A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c50Földrajzinév-írás
I. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+1 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Földi Ervin

A tantárgy részletes tematikája
1. hét A földrajzi nevek forrásai, természetes és mesterséges keletkezésű földrajzi nevek. A helyi névhasználat jelentősége. Helységnévtárak, névtárak, nyelvészeti névgyűjtések I.
2. hétA földrajzi nevek forrásai, természetes és mesterséges keletkezésű földrajzi nevek. A helyi névhasználat jelentősége.Helységnévtárak, névtárak, nyelvészeti névgyűjtések II.
3. hétSzámítógépes adatbázisok
4-8. hétA földrajzi nevek helyesírása. Nyelvjárások
9. hétExonimák (valamely ország hivatalos, helyi használatától eltérő módon használt földrajzi nevek). Magyar helységnevek a szomszédos országokban
10. hétHelységnévrendezés Magyarországon a század elején. Exonimákra vonatkozó ENSZ-határozatok
11. hétLatin betűs földrajzi nevek térképi használata. A szomszédos nyelvek mellékjeles betűi
12. hétNem latin betűs írások földrajza. Az írások fajtái. Az átírás: transzkripció, transzliteráció
13. hétÁtírási exonimák. Kettős átírás. Átírási ENSZ-határozatok. Átírási szabályok és kézikönyvek
14. hétAz ENSZ földrajzinév-egységesítési tevékenysége. Nemzeti és nemzetközi egységesítés
15. hétFöldrajzi névi hatáskörök, jogszabályok, testületek
Javasolt irodalom:
 • Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás, Budapest, 1984
 • Fábián P.-Földi E.-Hőnyi E.: A földrajzi nevek helyesírása, Budapest, 1998
 • Földi Ervin: Térképi névírás (A földrajzi nevek írása). Kézirat, Budapest, 1998
 • Bárczy Géza: A magyar szókincs eredete 2. kiadás, Budapest, 1958
 • Hadrovics László (főszerk.): A cirill betűs szláv nyelvek magyar helyesírása, Budapest, 1985
 • Hadrovics László (főszerk.): Az újgörög szláv nevek magyar helyesírása, Budapest, 1985
 • Ligeti Lajos (szerk.): Keleti nevek magyar helyesírása, Budapest, 1981
 • Maácz Endre: A térképek névrajza, Budapest, 1953
 • Ormeling : Minority toponyms on maps, Utrecht, 1983
 • UN Group of Experts on Geographical Names: Report on Toponymic Data Exchange Formats and Standards, New York, 1998
 • Kálmán Béla: Nyelvjárásaink 3. kiadás, Budapest, 1975
 • Csongor-Ferenczy: A kínai nevek és szavak magyar átírása, Budapest, 1993
 • Földrajzinév-bizottság: ENSZ földrajzinév-egységesítési konferenciák határozatai. Kézirat, Budapest, 1995
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz


Segédanyagok (PowerPoint prezentációk) Ferjan Ormeling óráihoz. A speciális karakterek miatt a karakterhelyes megjelenítés valószínűleg csak magyar nyelvű WindowsXP alatt működik (Home és Professional változatok):

Angol változat
Magyar változat
1. Standardization of geographical names 1. Földrajzi nevek egységesítése
2. The naming process 2. A névadás folyamata
3. Functions of geographical names 3. A földrajzi nevek funkciói
4. National agancies, models and procedures 4. Nemzeti szervezetek és eljárások
5. Fieldwork 5. Terepmunka
6. Office processing of geographical names 6. A földrajzi nevek irodai feldolgozása
7. Geographical names in the Dutch Topographical Maps 7. Földrajzi nevek a holland topográfiai térképeken
8. Role of the UN in the standardization of geographical names 8. Az ENSZ szerepe a földrajzi nevek egységesítésében
9. Toponymical guidelines for map and other editors 9. Földrajzi névi útmutatók térkép- és más szerkesztők részére
10. Presentation of Gazetteers and Names Data Bases 10. Névtárak és névadatbázisok formátuma
11. Toponymic history 11. A földrajzi nevek története
12. Exonyms 12. Exonimák
13. Multilingual areas 13. Többnyelvű területek

Előadásvázlatok (DOC formátum)