FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK
TÉRKÉPÉSZ ÉS GEOINFORMATIKUS SZAKIRÁNY

Tantárgy neve: GPS TEREPGYAKORLAT

Tantárgy heti óraszáma: 1 hét (a terepgyakorlat szorgalmi időszakon kívül tartjuk)
kreditértéke: 2
tantárgyfelelős neve: Kovács Béla
tanszéke: Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
számonkérés rendje: gyakorlati jegy

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:


Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:


Vissza a térképész és geoinformatikus szakirány tantervi hálójához