság, a földhasznosítás. Művelési ágak és üzemi típusok.
A forró (egyenlítői) övezet mezőgazdasága
A szavanna- és monszun területek mezőgazdasága
A száraz és nedves szubtrópus szerepe a mezőgazdasági termelésben
A mérsékelt övezet meghatározó szerepe a mezőgazdasági árutermelésben
A száraz és hideg zóna mezőgazdasága
A Föld erdőgazdasága

Iparföldrajz. Az ipar fejlődése, világgazdasági jelentősége, általános vonásai, sajátosságai.

Kitermelő iparok, bányászat (energiahordozók termelése, fémhordozók termelése, nem fémes ásványok bányászata)
Energiagazdálkodás (fejlődési tendenciái, térbeli elhelyezkedését befolyásoló tényezők)
Kohászat (világgazdasági jelentősége, fejlődési tendenciái)
Vegyipar (a kemizálás gazdasági társadalmi hatásai, fejlődési tendenciái, területi elhelyezkedésére ható tényezők)
Gépipar (a termelési eszközök, a fogyasztási javak termelésének hatása a társadalmi-gazdasági fejlődésre, a gépipar földrajzi elhlyezkedését befolyásoló tényezők)

Közlekedésföldrajz (a termelés, az értékesítés, a nemzetközi munkamegosztás, a személyi szolgáltatások és a közlekedési rendszer működésének összefüggései; a közlekedés fejlődési tendenciái, szakágai; a hálózatok kialakítását befolyásoló tényezők).
Az idegenforgalom (jelentősége, fejlődési irányai, a kereslet-kínálat regionális sajátosságai).
A külgazdasági kapcsolatok, a forgalom alakulása.
A nemzetközi gazdasági integrációk.
A világgazdaság fejlődési tendenciái és az azt befolyásoló tényezők..
TR-511III. évfolyam 1.félévÁltalános gazdaságföldrajz2+0kollokvium

A gazdaságföldrajz fejlődésének történeti áttekintése.
A gazdaságföldrajz irányzatai, a legfontosabb nemzetközi és hazai források.
A természeti erőforrások hasznosítása és a gazdasági fejlődés.
A népesség számbavétele, a főbb népmozgalmi mutatószámok.
A nem- és korszerinti megoszlás, a népesség számának előrejelzése.
A népesség minőségi jellemzői: foglalkoztatottság, iskolázottság, egészségügyi helyzet, stb.
A települések osztályozása, a falu és a város.
Az urbanizáció.
Az agrárföldrajz fejlődése, irányzatai.
A mezőgazdasági körzetesítés kérdései, az agrártipológia.
A mezőgazdaság technikai háttere.
Az agrártermelés belső arányai. Az önellátás a kivitel és a behozatal jelentősége. A kemizálás és hatásai.
A hagyományos mezőgazdasági rendszerek, a modern árutermelő gazdaságok.
A fejlett- és fejlődő országok mezőgazdaságának jellemző vonásai.
Az élelmiszerellátás mint globális kérdés.

Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!