Formosa
Benyovszky Móric hajója Formóza szigeténél

 
 
"A Formóza szigetén alapítandó gyarmat tervezete:

Mielőtt egy gyarmat alakításának tervezetét megállapítanók, szükségesnek látszik bizonyos alapelvek megemlítése:

1. Mielőtt egy gyarmat alapítása megkíséreltetnék, előzetesen fontolóra kell venni, vajon az katonai vagy kereskedelmi lábon szándékoltatik-e felállíttatni és vajon legcélszerűbb-e a cserekereskedést, a mezőgazdaságot vagy az ipart művelni ?

2. Egy gyarmat alapításánál szükséges a bennszülöttek jóindulatát, bizalmát és ragaszkodását megnyerni. Ha elméik fölött uralomra lehetett vergődni, akkor saját impulzusaik az ország uraivá fogják tenni a telepítvényeseket és ez esetben könnyű lesz életbe léptetni a szándékolt intézményeket vagy létesíteni a tervezett kereskedési módot. Az alkotmányt fenn lehet tartani nagyon csekély erővel, valamint az országot is meg lehet védelmezni idegenek támadásai ellen.

3. Szükséges, hogy a gyarmat alapja katonai és dicsőséggel ékeskedő legyen, mert ez esetben hódíthat, de sohase fog meghódíttatni.

4. A telepítvény helyének egészséges voltáról meggyőződést kell szerezni és semmi munkát se szabad elmulasztani ezen előny megszerzésére, amely az emberiségre nézve annyira szükséges.

5. A kereskedelem összes ágainak művelhetésére nézve, szükséges jó horgonyozó helyek, termékeny talajok és a főbb folyamatok birtokának biztosítása; a művelés fejlesztése a lehető legnagyobb fokig, az ipar különböző ágainak e két kellék által való megkönnyítése.

6. Egy zsenge gyarmatnál célszerű mellőzni elsőrendű erődítvényeket és a főhely az ország belsejében építendő, ahol következőleg mentve lesz minden váratlan megrohantatás elől. Ily módon, ha egy gyarmat már az ország urává lett, az ellenség legelső támadása, vagy a tengerpart közelében fekvő valamely állomás kézrekerítése még nem fog dönteni az ország birtoka fölött.

7. A tanácsosok és az alkalmazott hivatalnokok száma a legcsekélyebbre korlátozandó, amelyet általában a gyarmat ügyeinek kezelése megenged.

8. A fényűzés száműzendő; de a gyarmat polgárai különböző rangjának megfelelő külső díszjelek megállapítása célszerű, mivel ezáltal ösztön nyújtatik a versenyre.

9. Az ipart támogatni és jutalmazni kell fokozatos előléptetés által, a polgárok egyik osztályából a másikba, és azáltal, hogy a telepítvényeseknek mód nyújtatik áruik eladására. A pénz, amely a telepítvényesek közé jut terményeik elárusítása által, a forgalom következtében mindig visszakerül a kormányhoz.

10. A lelkiismeret korlátozását száműzni és eltiltani kell örökre. Boldog, aki megállapítja a vallási türelmességet és az egy istenben való hitet.

11. A rabszolgák érdekében törvénykönyvet kell életbe léptetni, amely módozatokat állapítson meg arra nézve, hogy e szerencsétlen emberosztály munka és iparkodás által felemelkedhessék a szabad polgárok rangjára.

12. A népesség lévén a nemzeti erő egyedüli valódi alapja, szükséges, hogy annak szaporodását a kormány még áldozatokkal is előmozdítsa és törvények által megvédelmezze. Ez sikerülni fog, ha a kicsapongást szigorúan megbünteti és kiváltságokat és jutalmakat biztosít oly atyák és anyák számára, akik mint házasságuk gyümölcseit, bizonyos számú gyermekeket mutatnak be."

Az idézet Benyovszky Móric emlékirataiból származik.


Vissza a lap tetejére