A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 2
TR-b03Általános társadalom- és gazdaságföldrajz 1
II. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Vidéki Imre, Németh Sarolta

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hétA társadalom- és gazdaságföldrajz tárgya, feladatai, helye a tudományok között. Fontosabb segédtudományai. Alapkategóriái
2. hétA Föld népesedési folyamatainak legfontosabb vonásai. A népesedési ciklus. Az élveszületések és a halálozások közötti térségi különbségek és ezek okai. A népességrobbanás jellegzetességei
3. hétA belső és a külső vándorlás motiváló tényezői. Vándorlási modell
4. hétA népesség foglalkozási-, kor-, nem-, és iskolázottság szerinti megoszlása, ezeknek a társadalomra gyakorolt hatásai. A munkanélküliség alakulása. A népesedéspolitika feladatai. A célkitűzésekben rejlő eltérések okai, a társadalmi következmények
5. hétA fontosabb nyelvek és vallások földrajza
6. hétA települések kialakulása, fejlődésük hatótényezői, a településfejlődés alapkérdései. A városodás és a városiasodás. Az urbanizációs folyamatok jellegzetességei. A városrobbanás sajátos jegyei a fejlett és a fejlődő államokban
7. hétA településhálózat. A településhierarchia. A nagyvárosok terjeszkedése: az agglomerációk kialakulása. A városszerkezeti modellek. A városfejlődés szakaszai
8. hétA mezőgazdaság jelentősége. A mezőgazdasági tevékenység kezdetei, elterjedése. A mezőgazdasági tevékenységet befolyásoló tényezők áttekintése: a természeti és a társadalmi alapok. A népességnövekedés és a Föld eltartó képességének kérdése
9. hétAz agrárgazdálkodás történelmi formái és azok regionális eltérései. Az állattartás és a földművelés. Az első jelentős társadalmi munkamegosztás. Az önellátó parasztgazdálkodás. Az árutermelés, a vegyes gazdálkodás kezdeti formái. Eltérő fejlődési utak az árutermelő gazdálkodásban
10. hétA tulajdon- és az üzemi formák. Ezek tér- és időbeli változásai. Az agrártámogatások szerepe a termelésben. A népességnövekedés és a technikai fejlődés hatása az agrotechnikára. A tudomány jelentősége: a zöld forradalom és hatásai. Az öntözéses gazdálkodás
11. hétA gépesítés és a kemizálás szerepe a mezőgazdaságban. Környezeti vonatkozások
12. hétAz övezetesség megjelenése a mezőgazdasági termelésben. A trópusi területek mezőgazdaságának a sajátosságai. A mindennapos esők- és a szavanna területek gazdálkodásának a bemutatása
13. hétA mérsékelt övezet kiemelt fontossága. Az óceáni területek szerepe a munkamegosztásban. A takarmánytermesztésen alapuló állattenyésztés. A tejgazdálkodás. Az ipari növények termesztése. A hosszú nyarú, nedves kontinentális övezet agrárgazdasága
14. hétA vertikális integráció bemutatása a baromfitenyésztés és - feldolgozás példáján
15. hétAz erdőgazdálkodás. A Föld országainak halászata. A tenger, mint élelmiszerforrás
Javasolt irodalom:
  • Bernát T.: Általános gazdasági földrajz. 1984. Tankönyvkiadó, Budapest. J-10-1677 11-35. és 44-52. old.
  • Cséfalvay Z.: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. 1994. Ikva Könyvkiadó Kft., Budapest. 153-252. old.
  • Burgerné Gimes A.: A Világ mezőgazdasága. 1992. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 117-156., 159-183., 185-221. old.
  • Balázs J.-Horváth R.: Bevezetés a demográfiába. 1993. JATE, Szeged. 11-21., 28-43., 51-120. old.
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hét A tárgy tematikájának, a forrásoknak és a követelményeknek az ismertetése. A zárthelyi dolgozatok időpontjainak, a kiselőadások, vagy házi dolgozatok témájának, időpontjának a megbeszélése
2. hétA népességgel kapcsolatos fogalmak ismertetése. A természetes szaporodás különbségei, ennek következményei. A robbanásszerű növekedés, illetve a fogyás okozta társadalmi és gazdasági problémák
3. hétKorfa-típusok bemutatása (ábrák készítése, elemzése segítségével). A magas és az alacsony népsűrűség, a születéskor várható élettartam társadalmi és gazdasági következményei
4. hétA településsel kapcsolatos fogalmak. A település, a településtípusok. A falvak jellemzői, csoportosításuk nagyság, alaprajz és funkció szerint
5. hétA városok és az agglomerációk kialakulása. A városi népesség aránya a Föld különböző országaiban (ábrák, térképek készítése)
6. hétVárosi funkciók. Urbanizáció, szuburbanizáció, dezurbanizáció, reurbanizáció. Településfejlesztési kérdések
7. hét1. zárthelyi dolgozat
8. hétA mezőgazdasággal kapcsolatos fogalmak. A fontosabb termesztett növények őshazái, a géncentrumok
9. hétAz agroökológiai potenciál. A népességnövekedés és a Föld eltartó képességének kérdése. A FAO és a Világélelmezési Program. Az egy főre jutó mezőgazdasági terület változása. A mezőgazdasági tevékenységet befolyásoló tényezők bemutatása (ábrák, térképek készítése)
10. hétEgyes mezőgazdasági termelési típusok sajátos vonásai: pl. árasztásos rizstermesztés, vegyes gazdálkodás, nagyüzemi gabonatermesztés
11. hétAz agrártermelés modernizációja, a mezőgazdasági innováció jelentősége. Az előadáshoz kapcsolódóan egyes trópusi növények termesztésére vonatkozó adatok elemzése, ábrák, térképek készítése
12. hétA szubtrópusi területek mezőgazdasága
13. hétAz előadáshoz kapcsolódóan egyes mérsékelt övben termesztett növényekre, illetve tenyésztett állatokra vonatkozó adatok elemzése, térképek, ábrák rajzolása
14. hét2. zárthelyi dolgozat
15. hétA nagy erdőövezetek szerepe a nyersanyagellátásban
Javasolt irodalom:
  • Bernát T.: Általános gazdasági földrajz. 1984. Tankönyvkiadó, Budapest. J-10-1677 11-35. és 44-52. old.
  • Cséfalvay Z.: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. 1994. Ikva Könyvkiadó Kft., Budapest. 153-252. old.
  • Burgerné Gimes A.: A Világ mezőgazdasága. 1992. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 117-156., 159-183., 185-221. old.
  • Balázs J.-Horváth R.: Bevezetés a demográfiába. 1993. JATE, Szeged. 11-21., 28-43., 51-120. old.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz