3.1.3 Kémia.
TR-104I. course 1.semesterFizika2+2gyakorlati jegy, kollokvium

Kémiai alapfogalmak áttekintése. A sztöchiometria alapjai. Titrálás. A gáztörvények.
A kinetikus gázelmélet. A reális gázok állapotegyenlete. A molekulák sebességeloszlása. A reakciósebesség ütközési elmélete.
Folyadékok és oldatok. A tenzió fogalma. A kritikus állapot. A víz fázisdiagramja. Az oldatok tulajdonságai. Az oldatok tenziója és a Raoult-törvények.
A kristályos szilárd anyagok. A kristályrács. A koordinációs szám. Ionrácsos kristályok.
Kémiai reakciók. Redox folyamatok értelmezése. Az oxidációs szám. Redox titrálások.
Egyenérték, normáloldat fogalma.
A kémiai reakciók energiaviszonyai. A reakcióhő. Az entalpiaváltozás kisérleti meghatározása. Égéshő. Kötési energiák.
A kémiai egyensúlyok. Az egyensúlyi állandó fogalma. Sav-bázis egyensúlyok. Savak erőssége.
A pH fogalma. A hidrolízis. Pufferoldatok. Komplex ionok egyensúlyai. Az oldhatósági szorzat.
Elekrokémiai egyensúlyok. A galvánelemek. A Nerst-képlet. Az elektrolízis és alkalmazásai.
Az anyag szerkezete. Az izotópia fogalma. Radioaktivitás. Atommag átalakulások, magfúzió, maghasadás.
Az elektronhéj. A Bohr-modell. A kvantummechanikai modell. Kvantumszámok. Atompályák.
Az atomok elektron-konfigurációja. A periódus rendszer elve.

Laboratóriumi gyakorlat:

Bevezetés a laboratóriumi munkába. Mérés analitikai táramérlegen.
Ismeretlen folyadékok sűrűségének meghatározása piknométeres módszerrel.
Ismeretlen anyag olvadás- és forráspontjának meghatározása.
Fém egyenértéktömegének meghatározása. Sav-bázis titrálás. Redox titrálás.
Termokémiai mérés: ezüsthalogenidek rácsenergiájának meghatározása.
Elektrokémiai és egyensúlyi feladatok..
TR-204I. course 2.semesterFizika2+2gyakorlati jegy, kollokvium

A kémai kötés. A hidrogénmolekula képződése. A molekulák alakja. Polaritás. Intermolekuláris erők.
A molekulapályák. Homo- és heteronukléáris kétatomos molekulák. Többszörös kötések.
Az elemek gyakorisága. A hidrogén és vegyületei. A nemesgázok és vegyületeik.
A halogén elemek és fontosabb vegyületeik.
Az oxigén és tulajdonságai. A víz. A természetes vizek és a vízlágyítás.
A nitrogén, tulajonságai és fontoasabb vegyületei. A szén és vegyületei.
Alkáli fémek, alkáli földfémek. Az alumínium és vegyületei.
A d-mező és f-mező fontosabb elemei és vegyületei. A fényképezés kémiai alapjai.
A szerves kémia alapjai: szénhidrogének, halogénszármazékok.
A szerves kémia alapjai: alkoholok, ketonok, aldehidek, szerves savak.
A szerves kémia alapjai: a fontosabb reakciómechanizmusok.

Laboratóriumi gyakorlat:

NaCl-CaCO3 porkeverékek elválasztása kétféle módszerrel.
Fontosabb gázok előállítása és reakcióik: hidrogén, klór, sósav, ammónia.
Fontosabb gázok előállítása és reakcióik: oxigén, ózon, különböző nitrogén-oxidok.
Elektrolízis, termitreakció. NaCl elekrolízise. SnCl2 olvadék-elekrolízise. Cr és Mn előállítása
termitreakcióval.
A kvalitatív analízis alapjai: kationok kimutatása.
A kvalitatív analízis alapjai: anionok kimutatása.Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!