A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c23Térképszerkesztés-tervezés 1
III. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 1+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Faragó Imre

A tantárgy részletes tematikája
1. hét A térképszerkesztés kezdete
A térképszerkesztés-tervezés elméleti kérdései. • A térkép fogalma. • A méretarány, a térképek méretarány szerinti csoportosítása • Általános térképtípusok • Térképszerkesztési alapanyagok. • A térképkészítés folyamata
2. hétMűszaki jelek, alapanyagok
A térkép szerkesztésének első lépései. • A térképtükör. • A térképmakett. • Főtérkép és melléktérkép. • A térképlap megformálása. • Műszaki jelek a térképen
3. hétA térkép és a térképi tartalom
A térképi tartalom. • A térképi ábrázolás szempontjai. • A térképi elemek. • A térképi ábrázolás módszerei. • A jelkulcs és jelmagyarázat
4. hétA térkép szellemisége, generalizálás
A térkép által hordozott szellemiség. • A térképészi etika, a térképész felelőssége a tájékoztatásban • A generalizálás. • A generalizálás szakaszai. • A generalizálási küszöb. • Generalizálási szabályok
5. hétDomborzatábrázolás, Síkrajz I.
A domborzat • A szintvonalas domborzatábrázolás. • A hipszometria. • A summer. • Vízrajz. • A vízrajz ábrázolása
6. hétSíkrajz II.
A földfelszín fedettsége. • A fedettség ábrázolásának elve a közepes és a kis méretarányokban. • Határok. • A határvonalak ábrázolása
7. hétSíkrajz III.
A közlekedési elemek. • Az utak ábrázolása. • A vasutak ábrázolása • A repülés és a hajózás ábrázolása. • A cső- és légvezetékek ábrázolása
8. hétNévrajz I.
A névrajz részei. • A névrajzzal szemben támasztott követelmények • A névrajzi elemek vonatkozási helye. • Pontra, és pontszerűen viselkedő felületre vonatkozó nevek
9. hétNévrajz II.
A településnevek. • A magyar településnévadás • A helységnévtár.• A szomszédos országok névhasználata. • A magyarral szomszédos nemzetek nyelvi és helyesírási sajátságai és ezek térképi vonatkozása
10. hétNévrajz III.
Felületre vonatkozó nevek. • A táj. • A természetföldrajzi-, történeti-földrajzi és néprajzi tájak nevei. • A tájbeosztások és a tájszemlélet • A magyar és a szomszéd nemzetek tájszemlélete, ezek hatása a térképi névrajzra
11. hétNévrajz IV.
Határnevek. • Igazgatási nevek • Vonalas elemekre vonatkozó nevek
12. hétNévrajz V. (Kartográfiai tipográfia)
A tipográfiai szerepe a kartográfiában. • A betűk jellemző tulajdonságai. • A betűjellemzők szerepe a térképi névrajzban. • Térképi betűválasztás
13. hétTérképesztétika, térképhibák
A térképek díszítőelemei. • A díszítés és a térképi tartalom kapcsolata. • A térkép címlapja. • Heraldikai és vexillológiai elemek a térképeken. • A térképhibák és típusaik
14. hétJelkulcsi elemek felismerése (térképboncolás)
Általános földrajzi térképek jelkulcsának felismerése, az egyes jelkulcsi kategóriák definiálása
15. hétFélév végi beszámoló
Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz