FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK
TÉRKÉPÉSZ ÉS GEOINFORMATIKUS SZAKIRÁNY

Tantárgy neve: TÉRKÉPÉSZETI SZÁMÍTÁSOK

Tantárgy heti óraszáma: 1+2
kreditértéke: 3
tantárgyfelelős neve: Györffy János
tanszéke: Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
számonkérés rendje: kollokvium + gyakorlati jegy

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:


Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:


Vissza a térképész és geoinformatikus szakirány tantervi hálójához