Beszámoló a Magyar Térképbarátok Társulatának (1994. március 16. és 1997. február 6. közötti) tevékenységéről

A Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Térképbarátok Köre 1991. október 24-én alakult át, jogi személyiségű társulattá Magyar Térképbarátok Társulata néven. A két vezetőségválasztó közgyűlés közötti közgyűlést 1994. március 16-án tartotta a Társulat. Így jelen beszámolónkban csak az azóta eltelt időszak munkájával kívánunk foglalkozni.
A Társulat alapításakor 36 tagunk volt. Jelenlegi fizető taglétszámunk 88 fő, köztük két külföldi magyar.
A Társulat 1992 ősze óta a FÖMTERV Rt. Batthyány téri székházában tartja üléseit. Külön köszönetet kell mondanunk ezért a FÖMTERV Rt-nek, név szerint Schulek János műszaki igazgató úrnak, hogy díjmentesen bocsátja a Társulat rendelkezésére a cég előadótermét.

1991. októbere és 1994 februárja között, 29 hónap alatt a Társulat 20, 1994. márciusa és 1996. februárja között, 23 hónap alatt 25 előadást tartott.
Az elhangzott előadások tükrözték a szakmai környezet, azaz a térképészet intézményi rendszerének, a térképkészítés gyakorlatának átalakulását, megpróbálták követni a hazai szakirodalom és térképészeti újdonságok megjelenését.
Még csak szóbeszéd tárgya volt a MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézete tevékenységi körének a kiegészítése a katonaföldrajz kutatásokkal, amikor már külön előadásban foglalkoztunk ezzel a korábban nyílt fórumon ritkán tárgyalt tevékenységgel.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy a Magyar Földrajzi Társaság választmánya a mai napon hagyta jóvá a Biztonságföldrajzi és Geopolitikai Szakosztály megalakulását, amelynek kezdeményezője Nagy Miklós úr jelenlévő tagtársunk). A földmérési és térképészeti törvény megjelenését követően nemcsak a törvény tartalmát, időszerűségét, de megjelenését megelőző háttérmunkát, az előkészítés nehézségeit is megismertük.

Napjainkban a számítógépes térképkészítés a nagy állami térképszolgálatok mellett a kis magán térképkiadóknak is mindennapi gyakorlatává vált. Megjelentek a floppyn, CD-n kapható térképek és az Internet világhálózatán keresztül is lehet térképészeti alapanyagokhoz hozzájutni. A Rudas és Karig Kft., az ELTE Térképtudományi Tanszéke és a Cartographia Kft. közös kiadásában floppyn megjelenő első magyar nyelvű digitális világatlaszt, a Cartographia Kft. által kiadott első magyar CD atlaszt (Budapest CD atlaszát), illetve az Internet térképészeti alkalmazását egy-egy előadás ismertette. A bemutatáshoz szükséges számítógépes háttér miatt ezeket az előadásokat az ELTE Térképtudományi Tanszékén tartottuk. Ezen lehetőségért itt kell köszönetet mondanunk a Tanszéknek és vezetőjének dr. Klinghammer István professzor úrnak.

A Cartographia Kft., az Officina Nova, az Agát-Topográf Kft. is bemutatta legújabb térképeit. Előadásainkon megpróbáltuk megismertetni a tagsággal a hazai szakirodalom legfrissebb kiadványait. A Descriptio Hungariae (Magyarország és Erdély nyomtatott térképei 1477-1600), Kogutowicz Manó életműve, az egyetemi tankönyvként megjelent Térképtörténet, a Magyar geodéziai és kartográfiai irodalom című bibliográfia egyaránt téma volt Társulati üléseinken.
Hagyományos témáink, egy-egy ország térképeinek, illetve a magyar vagy nemzetközi térképtörténet eseményeinek a bemutatása is szerepelt előadásaink között.
Az elmúlt 2 évben is voltak olyan tagtársaink akik több előadást tartottak körünkben. Külön köszönetet kell mondanunk dr. Balázs Lászlónak, Hegedüs Ábelnak, dr. Kisari Balla Györgynek és dr. Zentai Lászlónak, akik 2-2 előadást tartottak.

A Társulat üléseit rendszeresen meghirdeti a Magyar Földmérési, Térképészeti, Távérzékelési Társaság, a Társaság Tóth Ágoston Szeniorok Klubjával közös rendezvényként. Ez az együttműködés mindkét fél számára előnyös és a jövőben is folytatni kívánjuk. Hasonló együttműködést lehetne kialakítani a Magyar Földrajzi Társasággal is. Ehhez viszont legalább 2 hónapra előre ismernünk kellene a programunkat.
Az előadások mellett közösen megtekintettük az 1994-ben megnyílt zászlómúzeumot, illetve az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának Gerhard Mercator kiállítását és a Magyarország a millennium korában című térképkiállítást, illetve ehhez kapcsolódva az OSzK Kódexek, könyvritkaságok kiállítását.
Szarvas András tagtársunk harmadik éve rendezi meg az Utazás kiállítással egy időben a Térképészek találkozóját. 1994-ben a Bosnyák téri Térképészszékházban, 1995-ben az ELTE Térképtudományi Tanszékén, 1996-ban a MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézetében volt a találkozó. A találkozókon Társulatunk tagjai is részt vettek.

A Lázár-deák térképészeti alapítvány 1996-ban meghirdette a Szép magyar térkép versenyt. A beküldött térképekből a OSzK Térképtára kiállítást szervezett. A legszebb térképek díjat kaptak. A díjkiosztó ünnepségre, illetve a kiállítás megtekintésére meghívták Társulatunkat is.

A Társulat előadásainak egy része korábban megjelent a Térképvilág című kiadványban. A Térképvilágot a Társulat főtitkára Skerletz Iván szerkesztette és gondozta igen nagy munkával. A kiadvány a Magyar Tájfutó Szövetség anyagi támogatásával jelenhetett csak meg. A Szövetség pénzügyi forrásainak csökkentése miatt a legutóbbi számot (Térképvilág 93/2) az előző közgyűlésünkön osztottuk szét. Szűkös anyagi forrásaink mellett a kiadvány további megjelentetése nehézségekbe ütközik. A Társulati üléseken elhangzó értékes előadásokat, tevékenységünkről szóló híreket viszont közzé kell tennünk. Jelenleg megjelentetési fórumként a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) és a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztálya közös a Geodézia és Kartográfia című havi folyóiratát használhatnánk. A folyóirat a kartográfiai területtel nagyon keveset foglalkozik, nem a szerkesztőbizottság hibájából, hanem azért, mert nem kap ilyen jellegű cikkeket. A felelősszerkesztővel beszélve, lehetőség nyílna arra, hogy ebben a lapban rendszeresen publikáljunk. Erre az elgondolásra bíztatott minket az is, hogy tagságunk jelentős része tagja a MFTTT-nak is. A folyóirat a havi megjelenés érdekében, csak rövidebb, ábrákkal együtt 10-12 kéziratoldalú cikkeket fogad el. Ez a terjedelem úgy gondoljuk elegendő lenne az előadások összefoglalóinak megjelentetéséhez. A Társulásra vonatkozó rövid híranyagot is szívesen elfogadja a szerkesztőség.

Az elnökség rendszeresen ülésezett és alakította ki a Társulat programját. A Társulat gazdálkodásáról külön beszámolót tart Szádeczky-Kardoss Tamás úr, de előzetesen megállapíthatjuk, a Társulatnak csak az alacsony tagdíjakból van bevétele. Az alacsony bevételeknek megfelelően kiadásaink is alacsonyak. A jogi tagdíj bevezetésével, illetve pályázati díjak elnyerésével lennének csak növelhetők a bevételek.
Társulatunk és elődszervezetének a Térképbarátok köre megalapításának kezdeményezője az elképzelés megvalósítója, a térképek igazi szerelmese, Társulatunk főtitkára Skerletz Iván úr volt. Kitartással, példamutatással mozgósítva segítette át a térképbarátok közösségét a legnehezebb pillanatokon. Az ő aktív, fáradhatatlan tevékenysége, szervező munkája eredményeként formálódott társaságunk olyanná, mint amilyen és vált elismert, a résztvevők számára fontos Társulattá. Váratlan betegsége sem tudta visszatartani a Társulat érdekében végzett munkájában. Mindannyiunkat lesújtott 1996. október 7-én fiatalon 58 évesen bekövetkezett halála. A ravatalánál Síkhegyi Ferenc úr mondta: Mikor " a társaság az alapelveket nem feladva tovább folytatja működését, az azt mutatja, hogy életképes társulatot sikerült létrehoznod..., és tovább fennmaradva egy kicsit Te is tovább élsz bennünk."

Eszerint tartozunk Skerletz Iván úr emlékének azzal, hogy a jövőben is sikeresen visszük tovább életművét a Magyar Térképbarátok Társulatát.
Skerletz úr nagy űrt hagyott maga után. Nehéz munkáját az elnökségből Szádeczky-Kardoss Tamás úr vette át és látta el átmenetileg a főtitkári teendőket sikeresen. Munkáját és munkahelyének az Ábel Térképészeti Kft-nek elnéző hozzájárulását szívből köszönjük.

Budapest, 1997. február 10.

Dr. Papp-Váry Árpád
a Magyar Térképbarátok Társulata elnökeVissza a magyar térképészet kezdőoldalára!