Lipszky emlékülés és kiállítás, előadások (1998. XII. 14.)
dr. Papp-Váry Árpád:
pappvar.jpg - 22463,0 K
Lipszky Magyarország-térképének hatása a hazai és az európai térképészetre


A kartográfus meglévő térképekből, különböző személyek, intézmények által gyűjtött adatokból formája meg, alakítja ki térképét. Mások munkája adja meg az alapot saját térképéhez. A forrásokat természetesen kiegészíti, illetve kiegészítheti levelezések útján szerzett, irodalomból gyűjtött vagy saját bejárásán (helyszínelés) alapuló információkkal. Ezek az információk azonban csak kiegészítik, módosítják a kiindulási alapokat, az alapként használt művet, az un. alaptérképet. Leegyszerűsítve és tréfásan azt mondhatjuk, hogy a kartográfus mint a szabó "hozott anyagól" dolgozik.
Századunkban az egységes állami (katonai vagy polgári ) országfelmérések különböző méretarányú, rendszerint szerzői jog által védett térképsorozatai szolgáltatják a kiinduló forrást, az alapot a kartográfus munkájához.
Az állami felmérések előtt az országtérképek készítése személyhez kötődött. Egy-egy kíváló szakember maga állította össze saját felmérései, és/vagy már meglévő területrész térképek alapján az ország térképét. A külföldi térképészek szívesen használták fel ezeket a munkákat saját kiadói (üzleti) tevékenységük keretében. A térképeket vagy átrajzolva változatlan formában adták ki, vagy új jelkulccsal újra rajzolták, általuk alkalmazott jellemző keretbe foglalták, és új címet adtak a térképnek és azt új címrajzba (cartouche) foglalták. A jelzett, lényegtelen módosításokkal átrajzolt térképeken mindig pontosan megadták a forrástérképet, annak készítőjét. Talán legjellemzőbb példája ennek a gyakorlatnak Ortelius 1571. évi világatlasza, ahol minden térképnél pontosan megadja az eredeti forrásmunkát.
Amikor egy-egy országtérképet már más kivágatú, nagyobb területet ábrázoló és így rendszerint kisebb méretarányú térkép készítéséhez használtak fel a térképészek, mondjuk hazánk térképét Közép-Európa, nagy Európa térképének összeállításához, akkor az eredeti forrásokra való utalás már eltűnt a térképekről. Ilyen esetekben csak az adott országtérképre jellemző rajzi forma (tó partvonala, folyó futása, kanyarjai stb.) új térképen való felbukkanása lehet a bizonyítéka az alaptérkép hasznosításának. Mivel ez hosszadalmas és fáradtságos összehasonlító, kutató munkát igényel, ezért a névnélküli felhasználásokat, illetve azok sorozatait kevés térképnél ismerjük. A kiinduló forrásra való hivatkozásokat viszont a térképtörténet többnyire számba vette.
Magyarország első térképének Lázár munkájának (1528) négy átvételét (másolatát) ismerjük (1553 Giovanni Andrea de Vavassore, Velence, 1559 szerzője nem ismert, Róma, 1559 Sebastiano del Re, Róma, 1566 Zsámboky János, Bécs). Lázár munkájára mint forrásra hivatkozott Magyarország térképén Wolfgang Lázius (1556) is. Lázius Magyarország, Zsámboky Magyarország, Erdély, Illyria térképe Ortelius Világatlaszának majdnem minden kiadásában megtalálható. Johann Christoph Müller Magyarország térképe (1709) alapján több térképet adott ki Homann Nürnbergben 1718 és 1724 között.
Lipszky János helymeghatározáson alapuló pontos és szép kivitelű térképe iránt országszerte nagy volt az érdeklődés. Jól jelzi ezt, hogy életében nagy országtérképét 3 kiadásban adta ki, áttekintő Magyarország térképét pedig három változatban is megszerkesztette (1. táblázat).
Térképének felhasználásával, változatlan átvételével vagy kismértékű módosításával hét évtizedig jelentek meg újabb és újabb országtérképek vagy egyes részletek kiemelésével részlettérképek.
Halála után nagy térképe - az eredeti nyomólemezek felhasználásával - egyszer változatlanul (1849 Marcum Berra, Prága), kétszer az újonnan épülő vasútvonalakkal kiegészítve jelent meg (1868, 1871 Artaria, Bécs).
Áttekintő térképét az eredeti nyomólemezről 1827-ben háromszor is kiadták és 1848-ban ismételten megjelentették.
A folyószabályozások, útépítések nyomán Lipszky térképe több részletében idővel elavulttá vált. Ezért határozta el térképének felhasználásával teljesen új térkép készítését korábbi munkatársa Schedius Lajos Blaschek Sámuel földmérővel közösen. A sok helyen javított, átdolgozott, új jelkulccsal készült térkép fő vonásaiban azért őrzi Lipszky térképének jellegét. A két térkép méretaránya is majdnem azonos. Lipszkyé 1:469 440 ( illetve Reisz újabb kutatása szerint 1: 480 000), Schedius-Blaschek térképéé 1:469 472).
Lipszky térképét, mint részletes alapanyagot sokáig használták alapként egyéb tematikus térképek készítéséhez is.

Az 1840. évi országgyűlésen felvetődött, hogy mennyire lehetne Fiume tengeri kikötőt vízi úton megközelíteni. A kérdés megválaszolásához az addig folyónként végzett szintezéseket egységes szintfelületre kellett átszámítani. Vásárhelyi Pál kezdte el ezt a munkát és a magassági adatokat az Adriai-tenger szintjére számította át. A mérési adatokat Vásárhelyi halála után, 1846-ban a Lipszky-térkép kisebbített (Hrenko szerint 1844. évi, Ulbrich szerint 1820 körüli )változatára rajzolta Nagy István mérnök. Piros számok jelzik a térképen a szárazföldekre, kékek a vízre vonatkozó bécsi lábban mért magassági adatokat.
Az egységes tengerszintfeletti magasságot bemutató térkép további érdekessége, hogy a tervezett Duna-Tisza csatorna hét nyomvonalát szintezési adatokkal is jelzi továbbá ábrázolja Vukovárnál és Eszéknél a Fiume megközelítését célzó csatornák elképzelt vonalait is.
Lipszky térképét felnagyítva alkalmazta alapként, erdélyi hadműveleti térképe elkészítéséhez, Tóth Ágoston ezredes a múlt századi szabadságharcban.

1827-ben kis térképe szolgált háttérként hazánk néprajzi térképének az elkészítéshez.
Lipszky térképei életében Pesten jelentek meg, kivéve a munka előkészítése során rajzolt kis méretarányú áttekintő térképeit, amelyek a készülő munkáról tájékoztatást adó tudományos cikkek mellékleteként jelentek meg Gothában és Weimarban.
A térképei felhasználásával készült újabb térképek többsége Bécsben, Pesten és Prágában jelent meg.
A Habsburg Birodalmon kívül Berlinben (1811-1816 között) négy kiadásban jelent meg nagy országtérképe. Az Angol Birodalomban kézi (kis) térképének a felhasználásával két Magyarország térkép is készült 1814-ben Ediburghban és 1834-ben egy Londonban.
Más szerzők illetve kiadók munkájaként nagy országtérképe, illetve annak kissé kisebbített változata 21, áttekintő országtérképe 9, kézi országtérképének különböző változatai 11 kiadást értek meg.
Nagy országtérképe alapján 2 egyházmegyei és 8 országrész térkép készült.

Joggal feltételezhetnénk, hogy a nagy világvárosokban megjelent térképek gyorsan módosították a korábbi magyarországi ábrázolásokat. Sajnos részletes, nyomkövető kutatás még nem készült arról, hogy ki, mikor térképének melyik elemét vette át új térképébe.
Zách Ferenc gothai csillagász a Bogdanich expedició első helymeghatározásá-nak Fiume földrajzi adatainak közlésekor már 1799-ben jelezte folyóiratában, hogy a település mérések alapján számított földrajzi szélessége sokkal délebbre van a térképen általában jelzett értéknél.
Ha külföldet nem is érdekelte a Duna futása, a Fertő vagy a Balaton alakja, de a Földközi-tenger partjának hibás ábrázolására fel kellett figyelniük. Az Osztrák Birodalom 1809-ben megjelent a jó nevű térképész Liechtenstern által készített térképe már módosítja Fiume helyzetét (Bogdanich-Lipszky adatánál is délebbre rajzolja), de a térkép egyéb tartalmi elemeiből semmit nem vett át.
A korabeli térképeket átnézve, úgy tűnik Lipszky térképének rajzolatát csak 1816-tól kezdve használják fel szerkesztési munkájuk során elsősorban az osztrák, majd a külföldi térképkiadók. Az egyik korai példa térképének felhasználására Riedl hat szelvényes Európa térképe.

Lipszky térképének elsődleges hatása, mind itthon, mind külföldön, hogy ez az első magyarországi térkép amelyik részletes és áttekintő térkép formájában is viszonylag nagy példányszámban jelent meg. A nagy példányszám lehetővé tette, hogy térképkiadók, térképészeti szervezetek, egyetemek egyaránt megvásárolhassák azt.
A térkép munkálatainak majd elemzésének nemzetközi folyóiratokban való közzététele felhívta a figyelmet a térkép tudományos alapjaira és kíválóságára. A Lipszky térkép hatására változtak meg a különböző térképkiadók Európa és Közép-Európa térképeinek Magyarország rajzolatai. Lipszky térképe néhány nagyváros latin, vagy német elnevezésének kivételével a hivatalos magyar neveket közvetítette mindenki számára.
Érdekes kutatási téma lenne, hogy a vízrajz, hegyrajz, közigazgatási határok átvétele mellett a magyar névrajz miért nem vált általánossá a nyugat-európai térképeken. Feltehetően az osztrák térképészek közvetítései módosították Lipszky eredeti névanyagát.
A század derekán (1856) a korszak egyik kiemelkedő térképésze Emil von Sydow áttekintő tanulmányt közölt az európai térképészet helyzetéről. Ebben írta le azt a --Fodor által is idézett-- mondatot Lipszky nagy térképéről, hogy "óriási szorgalom eredménye, méltán bámulatot gerjesztett, s amely a Magyarországról készült minden későbbi földképnek forrásává vált."


IRODALOMLipszky János által készített és közreműködésével kiadott térképek

Kiadás éveÁbrázolt területMéretarányMéret (cm)SzelvényszámA térkép nyelveKiadás helye
1804Magyarország1 : 2 400 00043,6 x 31,21latinGotha
1804
1806Magyarország1 : 4 320 00026,0 x 18,11németWeimar
1804-1808Magyarország1 : 480 000207 x 159,512latinPest
1804-1808
1804-1808
1810Magyarország1 : 1 440 00069,0 x 44,51latinPest
1825?
1805 (kézirat)Pest-Buda1 : 7200140 x 1004németBécs-Pest
1810
1820Lipszky János térképének átvételével vagy felhasználásával készült művek

Kiadás éveÁbrázolt területMéretaránySzelvényszámA térkép nyelveKiadás (készítés) helye
1827, 1827, 1827Magyarország1 : 1 144 0001latinBécs
1827, 1848Magyarország1 : 1 144 0001latinPrága
?Magyarország részlet1 : 320 0003német?
1821Trencsén vármegye1 : 200 0001latin?
1809Győr környéke1 : 112 5001német?
1809Bécs-Pozsony-Sopron közti terület1 : 241 0001németWeimar
1810, 1816Szerbia, Bosznia, Horvátország1 : 480 0004német, latinPest
1811, 1812, 1813, 1816Magyarország1 : 576 0004francia, németBerlin
1820, 1830?, 1844, 1847Magyarország1 : 576 0006francia, németBécs
1848Magyarország1 : 576 0001francia, németBécs
1849Magyarország1 : 480 00012latinPrága
1868, 1871Magyarország1 : 480 00012latinPest
1851, 185?, 1853, 1859, 1861, 1868Magyarország1 : 576 0006francia, németBécs
1864Magyarország1 : 576 0001francia, németBécs
1871, 1880Magyarország1 : 576 0002francia, németBécs
1816, 1818, 1818, 1824, 1829, 1831 Magyarország1 : 2 200 000
(vagy ahhoz közeli)
1németBécs
1812Váci egyházmegye1 : 296 8001latinPest ?
1814Magyarország1 : 2 800 0001angolEdinburgh
1814Magyarország1 : 1 720 0001angolEdinburgh
1818Erdély1 : 1 296 0001németNagyszeben
1822Esztergomi egyházmegye1 : 230 0001latinEsztergom
1826Szirmiumi(mitrovicai) egyházmegye1 : 240 0001latinPest
1829Magyarország etnográfiai térképe1 : 2 220 0001németPest
1830, 1834Magyarország1 : 1 100 0004németBécs
1832Erdély és Kelet-Magyarország1 : 1 820 0001angolLondon
1834Magyarország1 : 1 728 0001németBécs
1852, 1854Magyarország1 : 982 0001magyarPestLipszky János térképének hivatkozott felhasználásával készült Magyarország térképek kiadásai

A térkép típusaMéretarány-tartományKiadási időszakKiadások száma
Nagy országtérkép1 : 480 000 - 576 0001811-188021
Áttekintő országtérkép1 : 982 000 - 1 : 440 0001827-18549
Kézi országtérkép1 : 1 720 000 - 1 : 2 800 0001814-183411