"Térképészet és történelem Európában"
Szociológiai, pedagógiai, pszichológiai és politikai nézőpontok
Nemzetközi Szeminárium
"Cartography and History in Europe"
Sociological, pedagogical, psychological and political aspects
International Seminar
30-31 March, 2007
Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó


International seminar organized by the Joseph Károlyi Foundation, Fehérvárcsurgó/ Hungary
with the support of the Hanns Seidel Foundation, Budapest,
the Fondation Robert Schuman, Paris, the Institut français, Budapest,
ELTE Department of Cartography and Geoinformatics, the CEFRES (Prague)
the Embassy of Belgium, Budapest
in cooperation with the Hungarian Association of History Teachers (TTE)

A rendezvény nyelve: magyar, angol/ Szinkrontolmácsolás.
Languages: english, hungarian/ simultaneous translation:
Boronkay-Roe Zsuzsa és Köröspataki Zoltán


Friday, 30 March / március 30., péntek
10:00 Megnyitó / Opening of the conference
10:15-11:30
Moderator: Török Zsolt

Granasztói György :" Számítógépes térkép, mint elbeszélés. Egy magyar város a barokk kezdetén" / Automatic map as a narration. A Hungarian town at the beginning of baroque"

Philippe Rekacewicz: "Cartography betwen politics, art and manipulation/ Térképészet a tudomány, művészet és manipuláció között".

Peter Vujakovic: "The power of maps: maps, history and the European geopolitical landscape / A térképek hatalma: térképek, történelem és az európai geopolitikai tájkép"

11:30 Coffee break and Exhibition opening by Klinghammer István / Kávé szünet és Kiállítás megnyitója
"The Time of Maps / Térképek ideje"
Special exhibition from the collection of the Department of Cartography, Eötvös Loránd University, curated by Zsolt Török/
Különleges térképkiállítás az ELTE Térképtudományi Tanszék gyűjteményéből, összeállította: Török Zsolt

12:00 - 13:00
Moderator:Granasztói György

Jean Paul Bord: "Cartography, geography and propaganda. Cases in twentieth-century Europe/ Kartográfia, földrajz és propaganda. Különféle esetek a huszadik századi Európában"

Török Zsolt: "Kartográfiai látás és történelmi észlelés: Magyarország képei Európában"/ Cartographic Vision and Historical Perception: Images of Hungary in Europe"
Vita / Discussion

13:00 - 14:00 Lunch buffet

14:00 -15:45
Moderator: Sorin Antohi
Bartos Elekes Zsombor: "A hatalom a térképi névhasználatban/ The Power in the Usage of Map Lettering"

Vadim Oswalt: "Historical maps and individual space conception: comparing visual narration in European historical school atlases/ Történelmi térképek és egyéni térfogalom: európai iskolai történelmi atlaszok vizuális narrációjának összehasonlítása"

Paul Vandepitte: "How to construct a geopolitical and geo-economic point of view on the basis of maps? Some examples/ Hogyan fejezzük ki a geopolitikai és világgazdasági nézőpontot térképekkel? Néhány példa"

15:45-16:00 Coffee break

16:00 - 18:00
Moderator: Guntram Herb

Fischer Ferenc: "Egy hidegháborús tabutérkép a keleti tömb országaiban: az arktikusvetületű geostratégiai világ(tér)kép jelentősége az amerikai-szovjet hadászati rivalizálásban/"A taboo map in the Eastern Block in the Cold War:significance of the arctic-projectioned geostrategical world map in the American-Soviet strategic rivalry"

Sorin Antohi: "Symbolic geographies and ethnic ontologies: mapping the nation in Europe/ Szimbolikus földrajzok és etnikai ontológiák: a nemzet térképezése Európában"

Deajan Ciric: "Mental and Physical Maps through the Centuries. The Case of the area along the Road from Belgrade to Sofia/ Mentális és fizikai térképek a századok során. A Belgrád- Szófia út mentén fekvő terület esete"

Vita / Discussion

18: 00 Visit of the mansion and presentation of the Károlyi József Foundation

Dinner: 19:00


Saturday, March 31 / március 31., szombat
10:00-11:15
Moderator: Richard Dargie
Guntram Herb: "Maps and the projection of national power/ Térképek és a nemzeti erő kivetitése".

Marco Petrella: "State cartographers and province engineers in France. The Burgundian cartographic production in the 18th century/ Állami térképrajzolók és vidéki mérnökök Franciaországban. A burgundiai térképkészítés a XVIII. században."

Zombory Máté: "Cartography of national rituals/ Nemzeti rítusok térképészete"

11:15-11:30 Coffee break

11:30-12:45
Moderator: Paul Vandepitte

Nicholas Baron: "Mapping the Soviet: Soviet Civil Cartography under Lenin and Stalin/" A Szovjetunió térképezése: szovjet polgári térképészet Lenin és Sztálin uralma alatt"

Gilles Palsky: " The War in Maps and the War with Maps:The Use of Cartography in the Nazi Propaganda/ Háború térképekben és háború térképekkel: Térképek használata a náci propagandában."

Krasznai Zoltán: "A revizionizmus térképészeti ábrázolásai a második világháború előtti Magyarországon / Cartographic representations of revisionism in Hungary before World War II/"

12:45-13.45 Lunch buffet

Moderator: Philippe Rekacewicz:

13:45 -
Arthur Tsutsiev: "Mapping Homelands: Political Geography and Ethnopolitical Conflicts in the Caucasus"/ A hazai föld térképezése: politikai földrajz és néprajzipolitikai konfliktusok a Kaukázusban"

Katerina Todoroska: "How politics use maps as political propaganda. The use of maps in drawing borders between Macedonia and Albania/ Hogyan használják politikusok a térképeket politikai propaganda eszközeként. A térképek használata a Macedón-Albán határ megrajzolásában"

Todor Cepreganov: "The psychological effects of maps upon elementary and secondary schools students in Balkan multiethnic societies/ A térképek pszichológia hatása általános és középiskolásokra többnemzetiségű társadalmakban a Balkánon"

Richard Dargie: "Making better use of maps in the history classroom and in history textbooks .How to learn to approach cartographic images critically/ Hatékonyabb térképhasználat a történelem oktatásában és a tankönyvekben. Hogyan tanuljuk a térképek kritikai értékelését?"

Vita / Discussion