Az óceánok térképezése a lemeztektonika figyelembevételével

 

Dr. Márton Mátyás

a Kartográfiai Vállalat irányító térképszerkesztője

 

DK 528.475:551.24

Megjelent a Geodézia és Kartográfia 39. évf. 5. számában 1987-ben

 

 

Bevezetés

 

Földünk szárazföldi területéről — a domborzatrajz szempontjából — gyakorlatilag eltűntek a „fehér foltok”. Ezt nyugodtan kijelenthetjük, ha a kisméretarányú térképek adatigényéről van szó. Bármely területre található olyan alapanyag, amelyből kiindulva a kisméretarányú térképeink szintvonalrajza megszerkeszthető [l].

 

A szárazföldi területeken az egyes államok — egymásra is ható — gazdasági érdekei és honvédelmi, „fennmaradási” kényszerítettsége (mint hajtóerő), valamint az eleve adott vizuális észlelési lehetőség, majd az ezen alapuló, a felmérést tnegkönnyítő és gyorsító technikai-műszaki — pl. légifénykép-kiértékelési — eljárások (mint módszertani háttér) eredményezték az államok nagyméretarányú felmérési, illetve topográfiai térképsorozatainak elkészítését. Ezekből kiindulva a megfelelő földrajzi (morfológiai) ismeretekkel rendelkező térképészek többé-kevésbé kiforrott generalizálási szabályok alkalmazásával olyan 200 000—1 000 000 méretarány-tartományba eső domborzat- és vízrajzi térképeket állítottak elő, melyek a további — még kisebb méretarányú — természetföldrajzi térképek elkészítéséhez kiváló alapanyagul szolgálnak.

 

Más a helyzet az óceánokkal és a tengerekkel. Bár Földünk felszínének 71 %-át víz borítja, a tengerfenék-domborzat ábrázolása általában elnagyolt, sematikus. Nincs olyan alapanyag, amely problémamentesen felhasználható lenne különböző kisméretarányú térképeink tengerfenék-domborzatának — a Világtenger egészére nézve egységes-korszerű ábrázolásához [1].

 

A tengeri területek esetében a megismerés gazdasági (katonai) kényszere a Világtenger egészére csak napjainkban jelentkezik. Hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy a korábban kutatási célra "kidobott" tőkebefektetések megtérülésével reálisan lehet számolni. (Itt nemcsak a már kitermelés alatt álló, selfterületeken levő kőolaj- és földgázmezőkre gondolok, hanem a mélytengeri területeken elhelyezkedő ércekre is.) A megismerési folyamat, a tudományos kutatás mindig a gazdasági-társadalmi tényezőkkel áll összefüggésben. Először tehát a partvonalak és a partközeli területek feltérképezése volt a cél; a biztonságos partmenti hajózás megteremtése, a kikötésre alkalmas helyek ábrázolása. A múlt század második felében meginduló kábelfektetések is ösztönzően hatottak a mélységmérések gyarapodására, hiszen a nagy értékű kábeleket nem lehetett ismeretlen mélységbe süllyeszteni, fektetésüket a véletlenre bízni. Megkezdődtek a kontinensek közötti mérések.

 

A tengeri területek felmérésénél nem adott a vizuális észlelés lehetősége. Amíg a szárazföldi domborzat felmérésekor a domborzati idomokat jellemző pontok célszerű kiválasztásával csökkenteni lehetett a bemérendő pontok számát a pontos domborzatrajz elkészítéséhez, addig a „vakon” mért tengerfenéken sokkal több pont, illetve szelvény bemérése szükséges a megfelelő részletességű és megbízhatóságú (ugyanolyan méretarányú és területű) térképlap elkészítéséhez. A tengeri domborzat megrajzolásához nem szolgálhat segítségül légifénykép-sorozat sem, amely a szárazföld esetében mind a térképi síkrajz, mint a domborzatrajz előállításában alkalmazható.

 

A tengeri térképezést végző kutatót munkája során háromszögelési hálózat sem segíti. Nem juthat hozzá könnyen a mért mélységpont felszíni helyzetet rögzítő földrajzi koordinátákhoz sem.

 

A tengeri térképezés problémái

 

A tengeri térképezés problémái két kérdés — a mélységmérési technika és a földrajzi helymeghatározás — köré csoportosíthatók. Ezek fejlettségi színvonala tükröződik a, különböző történeti korok mélytengeri területeket ábrázoló térképein [2]. Anélkül, hogy a két mérési feladat technikai kérdéseinek részleteibe mélyednénk, megállapíthatjuk, hogy fejlődésük (ha a térképkészítés szempontjait vesszük figyelembe) szinkronban történt.

 

A földrajzi helymeghatározás „modern” időszaka a XVII. században a kronométer és a szextáns alkalmazásával kezdődött [3], amelyet századunk 40-es éveivel kezdődően a rádiónavigációs rendszerek (pl.: LORAN, DECCA, OMEGA) váltottak föl [4, 5, 6]. A helymeghatározás hibája az adók távolságának függvényében 10—100 m nagyságrendűre csökkent. Új korszakot nyitott a kezdetben katonai célra létrehozott tengeri navigációs műholdas rendszer, az NNSS (Navy Navigation Satellite System), amelyet 1967-től polgári használatra is igénybe lehet venni. A 80-as évek végére, a 90-es évek elejére tervezik egy új, még korszerűbb navigációs rendszer üzembeállítását az amerikaiak. A 18 műholdból felépülő rendszer, a GPS (Global Positioning System) a Föld bármely pontjáról bármely időben legalább öt műhold horizont feletti észlelésére ad lehetőséget. Négy hold egyidejű megfigyelésével már lehetővé válik a GPS-vevővel rendelkező számára pozíciójának (és pontos helyi idejének) meghatározása [7].

 

Ha a mélységmérési módszerek fejlődését hasonló rövidséggel kívánjuk áttekinteni, az előzőekhez hasonlóan négy korszakot különböztethetünk meg: a fonalas vagy huzalos, súllyal végzett pontszerű mérések; az első visszhangos pontszerű, leolvasásos mérések (echolot); a folyamatosan regisztrált akusztikus reflexiós vonalas mérések (echográf) [l, 2, 4]; és a területi felmérés időszakát, mely utóbbinak a mélytengeri területekre 12 000 m mélységig használható változata az amerikai General Instruments Corporaition által gyártott „Sea-Beam” rendszer [2].

 

Nézzünk egy-egy példát a különböző technikai szinten álló korok óceántérképeiből:

 

Az ókortól századunk első negyedéig a kenderkötélre függesztett súllyal végzett fonalas, vagy nagyobb vízmélység esetén (a XIX. század második felétől) az acélhuzallal (zongorahúrral) végzett huzalos mélységmérés sok időt és fáradságot igénylő módszerével elszórt, pontszerű mélységadatokot nyertek. Erre az időszakra jellemző, hogy a Matthew Fontaine Maury amerikai tengerésztiszt által szerkesztett és 1854-ben kiadott „Bathymetrical Map of the North Atlantic Basin with Contour Lines Drawn in at 1,000 2,000 3,000 and 4,000 Fathoms” [8] azaz „Az Észak-Atlanti-medence mélységtérképe l000, 2000, 3000 és 4000 fathomnél megrajzolt mélységvonalakkal" (1 fathom=1,83 m) című térkép mindössze kb. 200 mélységmérés adatainak felhasználásával készült. Meg kell azonban jegyezni, hogy az Északi-Atlanti-hátság már felismerhető a térképen [9]!

 

A fejlődés következő jelentős állomása a német Alexander Behm által 1919-ben készített első visszhangos (akusztikai, reflexiós) mélységmérő, az „Echolot” térképezési alkalmazása. A műszerrel a német "Meteor" kutatóhajó az 1925—27-es útja során [10] 67 000 mélységmérést végzett zömmel a Dél-Atlantikum területén. A hajó 14 keresztszelvényt mért egymástól kb. 700 km távolságban [9, 10]. Az óceán ezen részén addig mintegy 1000 mélységadatot ismertek csupán [10]. Ezeken a metszeteken már felismerhető a Déli-Atlanti-hátság központi hasadékvölgye [9]. A mért adatok felhasználásával Theodor Stock és Georg Wüst egy 1: 20 000 000 méretarányú színes mélységtérképet szerkesztett, amelyet 1935-ben a „Meteorwerk”-ben tettek közzé [2].

 

A mélységadatokat folyamatosan regisztráló visszhangos szondázóberendezések (echográfok) a II. világháború után, az 1940-es évek rnásodik felében terjedtek el széles körben [12]. A GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans=Az óceánok általános mélységtérképe) 1:10 000 000, illetve 1: 6 000 000 méretarányú szelvényeinek kiadása (1975—82) még kizárólag vonalas mélységmérési technikával nyert adatrendszeren alapult [9], de az adatok (területre vonatkoztatott) feldolgozásánál már jelentős szerepet kapott a számítógép, és a mért mélységértékeken túl, mint azt pl. az 5-ös szelvény forrásjegyzéke is tanúsítja, egyéb — geológiai, geofizikai — adatrendszerek, ismeretek figyelembevételével finomították a mélységvonalak futását (térképészeti extrapoláció) [1].

 

A Sea-Beam rendszer (a számítógépes, területi mélytengerfenék-térképezés) nyugatnémet tapasztalatairól Johannes Ulrich számol be, kiemelve az elérhető igen jelentős időmegtakarítást: „Két óra alatt, amire korábban egyetlen pontszerű mélységméréshez volt szükség (5000 m-es vízmélység esetében) ma már a vonalas méréssel kb.1000 mélységi értéket kaphatunk és ... a területi térképezés során legalább 16 000 mérési adatot dolgozunk fel ... Eddig főleg csak manuálisan lehetett a ... mérések eredményeit a térképkészítéshez feldolgozni. ... Az elektronikus adatfeldolgozás lehetővé teszi az ún. real-time eljárást, azaz a kutatóhajó fedélzetén, a mérési munkálatokkal párhuzamosan készül el a mélységvonalas térkép egy szalagregisztrátum formájában. A szalagon ábrázolt terület szélessége a mindenkori tengermélység kb. 80 %-ának felel meg [2].

 

Közvetett módszerek a kisméretarányú tengerfenék-domborzati térképek elkészítéséhez

 

Az előzőekből kitűnik, hogy ha a legkorszerűbb mélységmérési technikával, a Sea-Beam rendszerrel számolunk is, a Világtenger egészét tekintve belátható időn belül nem juthatunk hozzá egy részletesebb térkép elkészítéséhez szükséges mennyiségű adathoz.

 

Így nem hagyható figyelmen kívül egyetlen olyan közvetett módszer sem, amely a tengerfenékdomborzat jobb megismeréséhez segítséget nyújt. Ilyen lehetőséget kínál az USA-ban 1978-ban felbocsátott „Seasat” műhold mérési eredményeinek térképészeti felhasználása.

 

A szuperérzékeny rnagasságmérő-berendezéssel felszerelt Seasat mesterséges hold feladata az óceáni és tengeri vízfelszín elméleti értéktől való eltérésének mérése volt, azaz egy gravitációs ekvipotenciális felület[1] (a geoid) eltérésének meghatározása a Föld referenciaellipszoidjától. (A Seasat 1978. július 5-től október 10-ig működött. Ekkor rövidzárlat következett be a fedélzetén. E közel

 

100 napos időszakból is mindössze 70 nap alatt gyűjtött magasságmérési adatok állnak rendelkezésre.)

 

A mérési adatokat több kutatóintézetben is feldolgozták [13.]. E feldolgozások során különböző értékes következtetések születtek a tengerfenékdomborzatra vonatkozóan. Itt kétféle feldolgozás kétféle — egymásnak nem ellentmondó, inkább egymást kiegészítő — eredményét ismertetjük vázlatosan.

 

A Seasat által mért magasságértékek megfelelő korrekciója után — Mely során figyelembe veszik a kibocsátott radarimpulzus út-idejét befolyásoló különféle tényezőket (pl.: a műhold radiális helyzete, az atmoszférikus késleltetés, a geoid magassága a műhold alatt ponton, a tengerszintmagasság árapály okozta eltérései, a tengeráramlások "topográfiája", a légköri nyomásváltozásokra való reagálás stb.) —, előállítható az óceáni és tengeri vízfelszín izovonalas térképe. (Ez tulajdonképpen a geoidundulációt írja le.) A kérdés: hogyan lehetne ebből a tengerfenék-domborzatra vonatkozó információt nyerni?

 

Azt tudjuk, hogy a fenékdomborzat nagy hatással van a (tengeri) geoid alakjára, mert „közel” van a vízfelszínhez, és nagy a különbség a víz és a kőzetek sűrűsége között. (A kőzetek átlagsűrűségét 2670 kg/m3-nek, a víz átlagsűrűségét pedig 1028 kg/m3-nek vehetjük [14.]) Azt is tudjuk, hogy a fenti ekvipotenciális felület — melyet a vízfelszín izovonalas térképe reprezentál — nagy hullámhodszú tartományai a Föld mélyében rejlő tömeganomáliákról, míg a kisebb hullámhosszak a tengerfenék domborzatáról vagy a fenékhez közeli tömegek eloszlásbeli egyenetlenségeiről hordoznak információt. Tehát a mért és korrigált adatrendszerből a kisebb hullámhosszú (600 km-nél kisebb) tartományokat kiemelve, az ezekből előállítható izovonalas térkép már a tengerfenék-domborzattal korrelál és/vagy a földkéreg fenékhez közeli tartományaiban levő tömegeloszlásbeli eltérések hatását tükrözi. Ezek a térképen jelentkező anomáliák persze nem feltétlenül mint domborzati formák jelentkeznek. A. vizsgálatot végző Jet Propulsion Laboratory munkatársai, T. H. Dixon és M. E. Park [15] azonban azt a következtetést vonták le, hogy minden olyan területen, ahol a mérőhajók adatai alapján — a ritka felmérés következtében — ugyan nem kerültek ábrázolásra domborzati idomok, de amelyekre a műhold mérési adataiban levő anomáliák utialnk, ott valóban domborzati formák léteznek és nem a fenékközeli inhomogenitások (tömegegyenetlenségek) hatásai. Másrészt rámutattak arra, hogy olyan ténylegesen meglevő domborzati alakulatok is előfordulhatnak, amelyek az izosztatikus egyensúlyra való teljes „beállás” miatt sem jelentkeznek anomáliaként a műholdas méréseken.

 

Az óceánközépi hátságok területére vonatkozó elemzések már korábban kimutatták, hogy a lassú szétsodródású szakaszokat változatos topográfiájú domborzat jellemzi. (Ez a korral járó kéregkihűlés és kéregsüllyedés hatását mutatja.) Adott távolságra a hátsággerinctől a lassú szétsodródású területeken kialakult kéreg öregebb, és éppen ezért mélyebben van, mint az a fiatalabb kéreg, amely gyors szétsodródási rátájú területeken jött létre. A Seasat-anomáliák hasonló jelleget mutatnak, hiszen a domborzattal (is) összefüggésben vannak. Ebből következik, hogy az anomáliák amplitúdója a szétsodródási sebességgel fordítottan arányos.

 

Az eredmények tehát úgy összegezhetők, hogy az eddig részleteiben fel nem mért óceáni területeken a Seasat-mérések felhasználásával további, eddig ismeretlen képződmények valószínűsíthető, de a Seasat-anomáliák tükröződése a tengerfenék-domborzatban nem törvényszerű. Így — a szerzők szerint — a nyert információk elsősorban a felmérőhajók kutatás területeinek kiválasztásánál használhatók fel. Az is igaz viszont, hogy a részletesebben felmért óceáni területeken GEBCO-szelvényeinek a Seasat-adatokon nyugvó térképekkel való összevetése során úgy tűnt, hogy a Seasat-anomáliák legnagyobb része létező topográfiai képződményt tükröz.

 

A Seasat adatai alapján szerkesztett batimetrikus (becsült mélységértékeket tartalmazó) térképek az USA-beli Scripps Institution of Oceanography-nél átlátszó fóliára nyomva, a GEBCO térképek méretarányában beszerezhetők [15].

 

Másféle feldolgozás, másféle eredményt hozott a Lamont-Doherty Geological Observatory-ban [13, l6], ahol William F. Haxby a Seasat mérési adatok korrigált értékeinek felhasználásával, az észak-déli és kelet-nyugati grádiensek képzésével olyan térképet nyert (1. ábra), amely rendkívül szemléletesen mutatja a lemeztektonikai folyamatok által létrehozott főbb tengerfenékformákat. A törésövek még akkor is élesen jelentkeznek, ha üledékkel fedettek. Számos, eddig ismeretlen fenékhegyet is sikerült kimutatni. Ez a módszer a fő szerkezeti vonalak kiemelésére kiválóan alkalmas.

 

A lemeztektonika

 

A lemeztektonika elméletének létrejöttében nem kis szerepet játszott a tengerfenék-kutatás: „… a mélytengeri mérések derítették föl a Föld legnagyobb terjedelmű alakzatait, a középóceáni hátságokat, a mélytengeri árkokat, és vezettek el azután a földtudományokat forradalmasító lemeztektonikus elméletek kialakulásához” [3]. Ez fordítva is hatott: a lemeztektonika elméleti alapjainak megfogalmazását követően a bizonyításra szervezett expedíciók. óceáni kutatások a tengerfenék domborzatának mind jobb megismerését·eredményezték.

 

Az első ilyen expedíció a FAMOUS (French American Mid-Oceanic Undersea Survey), amely a tengerfenék vizuális és egyidejűleg fényképfelvételeken is rögzített megfigyelését: az óceánközépi hátság központi hasadékvölgyében a tektonikus és vulkanikus folyamatok hatására kialakuló formakincset vizsgálta [17]. E kutatások elvégzéséhez az adott területről részletes topográfiai térképek készültek 20 m-es fő- és 10 m-es segéd-mélységvonalakkal — a terület három kiemelt részén 1:20 000 méretarányban (!). (Talán ezek a térképek adták az ötletet a GEBCO szerkesztőinek a térképészeti extrapoláció alkalmazásához.) Mielőtt azonban a térképészeti extrapolációval foglalkoznánk, meg kell ismerkednünk a lemeztektonika alapfogalmaival és téziseivel.

 

Litoszféra és asztenoszféra

 

Földünk felső rétege — a kéreg és a felső köpeny egy része, amelyet együtt litoszférának nevezünk — „horizontális” értelemben 100—150 km vastag merev lemezekre (2. ábra) tagolódik [18]. Ezek a lemezek a köpeny litoszféra alatt húzódó részén, a plasztikusan szilárd anyagú asztenoszférán helyezkednek el (3. ábra), amelynek alapvető tulajdonsága, hogy rövid periódusú hatásokkal szemben

 

(pl. földrengéshullámok) szilárd anyagként, hosszú időn át jelentkező erőhatásokkal szemben (pl. eljegesedés okozta megterhelés) plasztikus, képlékeny anyagként viselkedik. Az asztenoszféra. viszkozitása olyan, hogy benne anyagáramlások révén ún. konvekciós cellák alakulhatnak ki. Ezen cellák lemez alatti „áramlás-ágait” tekintik a lemezek egymáshoz viszonyított elmozdulását okozó egyik lényeges tényezőnek.

 

Távolodó lemezszegélyek, mágnesannomáliasávok

 

Az óceáni hátságok területén, pontosabban az azok tengelyében elhelyezkedő központi hasadékvölgy (riftvölgy) mentén forró köpenyanyag áramlik a felszínre (4. ábra), s hozzáforr a völgy két oldalán lemezszerűen elhelyezkedő óceánfenékhez.

 

Lehűlése folyamán a mindenkori mágneses tér irányának megfelelően mágneseződik. Mivel a Föld mágneses pólusai időszakonként felcserélődnek, a különböző időszakokban (földtani értelemben) folyamatosan képződött új óceánfenék kőzetei hol pozitív, hol negatív mágnesesanomália-sávokat eredményeztek, amelyek mérhetők és szimmetrikusak a hátság tengelyére (5. ábra). Hogy ez a folyamat valóban így játszódik le, azt a mágnesesanomália-sávokon kívül, többek között az új óceánfenékre lerakódó üledékek is bizonyítják. Mélytengeri területeken az üledékképződés mértéke 1000 év (!) alatt nem egészen 1 cm, sőt helyenként csupán 2—3 mm [20]. E kis érték ellenére a hátság középvonalától távolodva egyre vastagabb réteget alkotnak az üledékek, nem egyszer a több kilométer vastagságot is elérve. A hátság tengelyétől távolodva az aljzatkőzet földtani kora is folyamatosan növekvő. Ugyanez tapasztalható a tengelytől különböző távolságokban mélyített kutatófúrások üledékmintáiban: minél távolabbról származnak a riftvölgytől számítva, annál több földtani kor üledékei találhatók meg egymás alatt bennük, annál régebbi üledékek képezik a fúrások magmintáinak közvetlenül az aljzaton elhelyezkedő rétegeit.

 

A keletkező óceánfenék sávjait (vonalait) akkréciós (növekedő) lemezszegélynek nevezik. Ezek tehát ott találhatók, ahol a lemezek távolodnak egymástól. Az óceáni hátságok mentén feláramló olvadt magma azokat a hasadékokat tölti ki, amelyek a földköpeny mélyebb rétegeiben létrejövő konvekciós áramok által okozott óceánfenék szétsodródás miatt keletkeznek. Ez a folyamat hátságok mentén kipattant földrengések fészekmechanizmus-vizsgálataiból egyértelműen kitűnik. A hátságok mentén fellépő tenziós (húzó-) feszültségek egyértelműen arra mutatnak, hogy nem az olvadt magma „feszegeti szét” az óceánfeneket, csak a központi hasadékvölgyben létrejövő rést tölti ki. Itt az új óceánfenék képződésének mértéke 1—10 cm/év nagyságrendű, s a különböző területeken más és más. E területekre a sekélyfókuszú (kis hipocentrum-mélységű) rengéstevékenység jellemző.

 

A hátságot törésövek tagolják kisebb szakaszokra, amelyeknek elsősorban a központihasadékvölgy-szakaszok közé eső darabjai mutatnak szeizmikus aktivitást érthető módon, hiszen csak itt kerülnek egymással szembe mozgó lemezrészek egymás mellé (tanszformvetők; 6., 10. ábra).

 

Közeledő lemezszegélyek

 

A fentiekből következik — ha a Föld deformálódást és ilyen nagyságú tágulását[2] kizárjuk —, hogy az így keletkező óceánfenéknek (vagy legalább jelentős részének) valahol vissza kell kerülnie a földköpeny mélyebb régióiba, pontosabban az asztenoszférába. Az „elnyelődés” területei az ún. szubdukciós (alábukó) zónák, vagy más néven konszumációs (fogyó, pusztuló) lemezszegélyek, melyek általában a mélytengeri árkok vidékét alkotják. Ilyen árkokat kontinensek és szigetívek óceáni területek felé néző oldalánál találunk (7. ábra). Az előbbinél óceáni lemez szárazföldi alá, az utóbbinál óceáni lemez óceáni alá bukik. (Ha szigorúan vesszük, ez a megkülönböztetés nem helyes! Hiszen önálló „kontinentális lemez” — a kontinentális kérgű mikrolemezek kivételével — ilyen értelemben nem létezik: a litoszféralemezen „ülő” szárazföldek lehetnek a lemez szélén éppúgy, mint annak belsejében.) Még egy tipusa létezik a közeledő lemezszegélyeknek: amikor kontinentális lemezrész kontinentális lemezrésszel találkozik. Egy ilyen találkozásnak köszönheti létét a Himalája, vagy az Ural is… (8. ábra).

 

A közeledő lemezszegélyek a föld szeizmikus (Benioff-zónák) és vulkanikus szempontból nagyon aktív területei. Sekély-, közepes- és mélyfészkű rengések egyaránt előfordulnak itt.

 

Horizontális elcsúszás a lemezszegélyek között

 

A lemezek közötti harmadik lehetséges mozgásforma a horizontális elcsúszás, a transzform vetődés. Ebben az esetben a lemezek egymáshoz viszonyítva se nem közelednek, se nem távolodnak. (Legismertebb példák: a Szent András-törésvonal Kaliforniában és a törökországi Anatóliai-vetődés.) Ezek a területek is igen aktívak szeizmikus szempontból.

 

A litoszféralemezek mozgásának leírása

 

Euler egyik geometriai tétele szerint egy merev testnek a gömbön való legáltalánosabb mozgása elemi rotációk összegeként fogható fel. Minden ilyen rotációhoz — értelemszerűen — rotációs tengely tartozik. A litoszféralemezek, mint láttuk, gömbön — a Föld felszínén — mozgó merev testek. Határozzuk meg tehát példáu a Dél-Amerika—Afrika lemezpár jelenlegi rotációs tengelyét (9. ábra)!

 

Ábránkra tekintve azonnal kínálkozik egy lehetőség: ha az Atlanti-hátságot vizsgáljuk, úgy tűnik, hogy e „hegységrendszert” földaraboló transzformvetők paralelkör-darabok, melyek azonban Nem esnek egybe a földrajzi fokhálózat szélességi köreivel. Ezekhez a paralelkör-darabokhoz kereshetünk két elméleti pólust, amelyek már meghatározzák a keresett rotációs tengelyt. Ezeket a pólusokat a transzformvetők közé zárt hegységszakaszok központi hasadékvölgyei kijelölik. (Az ezekre illeszkedő síkok, melyek egyben a Föld középpontján is átmennek, elvileg egy egyenes mentén kell, hogy messék egymást, ez az egyenes maga a rotációs tengely, amelynek a Föld felszínén levő döféspontjai a rotációs pólusok. Vagy más megfogalmazásban: a hátságszakaszok központi hasadékvölgyeinek irányában elhelyezkedő gömbi főkörök közös metszéspontjai határozzák meg a rotációs tengelyt definiáló két pólust.

 

Ellenőrizhető-e vajon valamilyen más módszerrel az így nyert pólusok (földrajzi) koordinátaértéke? Igen! Mérhető ugyanis a szétsodródási sebesség,) pontosabban: a jelenlegi adatok birtokában kiszámítható3[3]). Erről pedig könnyen belátható, hogy a rotációs pólusokon az értéke nulla, s a rotációs tengelyhez tartozó „egyenlítőn” éri el a maximumot (ugyanis a kerületi sebesség = szögsebesség × forgástengelytől mért távolság). Valóban: a hátság különböző szakaszain mérhető szétsodródási sebességek a fenti szabálynak megfelelően különböznek egymástól.

 

Az Atlanti-hátsághoz (a Dél-Amerika—Afrika lemezpárhoz) a transzformvetőkből adódó egyik pólus az 58° É, 37° Ny koordinátájú pont (a másik pólus ennek ellenlábas pontja), a szögsebesség értéke pedig 3,7×10–7 fok/év. Ugyanezek az adatok szétsodródási sebességéből számítva 69° É, 32° Ny és szintén 3,6×10–7 fok/év [23]. Az adatok egyezése elfogadható…

 

A térképészeti extrapoláció

 

Ha a Világtenger térképi ábrázolását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a mélységvonalas (mélységiréteg-színezésű) ábrázolás elmarad a lehetőségektől. Egyes térképeken, atlaszokban nyomokban felfedezhető a mért mélységadatok felhasználása mellett más adatok figyelembevétele is a szerkesztés során, illetve ilyen forrásokat felhasználó térképek, atlaszok alapanyagként történő alkalmazása, de ez nem általános. Egyetlen konkrét példát szeretnék kiemelni. A GEBCO [24] 5.12-es szelvényének forrásjegyzékében az alábbi alcím is szerepel: „B. A mélységvonalak megrajzolását segítő geofizikai-geológiai adatok és következtetések”. (Ezek között pl. földrengés-epicentrumok adatai, mágneses anomáliák stb. szerepelnek.)

 

A Magyar értelmező kéziszótár szerint az „extrapoláció: a megfigyelés területén kívüli, értékeknek a tapasztalati értékek törvényszerűségeinek általánosításával való hozzávetőleges meghatározása” [25].

 

A térképészeti extrapoláció tehát nem más, mint geológiai-geofizikai ismeretek adatok felhasználása a Világtenger egységes, mélységvonalas térképi ábrázolása érdekében. A mért mélységadatokból szabályos interpolációval nyert mélységvonalrajz olyan átalakítása, finomítása (kevésbé felmért területeken), amely a nagy szerkezeti formák földrajzi-morfológiai megjelenését jobban kifejező ábrázolást eredményez a kisméretarányú térképeken, hiszen ezeken már elsősorban a morfológiai-szerkezeti jellegzetességek kiemelése az elsődleges cél, a mérhetőség másodrendű. (Ha nem így lenne, pl. a fjordok jelentős részét nem is ábrázolnánk — méreten felül!)

 

A térképészeti extrapoláció létjogosultságának alapja tehát a kis méretarány. Lényege pedig az, hogy térképészeti szempontból részletesen felmért területek formakincsét földtani-geofizikai közös jellemzők alapján „rávetíti” kevésbé felmért területekre. Így is csak hozzávetőleges képét nyerhetjük a tengerfenék domborzati viszonyainak, ez a kép azonban jobban megközelíti a valós viszonyokat, mint a szabályos interpolációval előállított mélységvonalrajz.

 

A térképészeti extrapoláció alkalmazási területe elsősorban a hátságvidékre és szűkebb környezetére korlátozódik, hiszen ez az a terület, ihol a kialakuló primer (elsődleges, eredendő) szerkezeti formákat még nem, vagy csak igen csekély mértékben borította be (de el nem fedte, lényegében át nem alakította) a felhalmozódó üledék.

 

Ezt — a térképészeti extrapolációnak nevezett — módszert (jelenlegi ismereteink szerint) az egész Világtengerre egységesen nem alkalmazták még, pedig alkalmazhatósága az előbb említett térképeken igazolódott.

 

A gyakorlati eljárást egyetlen konkrét példán mutatjuk be:

Mivel az óceánközépi hátságrendszer vidékén kimutatható szeizmikus aktivitás bizonyíthatóan két területe lokalizálódik — a központi hasadékvölgyre és a transzformvetők hátságtengelyek közötti szakaszára (10. ábra) —, ennek figyelembevételével a rengések epicentruma és fészekmechanizmusa pontos ismeretében a transzformvetők léte és iránya jól kimutatható. Kiterjesztve, általánosítva azt az ismeretünket, hogy a transzformvető morfológiai szempontból általában völgyszerű képződmény, a mért mélységadatok interpolációjával nyert sima lefutású izobátokon a transzformvetők kimutatott helyén és irányában völgyformának kell jelentkeznie [1].

 

Hasonló — és a fentieknél egyszerűbb — alkalmazási lehetőségek sorát kínálják a Seasat-mérések nyomán készült térképek (pl. 1. ábra).

 

A fenti elvek figyelembevételével, ezen elveken nyugvó generalizálási szabályok alkalmazásával — felhasználva természetesen a térképezés nemzetközi eredményeit — készültek el a legújabb földgömbök a Kartográfiai Vállalatnál (11. ábra).

 

Irodalom

Mapping of the oceans under consideration of the plate tectonics[1]  Pontosabban fogalmazva a nehézségi erőtér egy ekvipotenciális felületéről van szó. A nyugalomban levő vízfelszín a mindenkori nehézségi erő irányára merőlegesen helyezkedik el.

[2]  Kisebb mérvű földtágulás a lemeztektonika „működése” szempontjából közömbös. Mivel a lemeztektonikai folyamatok működnek, a fenti nagyságrendű horizontális elmozdulásokat létrehozó mértékű földtágulás viszont kizárható!

 

[3] 3 A geodéziai (közvetlen) mérési lehetőségek, az űrtechnika, valamint a lézeres és interferometrikus mérések fejlődése következtében napjainkban már adottak [21]. Mint arról [22] beszámol, a Goddart Space Flight Center (NASA) munkatársai már közzé is tették első eredményeiket. Egyetlen adatot emelünk ki csupán: Európa és Észak-Amerika távolodási sebessége 1,5±0,5 cm/év. Összevetve ezt [19]- és [23]-ban fellelhető adatokkal, az egyezés a hibahatáron belül van!