A térképkészítés története
05.jpg - 11965 Bytes
1786-1790
Az u. n. II. József-féle gazdasági felmérés. Derékszög kitűzése a kereszttáblával.

14 A II. JÓZSEF-FÉLE GAZDASÁGI FELMÉRÉS (1786-1790)

A kalapos király uralkodása alatt nemcsak katonai felmérés folyt, hanem egy másik országos méretű felmérés is elindult, mert 1786-ban elrendelte az adóterhek igazságosabb elosztása érdekében a (jobbágyok használatában lévő) telkek nagyságának méréssel, hozamának pedig önbevallással való megállapítását, végül is a telkek jövedelmének meghatározását. Az uralkodónak ez a rendelete a nemesség és a parasztság nagy ellenszenvét, ellenállását vívta ki.
A mérési műveleteket - ahogyan akkor nevezték: "telekkimérés"-t - paraszt mérősegédekkel az uradalmi ispánok, községi elöljárók végezték, akik sem a műszaki részhez, sem a jövedelem megállapításához nem értettek. Pedig egy-egy "írás tudó"-t tanfolyamon kiképeztek és végrehajtási utasítást is adtak ki.
E szerint ki kellett jelölniük a község- és dűlőhatár töréspontokat, majd az egyes telkek sarokpontjait; pontosan kellett végezni pl. a sík terepen a hosszmérést: a végpontok kitűzését, az egyenesbe intést, a láncok ismételt lefektetését, a mérőcövekek elhelyezését. A nem egyenes mezsgyék esetén a súlyvonalat tűzték ki. Dombos vidéken lépcsős mérést alkalmaztak. A területeket téglalapokra vagy trapézekre, később háromszögekre bontással kellett meghatározniuk a természetben. Mérési jegyzetet vezettek, de térkép alig készült (ui. a cél a területnagyság megállapítása volt). A kiszámított területadatok azután az ispánhoz kerültek, aki önbevallásra bírta a jobbágyokat és megállapította a jövedelmüket. Az országban mindenütt azonos időben folyó munkát néhány hónapra tervezte a császár, de az uralkodói szorgalmazás és a büntetések ellenére rendkívül lassan haladt. 1790-ben az egyre nagyobb elégedetlenség miatt a császár kénytelen volt visszavonni rendeletét, így a "kismérés" abbamaradt, sőt az "ellenálló" nemesek és parasztok - az utókor kárára - a munkarészeket is elégették.


1left.gif - 267 Bytes 1up.gif - 280 Bytes 1right.gif - 266 Bytes