LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

Leltározás

Az egyszerűsített mérleg elkészítéséhez olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a szövetségnek a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.

A leltárnak ki kell terjedni a szövetség tulajdonát képező, vagy kezelésébe adott eszközök és aktívák, valamint ezek forrásai (passzívák) állományának megállapítására.

A leltározást mennyiségi felvétellel, illetve egyeztetéssel kell elvégezni.

A leltározás előkészítéséhez a nyilvántartó kartonokat naprakészen le kell zárni. a tételes felvételhez az anyagokat rendszerezni kell, hogy számba vehetők legyenek.

A készletek tényleges mennyiségének megállapítására a szövetség leltárfelelőst – a gazdasági bizottság tagja – bíz meg. A leltár forduló napja: december 31.

Leltár jegyzőkönyv

A leltározás elkészítésekor jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:

ˇ     leltározási hely megnevezését,

ˇ     leltározás időpontját,

ˇ     leltározás módját,

ˇ     a leltározás tárgyának megnevezését és darabszámát,

ˇ     felelős személyek aláírását (leltárfelelős, főtitkár).

A leltár értékelésénél a készletekre vonatkozóan az mindenkori beszerzési árat kell alkalmazni.

A felvett és értékelt leltárt a leltárfelelős, valamint a szövetség főtitkára hitelesíti aláírásával. A leltárt a mérleg bizonylati alátámasztásául 5 évig meg kell őrizni.

Tárgyi eszközök nyilvántartása

Az inmateriális javakról és a bruttó értékben 30.000 Ft fölött vásárolt tárgyi eszközökről összesített nyilvántartó lapot kell vezetni, így a leltározáskor ezeket kell egyeztetni a tényleges állapottal. A nyilvántartó lapon  értelemserűen fel kell tüntetni:

ˇ     a megnevezést,

ˇ     az azonosításhoz szükséges jellemzőket, adatokat,

ˇ     a beérkezés időpontját,

ˇ     a tervezett elhasználódás időpontját, évenkénti értékcsökkenést,

ˇ     a változás időpontját.

Az ajándékba kapott tárgyakat, valamint a 30.000 Ft érték alatti tárgyi eszközöket tényszerűen, jellemzőikkel kell nyilvántartani, értéket, értékcsökkenést nem kell számolni.

A tárgyi eszközök értékesítése, selejtezése bizonylat alapján történik.

Tárgyi eszközöket átvételi elismervény alapján, az átvevő aláírásával igazoltan lehet kiadni.

Egyéb eszközök és források leltározása és értékelése

1. A vevőnek kiszámlázott termék és szolgáltatások miatti követeléseket – ÁFA követeléseket is – a december 31-i állapot alapján kell a mérlegben figyelembe venni. Az adósok leltározása egyenlegközlő levéllel történik, melyet másolatban a mérleghez kell csatolni.

2. A szállítókkal, hitelezőkkel szembeni tartozásokat könyv szerinti értékben kell kimutatni a mérlegben.

3. A kétessé vált követeléseket a mérlegben külön tételként kell kimutatni. Mindaddig, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz az ügyben. Ez után a határozat szerint kell eljárni a számviteli elszámolás során eljárni.

4. Bírságot, késedelmi kamatot stb. az esedékességkor kell elszámolni és a mérlegadatokban szerepeltetni.

5. A házipénztár forint pénzkészletét a pénztárkönyvvel egyezően,  valuta pénzkészletét az év utolsó napján érvényes vételi valutaárfolyamon számított forintértékben kell a mérlegbe bevenni.

5. Valutát, devizát vagy ezekben felmerülő tartozást, követelést a devizaszámlát vezető banknál közzétett, az év utolsó napján érvényes vételi ill. eladási árfolyamon átszámított forintértékben kell a mérlegben szerepeltetni.

7. Az értékpapírokat (kötvény, részvény, váltó) a tényleges beszerzési áron kell értékelni mindaddig, amíg azok értéke tartósan nem csökken.

8. Átmenő aktívák és passzívák címén a mérlegben  csak a tárgyévben felmerült, de a következő évet terhelő költség és ráfordítás, illetve a tárgyévet illető, de a következő évben realizálódó árbevétel és bevétel szerepeltethető. Minden átmenő tételt számlával, vagy számítással kell igazolni

9. Bankköltségeket és bankkamatot mindig arra az időszakra kell elszámolni, amely időszakra a terhelés vonatkozik, függetlenül a kiegyenlítés időpontjától.

10. A forgóeszközöket beszerzési költségen kell értékelni, csökkentve a leírásokkal azok értékét.

Selejtezés

A szövetség a tulajdonában lévő a felesleges, vagy elhasználódott vagyontárgyait köteles feltárni és selejtezésükről intézkedni.

A selejtezést a gazdasági bizottság vezetője és a főtitkár végzik.

Az év folyamán feltárt és elhasználódott vagyontárgyakat évente egyszer - lehetőleg az év végén - kell kiselejtezni. Az év közbeni selejtezés eredménye az éves leltárnál és mérlegnél figyelembe veendő.

A vagyontárgyak selejtezhetővé válnak

ˇ     fizikai elhasználódás miatt

ˇ     elavulás, korszerűtlenné válás miatt

ˇ     helyreállítás aránytalan költségterhe miatt.

Készletek selejtezhetővé válnak:

ˇ     felhasználás, értékesítés nem történt a megelőző 3 évben,

ˇ     raktározás során sérült, megrongálódott, rendeltetésének megfelelően nem használható,

A selejtezés módja

Az éves leltározásból a megelőző évekkel összehasonlítva meg kell állapítani a nem mozgó készletek körét. A feleslegesnek minősített tételekről a gazdasági bizottság tesz javaslatot és a főtitkár dönt róluk.

Állóeszközök esetén a feleslegesnek minősített eszköz adatait össze kell vetni a leltárban szereplő adatokkal.

A 30.000 Ft beszerzési értéket meghaladó eszközök selejtezési időpontját a selejtezést megelőzően 15 nappal az első fokú adóhatóságnak kell bejelenteni.

A selejtezés során feleslegesnek minősített, de a szövetség egységeiben még felhasználható vagyontárgyak kiadási bizonylattal és jegyzőkönyvvel átadhatók.

A ténylegesen kiselejtezett vagyontárgyakat a készletnyilvántartásból törölni kell, vagy elkülönített nyilvántartásba kell venni, továbbiakban tételes bontásban kimutatásban szerepelnek, amíg azokat a szövetség valamilyen formában nem hasznosítja, vagy eljárás keretében megsemmisíti.

A selejtezési eljárás lefolytatása nem jelenti a felesleges vagyontárgy fizikai megsemmisítését, kivéve, ha azt hatóság írja elő.

A selejtezési eljárásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

ˇ     a selejtezés helyét, idejét,

ˇ     a kiselejtezett tárgyak tételes és összegszerű felsorolását, nyilvántartási adatait,

ˇ     a kiselejtezett eszköz további kezelésére vonatkozó előírásokat,

ˇ     felelős személyek aláírását (főtitkár, gazdasági - selejtezési - bizottság vezetője).

A kiselejtezett eszközök megsemmisítése esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza:

ˇ     a vagyontárgy azonosító adatait,

ˇ     a selejtezés helyét és idejét, a résztvevők nevét,

ˇ     a megsemmisítés módját,

ˇ     a felelős személyek aláírását ((főtitkár, gazdasági - selejtezési - bizottság vezetője).

A leértékelés

A szövetség tulajdonában lévő eszközöket, készleteket , amelyek az előírásoknak nem felelnek meg, vagy eredeti rendeltetésük szerint nem használhatóak, csökkent értékű  készletként kell felvenni ill. a mérlegben feltüntetni. Az értékcsökkenés mértékét a gazdasági bizottság javaslata alapján a főtitkár határozza meg.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

2000.05.02.