A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c42Geoinformatika 1 (bevezetés)
III. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Elek István

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hét Az információs rendszerek fejlődési trendjei, a GIS eredete, főbb szereplői, alapfogalmak: a GIS adatmodelljei, vektoros és raszteres rendszerek, 3D, rétegtechnika
2. hét A vektoros adatmodell, adatok előállítása, adatforrások, térképi és attribútum adatok bevitele, az adatok előállításának eszközei
3. hét Az adatbáziskezelés alapjai, relációs adatmodell, rekordok, mezők, indexek, szülők-gyermekek, táblák összekapcsolása, kliens-szerver architektúra, az SQL rövid bemutatása, data definition language, data manipulation language, klauzulák, operátorok, aggregáló függvények
4. hét A vektoros rendszerek és a relációs adatmodell, a digitális térkép és az alfanumerikus adatok összekapcsolása, megjelenítő funkciók, mozgás a térképen
5. hét Lekérdező, elemző funkciók: grafikus és alfanumerikus lekérdezések, lekérdezés geometriai relációk alapján, egyszerű (egytáblás) és összetett (többtáblás) lekérdezések tematikus térkép készítés, puffer zóna elemzés, kartogramok, egyszerű statisztikai elemzések, aggregálás geometriai jellemzok alapján
6. hét A grafikus adatbázisok felépítése, Editáló funkciók: a térképek létrehozásának módszerei, adatimport, szerkesztés, topológia építés, hiba javítás, editáló funkciók: szöveges és térképi adatok összekapcsolása, különböző minőségűés különböző forrásból származó alfanumerikus és grafikus adatok összedolgozása, geokódolás
7. hét Raszteres rendszerek: az egyszerű digitális képtől az űrfelvételekig, a földfelszín raszteres modellje, az elektromágneses spektrum, pixel, felbontás, színmélység, színmodellek, RGB, HSI, a színek hexadecimális ábárázolása, egyszerű képmanipuláló eljárások: grayscale, complementer, RGB szinkeverés, brightness, contrast, a hisztogramm
8. hét A raszteres adatnyerés eszközei: a különböző műholdak (meteorológiai, erőforráskutató: LANDSAT, SPOT, stb) működése, geometriai és spektrális érzékenysége, zavaró tényezők, korrekciók, a raszteres adatok szerkezete, ismertebb raszteres adatformátumok (BMP, TIFF, JPEG, BIL), raszteres térképek kalibrációja, geoferencia, rektifikálás
9. hét A képfeldolgozás matematika alapjai: időtartomány, frekvencia tartomány, a Fourier-sorfejtés, periódikus függvények spektruma, nem periódikus, tranziens függvények spektruma, alul és felülvágó szűrők, A Dirac-féle Delta disztribúció, tulajdonságai, felhasználása a digitális szűrési technikákban, a konvolúció és tulajdonságai
10. hét Élmegőrző, élkiemelő szűrési eljárások, medián szűrő, képkivonó és manipuláló eljárások, szegmentáló eljárások, képi alakfelismerés (pattern recognition) alapjai, numerikus módszerei
11. hét Vektoros állományok megjelenése a raszteres rendszerekben, együttes interpretáció, térkép helyesbítés, időbeli változások követése, több raszteres állomány kombinációja, horizontális és vertikális mozaik technika
12. hét A földfelszín domborzatának ábrázolási lehetőségei, szintvonalas ábrázolás (2+1D), valódi 3D-s terepmodellezés, mintavételezés szabályos rácshálózatban, szabálytalan rács mentén, interpoláció szabálytalan rácsról szabályosra, TIN, inverse weighted, 3D-s felszínábrázolási technikák (keresztmetszet, színes és szürke hill shading, color draping, stb)
13. hét Információs rendszerek tervezése az ORACLE CASE módszerével, térinformatikai tervezési specialitások
14. hét Konzultáció
15. hét Látogatás egy térinformatikai cégnél
Javasolt irodalom:
  • Detrekői Ákos - Szabó György: Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
  • Elek István: Bevezetés a geoinformatikába
  • Maguire, Goodchild, Rhind: Geographic Information Systems. , Longman, 1991
  • NCGIA GIS Core Curriculum., Márkus Béla (szerkesztő). Bp, 1994.
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
  A félév témája a MapInfo szoftver és használata: bevezetés, a GIS adatmodellje, rétegtechnika, ennek megvalósulása a MapInfo-ban. A MapInfo felépítése, funkciói. Mozgás a térképen, keresés, adatazonosítás, grafikus és attributív adatok editálása, grafikus és szöveges adatok összekapcsolása, geokódolás, tematikus térkép készítés pontokra, felületekre, plottolás (8 hét)
Ismerkedés különbözo MapInfo-s alkalmazásokkal: városi információs rendszerek (utcahálózatok, címregiszterek, közmuvek, népesség, stb.), felületi elemzések (munkanélküliség területi eloszlása, erdészeti-természetvédelmi példák) (4 hét)
Egy élo példa megoldása: népességi adatok konvertálása a MapInfo-ba, tematikus térképek, legyujtések, elemzések elkészítése. GIS rendszertervezési alapismeretek, ezek egybevetése a MapInfo-val eddig folytatott munkában.(3 hét)
Egyéni feladatokkal kapcsolatos konzultáció
Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz