FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK
TÉRKÉPÉSZ ÉS GEOINFORMATIKUS SZAKIRÁNY

Tantárgy neve: MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FÖLDRAJZA

Tantárgy heti óraszáma: 2+0
kreditértéke: 2
tantárgyfelelős neve: Perczel György
tanszéke: Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
számonkérés rendje: kollokvium

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:


Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:


Vissza a térképész és geoinformatikus szakirány tantervi hálójához