Szép Magyar Térkép 2007

A térképnek a társadalom számára küldetése van. Ezt a küldetést akkor tudja maradéktalanul teljesíteni, ha megnyerő, kellemes és szép köntösben jelenik meg. A Bíráló Bizottság azt tartotta szem előtt, hogy a pályázatra érkezett kiadványok térképek, atlaszok, lemezanyagok miként felelnek meg ennek a szerepnek. A tetszetős külső megjelenés a forma, a színek és vonalak harmóniája mellett igyekezett megkeresni a köntös alatti értékeket is: így a tartalom hasznosságát, a feldolgozás időszerűségét, az ábrázolás korrektségét és az elemek pontosságát. A beérkezett 82 pályamű többsége mindezen elvárásoknak megfelelt. Ehhez járult az is, hogy a 30 pályázó vagy előállító termékeinek legjavát küldte be.

Az értékelés két fő kategóriában történt: egyrészt a hagyományos, grafikus alakban megjelenő térképek körében, másrészt az elektronikus eszközökön kiadott, digitális térképek vonatkozásában.

A Bíráló Bizottság a 2007. év magyar kartográfia terméséből benyújtott pályaművekkel kapcsolatban két általános megjegyzést tett. Az egyik az, hogy a tárgyévben örvendetesen jóval több feldolgozás jelent meg CD-n és DVD lemezen, mint korábban. Dicséretes, hogy ezek gondosabb kivitelben és inkább a nagyközönség számára készültek. A másik észrevétel az, hogy a beérkezett pályaművek legnagyobb része idegenforgalmi értékesítés céljából készült. Így mindkét kategóriába tartozó kiadványok kiemelten betöltötték az értékelés elején vázolt társadalmi szerepüket.

Több beérkezett kiadvány szolgálta az oktatást, ugyanakkor kevés pályázat érkezett a tudományos térképek közül.

Általános benyomás volt, hogy az egyébként színvonalas atlaszok alig mutattak újdonságot tartalmilag és újszerűséget kiállításukban az előző éviekhez képest. Igazi újdonsággal alig lehetett találkozni. Ilyen volt Madáchnak Az ember tragédiája, azaz egyetlen mű térképre vitele. Ide sorolható egy sziget térképének műholdfelvételeken alapuló feldolgozása is. Újszerű volt a pályázaton egy vakok számára készült térkép megjelenése is. Bár kiadása most is időszerű, másutt már találkozhattunk e térképtípussal jobb kivitelben.

Végeredményben a 2007-es térképtermés gazdag volt, és a pályázat színvonalas és eredményes. Végül azokat a pályamunkákat díjazta a zsűri, amelyeket a tagok nagy többsége figyelemre méltónak talált.

A "Szép magyar térkép 2007" bíráló bizottsága a pályázati felhívásban közzé tett szempontok szerint több kategóriában választotta ki a beérkezett pályaművek közül a legszebbeket. A kategóriák a következők voltak:

Összesen 6 első, 5 második és 3 harmadik díjat ítélt oda. Ezeken kívül 10 munkát részesített dicséretben.


Részletes értékelés

Az idegenforgalmi térképek kategóriájában

Első díjat nyert

A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág és mellékvizeinek horgásztérképe
(Beküldő: A Z 1.1 Bt.)
Értékelte a Bizottság elsősorban a témaválasztást, másodsorban az áttekinthető és jól szerkesztett részlettérképeket, valamint az ízléses színválasztást. Érdeme a térképnek a szakmai szöveges kiegészítése.

Második díjat nyert

A Gerecse térképe
(Beküldő: Szarvas András Térkép-Faragó)

Az 1:30 000 méretarányon belül ábrázolható térképtartalom pontos, megbízható és áttekinthető. Előnye a természetjárók számára a jó kezelhetőség.

Harmadik díjat nyert

Budapest nagyméretű városatlasza
(Beküldő: DIMAP Bt Szarvas András)

Az 1:15 000 méretarányból adódó részletesség, a naprakészség és az atlasz praktikus formátuma emelhető ki.

Dicséretben részesültek

Peking térképe
(Beküldő: Cartographia Kft.)

Biztos siker lesz időszerűségével, informatív tartalmával, áttekinthető és esztétikus megjelenésével, valamint a város tágabb környékének bemutatásával.

A Szigetköz, a Tóköz és a Csilízköz térképe
(Beküldő: Szarvas András Térkép-Faragó)

Az 1:75 000 méretarányhoz képest bőséges tartalma jól szolgálja az ábrázolt, részben Szlovákiába átnyúló terület turizmusát.

A Tisza-tó térképe
(Beküldő: Esplarte Szarvas András Térkép-Faragó Bt.)

A térképészetileg kevésbé feltárt terület 1:30 000 méretarányú bemutatása jól szerkesztett, jó színválasztású.

Tanösvények Észak-Magyarországon
(Beküldő: Nyír-Karta Bt. Topográf Térképészeti Kft.)

Elsősorban a tudományos szintű leírásai és a kapcsolódó útvonaljavaslatok adják a kiadvány értékét.


Oktatási térképek kategóriájában

Első díjat nyertek

az Ószövetség és Újszövetség című falitérképek
(Beküldő: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.)

A falitérkép műfajban korábban kevésbé feldolgozott téma jó feldolgozású, sok ismeretet ad, messziről is jól olvasható, tantermi használatra kifejezetten alkalmas. A földrajzi háttér megjelenítése is informatív és esztétikus.

Második díjat nyert

Az Erdélyi Fejedelemség (1541-1690)
(Beküldő: Stiefel Eurocart Kft.)

A térkép nemcsak tartalmilag, hanem kivitelében, a képválasztást és a betűk olvashatóságát illetően is kiemelkedő.

Harmadik díjat nyert

Madách Imre: Az ember tragédiája
(Beküldő: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.)

Érdekes témaválasztásával nemcsak az író életét mutatja be, hanem segédeszközként a dráma helyszíneit és időbeliségét jól érthető és követhető formában hozza közel a fiatal olvasókhoz.

Dicséretben részesült

Az ókori Kelet
(Beküldő: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.)

A több ezer éves korszakot, amit a diák az első történelem órákon ismer meg, a térkép áttekinthetően, a történelmi folyamatok sokszínűségében ábrázolja.


Térképsorozatok kategóriájában

Első díjat nyert

Megyetérkép-sorozat
(Beküldő: Nyír-Karta Bt. Topográf Térképészeti Kft.)

A Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér és Jász-Nagykun-Szolnok megyéket megjelenítő sorozat tartalmában, színválasztásában egységes. Az 1: 150 000-es méretarányhoz jól illeszkedik az ábrázolt tartalom. Különösen az úthálózat feltüntetésének részletessége emelhető ki. A reklámfelületet ízlésesen helyezték el.

Második díjat nyert

Magyar História
(Beküldő: Stiefel Eurocart Kft.)

A sorozatból elsősorban A magyar nép vándorlása és a honfoglalás térképe ábrázolásának újszerűségével, a tudományos elképzelések megjelenítésével és grafikájával tűnt ki. Legközelebbi korunknak, a II. világháború Magyarországot érintő eseményeinek térképre vitele is jól sikerült.

A harmadik díjat a Bizottság nem adta ki.

Dicséretben részesült

Várostérkép-sorozat
(Beküldő: Nyír-Karta Bt. Topográf Térképészeti Kft.)

A beküldők ebben a sorozatban is megtartották színvonalas tevékenységüket, nevezetesen idegenforgalmi szempontból is legjelentősebb vidéki városaink, így Debrecen, Pécs és Székesfehérvár térképének kiadásával.


Tudományos térképek kategóriájában

Első díjat nyert

Egyiptom földrajzi térképe
(Beküldő: GiziMap)

Az 1: 1 300 000-es térképnek elsősorban a névanyaga, annak átírása és elhelyezése adja a különlegességét. Emellett a kiadvány megjelenése, színezése és földrajzi tartalma emeli még a legjobbak közé.

Második díjat nyert

A Karancs Medves és a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzetek földtani térképe
(Beküldő: Magyar Állami Földtani Intézet)

Hazánknak egy kevésbé feltárt területének igényes, sajátos szakmai bemutatása jelenik meg ezen a több tekintetben, a sablonostól eltérő terméken. A szöveges rész jó összhangban van a földtudományi tartalom ábrázolásával 1: 100 000-es méretarányban.

A harmadik díjat a Bizottság nem adta ki.

Dicséretben részesült

Európa felszíne című térkép
(Beküldő: Nyír-Karta Bt. Topográf Térképészeti Kft.)
Az 1: 5 000 000-ós térkép jó összképet mutat, főként a gazdag névanyag és a szemléletes domborzatábrázolás harmóniájával.


Versenyen kívül nevezett térképek közül

A zsűri lehetőséget látott arra, hogy a kirás szabályaitól kivételes esetben eltérő műveket is díjban részesítsen.

Dicséretben részesült

Oahu szigetének térképe
(Beküldő: Török Zoltán)

E távoli sziget műholdfelvételek alapján szerkesztett és bőséges névrajzzal kiegészített nagy alakú térképe nem annyira kartográfiai értékeivel, mint feldolgozási újszerűségével tűnt ki.


Digitális térképek kategóriájában

Első díjat nyertek

Buda és Pest történeti topográfiája georeferált térképekkel című anyaga
(Beküldő: Arcanum Adatbázis Kiadó Kft., Budapest Főváros Levéltára, ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék)
A kiadvány hiánypótló abban a tekintetben, hogy a főváros múltjának különböző korszakainak térképanyaga a georeferálásnak köszönhetően nagyon gyorsan és látványosan elemezhető, összevethető és áttekinthető. Nagy jelentőségű a helytörténészek és a honismeret művelői számára a múlt feltárásához nyújtott sajátos és gazdag információtartalmú értékmegőrzése.

Képes történelmi atlasz
(Beküldő: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.)

Az általános iskolások részére összeállított Őskor-Ókor, Középkor, Újkor és Legújabb kor CD-sorozat tartalmában és felépítésében jól illeszkedik a tananyaghoz és a diákok életkori sajátságához. A számítógépen könnyen kezelhető kiadvány kifejezetten alkalmas arra, hogy az iskolások történelmi érdeklődését felkeltse. Ugyanakkor elősegíti a tanárok felkészülését és tanórák vezetését.

Második díjat nyert

A magyar irodalom története című CD
(Beküldő: Stiefel Eurocart Kft.)

A lemez jól szerkesztett tartalma összhangot teremt a középiskolai tananyag és az azt kiegészítő, érdeklődést felkeltő tanári bővítés között. Áttekinthetőségével jól szolgálja mind a diákok, mind a tanárok házi felkészülését is.

Harmadik díjat nyert

Erdély első és második katonai felmérése című kiadványa
(Beküldő: Arcanum Adatbázis Kiadó Kft. ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
A lemez anyagának feldolgozása jelentősen elősegíti az első katonai felmérés helyszíni értékelését. Nemcsak leíró földrajzi, hanem a topográfiai összevethetőségre is módot ad azzal, hogy hálózati rendszert dolgoztak ki a térkép elemeihez.

Dicséretben részesültek

Európa földrajza című termék
(Beküldő: Stiefel Eurocart Kft.)

A középiskolai oktatás számára készült elektronikus feldolgozás jól szemléltet az egységes Európa kialakulását, annak nemcsak földrajzi, hanem sok egyéb jellegzetességeit, és mint ilyen, fontos iskolai segédanyag több tantárgyban is.

Térképrajzoló 1.1.6v című szoftver
(Beküldő: Térképtár Kft.)

A kidolgozott program lehetővé teszi, hogy több más térképi adatbázist kezeljen. Így a szoftverhasználó különböző térképi tartalmat hívhat le és jeleníthet meg, illetve elemezhet.


A jegyzőkönyvet és a részletes szakmai értékelést összeállította:

Dr. Gercsák Gábor
Dr. Györffy János
Dr. Karsay Ferenc

Budapest, 2008. március 3.


A Turista és Természetjáró Információs Egyesület pályázatot ír ki a "Kiváló Magyar Kerékpáros Térkép 2007 " cím elnyerésére,
A pályázat célja a kerékpáros térkép tervezéséhez, tartalmi és formai elemeinek kialakításához tanácsokat, ötleteket adni.
Célunk a jó kezdeményezéseknek a bemutatása, valamint a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása volt. A pályaművek elbírálásánál nem csak a szépség, hanem a kerékpáron való használhatóság is számított (anyag, súly, formátum, terjedelem, hajtogatás, méretarány, olvashatóság, stb.).
Örülünk, hogy érkezett 4 pályamű. Nehéz volt a különböző céllal készítet alkotásokat összehasonlítani. Az értékelést mellékelve láthatják és olvashatják.

Ahol hiányzott, nagy súllyal esett latba a méretarány hiánya ( aránymérték volt).
Érdekes megoldás a tematikus térkép kiadása.

Minden kerékpáros térkép készítőjét kérjük, hogy törekedjen a kerékpáros utak kezelőivel és használóival az egyeztetésre, valamint a nemzetközi és hazai egyezményes kerékpáros jelek használatára. Ajánlatos lenne ezeket itthon is egységesíteni és így használni.
Köszönjük a résztvevőknek a pályaműveket és reméljük, hogy a pályázat elősegítette a magyarországi kerékpáros térképkultúra elmélyítését.
Reméljük 2008-ban is pályáznak a "Kiváló Magyar Kerékpáros Térkép 2008 " várható őszi kiírására.


Tisztelettel: Buzás Károly
elnök
TUTI Egyesület
www.tutiklub.extra.hu

EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS (Excel állomány)