A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c20Térképészeti földrajz 2
II. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 0+2 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Faragó Imre

A tantárgy részletes tematikája
1. hét A mai status quo kialakulása a Kárpát-térségben
A Kárpát-térség népeinek és államainak történeti vázlata a térképész szemszögéből és a térképi ábrázolás szempontjából.
2. hétA magyar közigazgatás területi rendszere.
A magyar közigazgatás területi fejlődése. A változások hatása a tájszemléletre. A közigazgatáshoz kötődő nevek fejlődése és átalakulása. A magyar történeti-földrajzi tájrendszer.
3. hétA magyar nép táji-történeti tagolódása.
A földrajz, a történelem és a néprajz kapcsolata, ezek kartográfiai kihatásai. A magyar néprajzi tájak.
4. hétAz egy tömbben élő többségi magyarság elhelyezkedése, történeti és néprajzi különbözőségek. Tájak. (A Dunántúl a Felföld és az Alföld történeti- és néprajzi tájtagolódása)
5. hétA székelyek. A Részek és Erdély magyarsága, kisebbségi magyarok. Tájak. (A Részek, Erdély, a Bánság és Máramaros történeti- és néprajzi tájtagolódása)
6. hétMagyarok a Dráván és a Kárpátokon túl. Szórványok és nyelvszigetek. (Szlavónia, a Szerémség, és Moldva magyarsága)
7. hétSzlovákia I.
A szlovák nemzet rövid története. A morva–szlovák folyamatosság. Hipotézisek és bizonyíthatóság.
8. hétSzlovákia II.
Igazgatási változások Szlovákia területén a XX. században. Szlovák néprajzi tájak. A szlovák nyelv alapvonásai, a szlovák földrajzi nevek.
9. hétUkrajna
Az ukrán nemzet rövid története. Ukránok és ruszinok. Az ukrán nyelv alapvonásai, az ukrán földrajzi nevek.
10. hétRománia I.
A román nemzet rövid története. A dák–román folyamatosság. Tények és hipotézisek.
11. hétRománia II.
Igazgatási változások Románia területén a XX. században. Román néprajzi tájak. A román nyelv alapvonásai, a román földrajzi nevek.
12. hétJugoszlávia
A szerb nemzet rövid története. A szerb–horvát–szlovén hasonlóság és különbség. Egy nyelv, három vallás. Jugoszlávia (és az utódállamok) XX. századi igazgatási változásai.
13. hétHorvátország és Szlovénia
A két nemzet rövid története. A horvát–magyar viszony és egymásra hatás a történelem folyamán. A horvát és a szlovén nyelv alapvonásai, földrajzi nevek
14. hétAusztria
Ausztria vázlatos történelme. Igazgatási változások Ausztria területén a XX. században
15. hét(beszámoló)
Javasolt irodalom:
 • Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája a honfoglalástól 1950-ig [História – MTA Történettudományi Intézete Budapest, 1997]
 • Kósa Kászló–Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása [Akadémiai Kiadó, Budapest 1978]
 • Kósa László: „Ki népei vagytok?” Magyar néprajz [Planétás Kiadó, 1998]
 • Hajdú Moharos József: Történeti-gazdasági területegységek Európa országaiban (kézirat, egyetemi jegyzet) [Tankönyvkiadó, Budapest 1988]
 • Hajdú-Moharos József: Fehéroroszország, Ukrajna, Moldávia, Kárpátalja leírása [Balaton Akadémia Vörösberény, 1995]
 • Hajdú-Moharos József (szerk..): Útkereső ország, földrajzi tanulmányok Romániáról [Balaton Akadémia Vörösberény, 1996]
 • Szarka László: A szlovákok története [Bereményi Könyvkiadó, é.n.]
 • S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörtténete [Bereményi Könyvkiadó é.n.]
 • Szász Zoltán: A románok története [Bereményi Könyvkiadó é.n.]
 • Soksevits Dénes–Szilágyi Imre–Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története [Bereményi Könyvkiadó é.n.]
 • Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép-Európában a 19. és 20. században (Napvilág kiadó Budapest, 1998)
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz