Déchy Mór kaukázusi tanulmányútjai között a második, ötödik, hatodik és hetedik utazása botanikai szempontból is nevezetes, mert ezeken ... becses botanikai anyagot is gyüjtöttek össze...
Második útján ... Lojka Hugó tanár, hírneves lichenologusunk volt Déchynek botanikus kísérõje. ...gyüjtött zuzmókat és magvas növényeket... Ötödik útján ... Déchy maga gyüjtött értékes magvas növényeket... A hatodik útján ...dr. Hollós László tanár volt botanikus útitársa, ki mindent gyüjtött, gombákat, zuzmókat, mohokat, edényes kryptogámokat és magvas növényeket... Hetedik útján ... Déchy és Laczkó tanár ... magvas növényeket gyüjtöttek.
A gyüjtött anyag legnagyobb értéke abban rejlik, hogy tekintélyes része oly termõhelyekrõl származik, melyeket sem botanikus szakférfiak, sem más utazók mindaddig nem érintettek. Új fajokat is tartalmaznak e gyüjtések elég szép számmal; 6 új gomba, 20 új zuzmó, ...a magvas növények között pedig mindössze 45 új faj, illetõleg fajváltozat vagy forma van, melyeket Déchy útjain fedeztek fel. (Filarszky Nándor: Botanikai eredmények Déchy Mór kaukázusi expedicióiról)


11. kép

Déchy Mór kaukázusi utazásai alkalmával útitársai bogarakat is gyüjtöttek...
A gyüjtött fajok között van néhány általánosan elterjedt fajon kívül néhány jellemzõ kaukázusi faj is. (Csiki Ernõ: Bogarak)

Déchy Mór úr kaukázusi fölfedezõ utazásaiban az orográfiai, geológiai és glaciológiai tanulmányok mellett különös figyelmet fordított a kövületek gyüjtésére. Úgy õ maga, mint útitársai: különösen Schafarzik Ferenc dr. és Laczkó Dezsõ tanárok a nagybecsû kõzet-sorozaton kívül sok szép kövületet gyüjtöttek össze a Kaukázus minden részébõl... (Papp Károly: A Kaukázus kövületei) 

Déchy Mór, a Kaukázus fáradhatatlan kutatója, ki mint fiziogeografus elsõsorban a hegység tagozódását, különösen a magas hegység morfologiáját és glaciális tüneményeit tanulmányozta, e mellett annak még egyéb fizikai viszonyainak kibetûzésére is kiváló figyelemmel víseltetett. Figyelemmel volt többi közt a hegység geologiájára is, a természettudományok amaz ágára, mely talán legközelebb áll a saját szakmájához: a geográfiához.
A Kaukázus, mely magasságra az Alpokat tetemesen felülmulja s amelyben a magas hegység szceneriája sok tekintetben impozánsabban jut kifejezésre ... európai elõtt jóformán ismeretlen.
Déchy Mór szinte életfeladatává tûzte maga elé a Kaukázus tudományos kikutatását és tanulmányútjai közben eléggé el nem ismerhetõ és hálára kötelezõ módon gondoskodott arról is, hogy felváltva egyik vagy másik természetvizsgálónk is elkisérhesse. Útitársait különösen a hazai botanikusok és geológusok közül válogatta ki. Úgy õ maga, valamint geológus útitársai a tudományos megfigyeléseken kívül, a Kaukázus különbözõ vidékeirõl, tekintélyes geológiai anyagot gyüjtöttek össze.
A geológiai gyüjtemény részint kõzetekbõl, részint pedig kövesült szerves maradványokból áll. ...rendszeres feldolgozása és meghatározása egy külön munkában fog megjelenni. (Schafarzik Ferenc: Déchy Mór kaukázusi utazásainak kõzettani eredményei)
[2]Déchy maga pedig a Kaukázus A Kaukázus szerkezete és arculata címû fejezetében írta le utazásainak tudományos eredményei, mindazt, amit a Kaukázus orogéniájáról, tagozottságáról, glaciális tüneményeirõl és morfológiájáról megtudott.

Vissza a krónikához