2.1 A térképtudomány önállóvá válásának szakaszai

A kartográfia önállósodásának kezdetét számos kutató a XVIII. század elejére teszi. Lehmann (29) által megfogalmazott közös felfogásuk szerint: "a földrajz, a csillagászat és a geodézia szoros összefonódása az oka, hogy a térképészet egészen a XVIII. századig nem szerepel önálló tudományként".
A térképészet a kezdetektől a XVIII. század első feléig tartó története során elsődlegesen a kartográfia gyakorlati területe, Pápay (32) megfogalmazásában a tárgyszféra alakult ki. Ebben a hosszú időszakban az elméleti oldalnak - Pápay (31) metaszférának nevezi - csak az első eleme, a vetülettan, a térképhálózatok szerkesztésének tana jött létre.
Egészen a XVIII. század kezdetéig a térképszerkesztés művészetnek számított egy magas szintű, tudományos ismereteket is feltételező kézművesség értelmében. A kartográfia tudományos szempontjának a térkép tartalmának kidolgozása számított. (20)
Az önálló tudománnyá alakulás irányában döntő mozzanatnak a térképészeti elmélet további elemeinek a megjelenése bizonyult. Ez a megjelenési folyamat képezi az önálló kartográfia kialakulásának első szakaszát, Pápay (31) megfogalmazásában "a XVIII. század elejétől a XIX. század első feléig tartó előtörténeti periódust".
A már létező vetülettan mellett, amely ebben az időszakban Lambert (1772), Euler (1777) és Lagrange (1779) munkássága nyomán fejlődött, a kartográfiai metaszféra új elemeként megjelenik a térképtörténet-írás. A németek kezdték: Gott-schling (1711), Gregorii (1713), Hauber (1724); a franciák folytatták: Lenglet-Dufresnoy (1742), Vaugondy (1755), Sonlavie (1802-1805) és Fontenelle (1825). Busching tollából 1773-ban megjelentek az első térképbírálatok, mint a korabeli térképek forráskritikai feldolgozásai, Adelung pedig 1796-ban bibliográfiai összeállítást készített.
A térképészeti metaszféra kialakulásában a legnagyobb jelentősége azonban a domborzatábrázolás megjavítására vonatkozó elképzeléseknek volt. Du Carla (1771), Dupain-Triel (1799), Lehmann (1799) és Mémoire (1804) módszerei a domborzat pontos és mérhető ábrázolását tették lehetővé. (2)
Az új domborzatábrázolási módszerek kifejlesztését a nagyméretarányú térképeken elsősorban a katonai igények ösztönözték. Rumpf (37) 1824-es összeállítása szerint a XVIII. század első nyolc évtizedében a porosz és francia katonai szakirodalomban csaknem ezer tudományos munkát publikáltak, és ebből 525 tanulmány a tereppel, a domborzat jelentőségével foglalkozott.
A XVIII. század végén Poroszországban az akkori hadtudomány speciális ágaként alakult ki a domborzat ábrázolásával és értékelésével foglalkozó tereptan, amely később Ausztriában olyan kézikönyvek megjelenésével és tanszékek alapításával jelzett fejlődésen ment át, hogy a XIX. század második felében már külön tudománynak tekintették.
A katonai szükségletek mellett létezett egy "térképészeten belüli" igény is a domborzatábrázolás tökéletesítésére. A geodézia, ezen belül is a topográfia fejlődése folytán ellentmondás támadt a domborzat főként művészi, így igen szubjektív és ebben az értelemben anakronisztikus ábrázolása és a többi térképelem, a síkrajz egzakt előállítása között.
A harmadik dimenzió síkban történő ábrázolása az alkalmazott matematika határain messze túlnövő, speciálisan kartográfiai problémát jelentett. A kísérletek és módszertani viták során a domborzatábrázolás kérdésében új "látásmód" alakult ki, amely a későbbi, a XIX. század első felétől a XX. század elejéig tartó előkészítési fázisban a kartográfiában meghatározó fejlődési iránnyá vált.
Ez a módszertani alapozású fejlődési irány a földrajzban, a topográfiában és a hadtudományban - más-más intézményes formák között - lényeges mértékben járult hozzá a földrajzi (topo- és korográfiai) térképek különböző, méretaránytól függő területeinek integratív kezeléséhez. A módszertani viták kiterjedtek a kisméretarányú atlasztérképek domborzatábrázolására is, amelyek addig kizárólag a földrajztudomány hatáskörébe tartoztak. (43) A szakmai viták nyomán nemcsak új ábrázolási módszerek jöttek létre, mint például a hipszometrikus (magasságfokozatos) színezés, hanem a kartográfiai módszerek újabb szaktudományi területekre is kiterjedtek.
Ugyancsak jelentősnek bizonyult az előtörténeti periódus végén az a tematikus kartográfiai vonatkozású fejlődési irány, amelyet 1817-ben Humboldt tevékenysége indított el. (27)
Vizsgáljuk most meg a térképészet önállóvá válásának folyamatát, a kartográfia differenciálódását más szemszögből, az intézményesedés oldaláról is.
A katonai keretek között végzett terepfelmérésen alapuló nagyméretarányú topográfiai térképezés kialakította a saját intézményes formáit.
1791 júliusában Nagy-Britanniában megalapították az Ordnance Survey-t, a térképészeti szolgálatot, és ugyanezen év novemberében Franciaországban felállították a Dépót de la guerre-t, a hadilevéltárat. 1800-ban Milánóban Napóleon létrehozta a Deposito della Guerra-t, amelyből később a bécsi Militärgeographisches Institut fejlődött ki. A térképezés feladata jól felkészült földmérő mérnökök kezében nyugodott; ilyen szakembereket 1772-től Budán az Institutum Geometricumban, Franciaországban pedig az 1790-es évek közepétől az École Polytechnique-en képeztek. A XVIII. század végén Bécsben Liechtenstern térképrajzolást és térképsokszorosítást oktató iskolát indított.
A térképészet gyakorlati oldalról serkentett önállósodásához hozzájárult a korszak tematikus térképeinek növekvő változatossága. Ebben, köszönhetően Lister, Halley, Buache, Packe, Guettard, Young, Smith és Humboldt munkásságának, Nagy-Britannia és Franciaország járt az élen.
A térképészet önállóvá válása a XIX. század első felétől a XX. század elejéig tartó előkészítő fázisban jól követhetően folytatódott. Pápay (32) véleménye szerint ebben a szakaszban két fejlődési tendencia a meghatározó.
Egyrészt az egymástól elváló, differenciálódó tudományágak és az ugyancsak differenciálódó kartográfia között integrációs tartományok alakultak ki. Ez a kartográfiának a különféle tudományágakban speciális részterületként történő besorolásához, vagy fordítva, a tudományág egy részének a kartográfia résztartományaként kezeléséhez vezetett. Ilyen integrációs tartományok elsősorban az ebben az időben önálló tudománnyá váló geodéziával, geológiával, oceanográfiával, meteorológiával és a hadtudományokkal kölcsönhatásban alakultak ki.
Másrészt a kartográfiai metaszféra elemeinek fejlődésével megkezdődött a különböző tudományágakban annak felismerése, hogy a térképi modellezés minden ábrázolási sokféleség mellett is egyértelmű problémafeltáró és -megoldó lehetőséggel rendelkezik. Egyre jobban és egyre több tudományágban került alkalmazásra a térképkészítés, mint tudományos módszer. (40)
Ehhez a korszakhoz, az előkészítő fázishoz fűződik a "kartográfia" fogalom megszületése is. A szakirodalomban általános a vélemény, hogy a fogalmat 1839-ben Manoel Francisco de Barros y Souza alkotta. Ezt Pápay (31) vitatja, kutatásai szerint a fogalmat Berghaus 1829-ben kiadott munkájában már többször említi. Ennél is távolabbi időre megy vissza Koeman (23), szerinte az elnevezés először 1567-ben egy felmérőműszerre vésett feliratban fordul elő, de a fogalom abban a korban nem terjedt el.
A térképészet integratív, egységes egészet mutató képének kialakulásához és fejlődéséhez nagyban hozzájárultak az első önálló kartográfiai folyóiratokban, az 1840-es évek elején csak rövid ideig élő Kartenfreundban és a Petermanns Geographische Mitteilungenben (1856 és 1863 között például Sydow tollából) közölt tanulmányok, de mindenekelőtt az olyan összefoglaló munkák, mint Tóth Ágoston "A helyszínrajz és földképkészítés történelme, elmélete és jelen állása" című könyve 1869-ből.
A térképészet önállósodásának, integrálódásának közvetett bizonyítéka az is, hogy növekedett a különböző tudományágak keretében kiképzett, de főfoglalkozásként kartográfiai kérdésekkel foglalkozó szakemberek között a szakmai egyezés mértéke. Ez abban is kifejezésre jutott, hogy használatba jött a térképész - nemzetközi szóhasználattal kartográfus - elnevezés, mint általános szakma- megjelölés. A térképészet egyre inkább úgy szerepelt, mint a kartográfusok ügye. A megnövekedett szakmai azonossági fok jól tükröződött a nemzetközi kartográfiai társaság alapítására irányuló törekvésekben is. (7) Az 1895-ös londoni, majd az 1899-es berlini nemzetközi földrajzi kongresszuson az orosz Tillo terjesztett elő ilyen irányú javaslatokat.
A kartográfia önálló tudományággá válásának előkészítő fázisában a gyakorlati kartográfia két irányban hatalmasat fejlődött. A topokartográfiában a domborzatábrázolást a svájci mesterek - Leuzinger, Imfeld, Becker, Kümmerly - magas szintű művészetté ("svájci manier") fejlesztették; a tematikus térképészetben pedig a német Heinrich és Hermann Berghaus, Petermann, az angol Johnston, Harness, Shapter, Hume, a dán Ravn, az ír Booth, a francia Minard és az amerikaiak, Maury, Leigh és Walker (21) számos új ábrázolási módszert dolgoztak ki.
A térképészeti gyakorlat (a tárgyszféra) legyezőszerű kiterjeszkedése - a nagyméretarányú topográfiai térképektől a kisméretarányú földrajzi (atlasz-) térképeken át a tematikus térképekig - növelte a szakmai munkamegosztást: a munkamegosztást a főként kézműipari jellegű gyakorlati, és az elsősorban tudományos jellegű elméleti tevékenységek között. A térképszerkesztési folyamat részekre tagolódása szolgált alapul az új típusú térképész szakember: a tudós kartográfus kialakulásához, és ezek kialakulásával egységes, személyi, gazdasági, intézményi feltétele jött létre a térképészeti kutatások gyakorlati szférából az elméleti szférába történő "áthelyezéséhez". Berghaus (14), Petermann, Sydow, Hauslab és mások munkássága, és az olyan kvalifikált kiadók, mint a gothai Justus Perthes, az edinburghi Bartholomew, a bécsi Artaria publikációi bizonyítják a létrejött változást.
A térképészeti szakirodalomban túlnyomó többséggel uralkodik az a nézet, hogy az elméleti kartográfia önálló tudományággá csak a XX. században vált. Pápay (31) ezt az időszakot az önálló tudománnyá válás végső, konstituáló fázisának tartja. A véleménykülönbség az egyes kutatók, illetve a körülöttük kialakult iskolák között csak abban van, hogy melyik évtizedben és milyen "bizonyítékok" alapján jelölik ki a megszületés idejét.
Számos német szerző - Arnberger (3), Freitag (16), Kretschmer (26), Meine (30) - szerint az önállóvá válás a XIX. és XX. század fordulóján következett be, és ők ezt Karl Peucker osztrák kartográfus tevékenységéhez, 1898-ban, 1902-ben (33), 1904-ben és 1907-ben megjelent publikációihoz kötik. Arnberger szerint Peucker volt az első geográfus, aki felismerte, hogy a kartográfiai ábrázolás elmélete önálló tudomány, amelynek kutatási témája és módszere különbözik a földrajzétól.
Míg Kretschmer az 1902-es évet tartja fontos határvonalnak, addig Freitag 1907-et veszi fordulópontnak. Freitag indoklása: Peucker ebben az évben tett kísérletet arra, hogy megírja a tudományos kartográfia első összefoglalását, a környező világ egységes leképezési elméletét és ugyanebben az évben jelent meg Max Eckert programadó cikke a kartográfiáról, mint tudományról. Freitag szerint "tulajdonképpen ezzel született meg a tudományos kartográfia".
Peucker a kartográfus új típusát, az egyetemen képzett kartográfusét képviselte, és ő maga is tanított. 1913-ban ő nyerte el az első kartográfiai docentúrát a bécsi Világkereskedelmi Főiskolán. (30)
Arnberger (1) nézete szerint a kartográfiának, mint tudománynak a kialakulása 1900 körül történt a földrajz, a geodézia és a topográfia kölcsönhatása révén, de önálló tudományágként csak az első világháború után ismerték el. Önállósága döntő kritériumának az egyetemi kartográfusképzés bevezetését tekinti.
Bosse is lényeges feltételnek tartja a térképészek felsőfokú képzését abban a folyamatban, ami az önálló kartográfiai kialakulásához vezetett; Hermann Haack (1872-1966) tudományos tevékenységét értékelő írásában megjegyzi: "kartográfiai tudományos munkáját már speciálisan beállított főiskolai képzés után kezdte meg. Rajta láthatjuk a fordulatot, mely a kartográfiát saját pályára kormányozta." (8)
Elterjedt szakirodalmi nézet az is, amely szerint a kartográfia megalapozása a 20-as években, Max Eckert kétkötetes művének, a "Kartográfia Tudomány"-nak megjelenésével történt. A munka jelentőségének bizonyítására kölcsönözzük Kreisel (25) szavait: "A kartográfiáról, mint igazi tudományról, csak Eckert 1921-ben megjelent nyilatkozata óta beszélhetünk. Gondolatilag tiszta helyzet csak az Eckert-nyilatkozattal állott elő. Ez ugyanis a szövevényes helyzetben Kolumbusz tojása volt. A kartográfia, se nem földrajzi, se nem mérnöki tudományág, hanem, mint valami önálló, ez akkor butaságnak tűnt. Abban az időszakban kellett volna élnünk, hogy ezt igazán beláthassuk. De biztosan látták már, hogy minden oldalról mennyi igénnyel lépnek fel a kartográfiával szemben. Katonák, földrajzosok, természettudósok, polgári mérnökök mind-mind hivatottnak érezték magukat a kartográfia irányítására. Eckert deklarációja tehát egyúttal bátor tett is volt, mert jelentékeny hatalmi érdekekkel kellett szembehelyezkednie."
Hogy Eckert is saját magát tekintette a kartográfia-tudomány megalapítójának, arra bizonyíték a Német Kartográfia Társaság 1937-es alakuló gyűlésére küldött távirata, mely így kezdődött: "mint a kartográfia-tudomány alapítója, üdvözlöm a társaság megszületését". Bár a harmincas évek második felében Németországban már nem vonták kétségbe Eckert alapvető szerepét, a kartográfia önállósodását még nem tekintették lezártnak. Erre utal a Német Kartográfiai Társaság alakuló gyűlésén Behrmann referátuma: "a földrajz már gyakran megért olyat, hogy gyermekei felnőttek, és ki kellett küldeni őket a világba. Kezdetben gyakran pubertás civódások következtek be a gyermekek és a szülők között. A térképészetet régóta kissé mostohán kezeltük, kicsit elnyomtuk és nem segítettük elő eléggé a fejlődését. Most azonban már olyan széleskörűek lettek ezen tudományág problémái, hogy tovább már nem tarthatjuk vissza az atyai házban, hanem önállóságot adva neki, ki kell engedni a világba."
Az orosz szerzők (6) (24), elsősorban Szaliscsev (42) és Berljant (5) azt a nézetet képviselik, hogy az önálló térképtudomány gondolata századunk első negyedében, mindenekelőtt Peucker és Eckert tevékenységének köszönhetően, Nyugat-Európában alakult ki, de a XX. század második negyedétől a tudomány fejlődésének súlypontja a Szovjetunióba helyeződött át, ahol mint tudomány "emancipálódott" is. Szaliscsev szerint a kartográfiának, mint önálló tudománynak a kialakulása szorosan összefügg a felsőfokú térképész-képzéssel, ez pedig először a Szovjetunióban, 1923-ban Moszkvában, a mai "Központi Geodéziai, Fotogrammetriai és Kartográfiai Kutatóintézet (CNIIGAIK)" elődjében és az 1929-30-as tanévtől a moszkvai és szentpétervári egyetem földrajzi intézetében következett be.
Az angol nyelvű szakirodalomban elterjedt felfogás szerint, ellentétben a német és orosz nézetekkel, a kartográfia csak a második világháború után lett önálló tudomány. (35) Hinks ugyan már 1925-ben a kartográfia tudományáról beszél, és az ENSZ meghatározásában a kartográfiát már 1949-ben önálló tudománynak tekintették, de az USA-ban a szakemberek egész sora - Robinson, Morisson, Muehrcke (36) és Wolter (47) - azt a nézetet vallja, hogy a kartográfia, amelynek "tudományosítása" már a XIX. század közepén megkezdődött, csak századunk 60-as, sőt 70-es éveiben vált önállóvá. Véleményük bizonyítékát a kartográfiai folyóiratok és tudományos társaságok megszaporodásában, mindenekelőtt azonban a kartográfia elméleti kérdéseit érintő publikációk számának exponenciális növekedésében látják.
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!