A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c51Ökológia
IV. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Kalapos Tibor

A tantárgy részletes tematikája
1-2. hétA legfontosabb hazai fa- és cserjefajok ismeretének elsajátítása
3. hétMagyarország természetes növénytakarója, különös tekintettel az erdőkre
4. hét Ökológia:
 • alapelvei és alapfogalmai, eszköztára, ...
 • élőlényközösségek és környezetük kapcsolata, környezet- és tolerancia, az ökológia fülke (niche)
5. hét
 • populációk csoporttulajdonságai,
 • a populációméret változása az időben: populációdinamika
6. hét
 • korszerkezetes populációnövekedés: demográfia
 • életmenet stratégiák, r- és K-szelekció ill. –stratégiák
7. hét
 • populációk térszerkezete, intraspecifikus kompetíció,
 • elemi populációs kölcsönhatások
8. hét
 • elemi populációs kölcsönhatások,
 • az élőlénytársulások (biocönózisok) mibenléte és szerveződése
9. hét
 • a biocönózisok összetétele (textura) és szerkezete (struktúra)
 • diverzitás, flóra- és faunaelem összetétel, életforma spektrumok, ökológiai indikátor érték spektrumai
10. hét
 • az élőlényközösségek időbeni változása: aszpektusok, fluktuáció, szukcesszió
 • az ökológiai rendszerek (ökoszisztémák) felépítése és működése
 • biomassza és produktivitás
11. hétBioklimatológia (az élőlények elterjedésének megismeréséhez szükséges éghajlattan).Az élőlények földrajzi elterjedése
12. hétSzigetek élőlényföldrajza (szigetbiogeográfia)Talajtani alapok (talajok keletkezése, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, osztályozásuk, genetikai talajféleségek, talajtérképek)
13. hétA vegetáció (növénytakaró) fogalma, növényzeti típusok, a Föld vegetációja
14. hétVegetációtérképezés, a vegetációtérképekből nyerhető információ, esettanulmányok.A növényzet kisléptékű térbeli mintázata, típusok, elemzési módszerek
15. hétTájökológia, aktív természetvédelem és restaurációs ökológia
Javasolt irodalom:
 • Hortobágyi T., Simon T. 2000: Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Szabó M. & Kalapos T. 1998: A társulások felépítése, működése, az ökológiai rendszer. In: Nánási I. (szerk.): Humánökológia. A természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei. Medicina Könyvkiadó, Budapest. pp. 109-165.
 • Szentesi, Á., Török,J. 1997: Állatökológia. Egyetemi jegyzet. Kovásznai Kiadó. Budapest.
 • Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R. 1986: Ecology: Individuals, Populations and Communities. Blackwell, Oxford.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz