Kategória NEMAZON
Azonosítószám 277
Lap 52
Lázár eredeti név Straza
Vavassore Straza
Ligorio - Tramezini Straza
Lafreri Straza
Duchetti - Orlandi Straza
Zsámboky Straza
Utolsó magyar név  
Mai név