Márton Mátyás:

Az óceánfenék megismerése és térképezése

 

Megjelent a Természet Világa 119. évf. 5. számában 1988-ban

 

 

Az elmúlt két-három évtizedben az óceánok és a tengerek kutatása oly szerteágazó és olyan nagy mennyiségű eredménnyel szolgált, amelynek összegyűjtése, áttekintése és rendszerezése hazánkban sajnos mindeddig nem történt meg. Jogosnak tűnhet a kérdés: vajon, tengerünk nem lévén, szükséges-e a magyar tudománynak – annyi megoldásra váró feladat közepette – foglalkozni ilyen „periferiális” kérdéssel?

Mindenekelőtt tekintsük át vázlatosan, milyen tudományágakat érinthet Magyarországon ez a komplex kérdéscsoport! Talán meglepőnek tűnik, hogy a magától értetődően érintett földtudományokon (természeti földrajz, geomorfológia, geológia, geofizika, geokémia) túl a távérzékelésen, a térképészeten keresztül egészen a nyelvtudományig terjed a kapcsolódó területek sora.

Több általános természeti földrajzi tan- és kézikönyvet átvizsgálva szomorúan állapítottam meg, hogy „kedvenc” témám 4–5%-nyi helyet kapott ezekben. Annak ellenére van ez így, hogy ma már ismereteink az óceán- és a tengerfenékről lassan odáig terjednek, hogy a kontinensek leíró földrajzához hasonló fejezetek kerülhetnének be tankönyveinkbe.

Ezeknek a területeknek – bár vízzel fedettek –, mint szilárd földfelszínnek, sajátos domborzatuk van. E domborzat a Föld belső folyamatai, tektonikus erői és az állandó üledékfelhalmozódás következtében változik, s az így változó képet még több ezer méter mélységben is a zagyáramlások, mélytengeri áramlások, a partközeli területeken pedig a tengeráramlások, a tengerjárás erői s a mindenkori éghajlati hatások, tehát külső folyamatok, mint helyi tényezők, tovább alakítják. Mindez a tengerszint alatt, a „végső” erózióbázis szintje alatt történik, ahol a régebbi szemlélet szerint külső erőhatásokkal nem kell számolni: innen a tenger, a nagy üledékgyűjtő, sima falú „tál” ma már túlhaladott szemlélete. Ennek egyik oka magukban a térképekben rejlik. A térképek sokáig igazolták a szemlélet létjogosultságát.

A tektonikus folyamatok elemzésével a magyar geofizikusok, az üledékképződéssel és a mélytengeri ércképződéssel a geológusok, geokémikusok sokat foglalkoztak már, de a geomorfológia mindmáig adós a tengerfenék változatos formakincsének elemzésével, összefoglalásával.

A magyar térképészetben az 1980-as évek elejétől foglalkozunk érdemben az óceánfenék modern ábrázolásával. Az ezzel kapcsolatos kérdések A Föld felszíne című, festett világtérkép készítése kapcsán kerültek napirendre. Később új térképi alapanyagok beszerzése kutatási témák sorát indította el a Kartográfiai Vállalatnál, amelyek eredményeit legújabb kiadványainkban már felhasználjuk.

A nyelvtudomány említése bizonyára erőltetettnek tűnt az előzőekben. Pedig a térképkészítés gyakorlatában a névrajznak, mint a térkép részének, igen nagy jelentősége van. A tengerfenék-domborzat neveit általában idegen nyelvű alakokból nyerjük. A megalkotott névnek egyrészt meg kell felelnie a magyar helyesírás szabályainak, másrészt illeszkednie kell a magyar névképzési, névhasználati gyakorlathoz, mely utóbbira a nyelvészetben kevéssé jártas térképészeknek nehéz szabályokat alkotni. Ezekkel a kérdésekkel hazánkban a Földrajzinév-szakbizottság foglalkozott, amely nyelvészeket, földtudományi szakembereket és térképészeket egyaránt bevont a munkába. E tevékenység konkrét eredményeit a Nagy Világatlasz tengerfenék-domborzati névrajzában mérhetjük le.

A földfelszín megismerési folyamata, tudományos kutatása mindig gazdasági, társadalmi tényezőkkel állt és áll szoros összefüggésben.

A szárazföldi területeken az egyes államok gazdasági érdekei és kölcsönös katonai, honvédelmi kényszerítettsége, valamint az eleve adott vizuális észlelési lehetőség, majd az ezen alapuló, a felmérést megkönnyítő és gyorsító technikai-műszaki eljárások eredményezték az államok nagy méretarányú felmérési, illetve topográfiai térképsorozatainak elkészítését. Ezekből kiindulva a megfelelő földrajzi ismeretekkel rendelkező térképészek, többé-kevésbé kiforrott generalizálási szabályok alkalmazásával olyan 200 000 – 1 000 000 méretarány-tartományba eső domborzat- és vízrajzi térképeket állítottak elő, melyek a további – még kisebb méretarányú – természetföldrajzi térképek elkészítéséhez kiváló alapanyagul szolgálnak.

Más a helyzet az óceánokkal és a tengerekkel. Bár Földünk felszínének 71%-át víz borítja, a tengerfenék-domborzat ábrázolása általában elnagyolt, sematikus. Nincs olyan alapanyag, amely problémamentesen felhasználható lenne különböző kis méretarányú térképeink tengerfenék-domborzatának korszerű ábrázolásához.

A tengeri területek esetében a megismerés gazdasági (katonai) kényszere a Világtenger egészére csak napjainkban jelentkezik. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a korábban kutatási célra „kidobott” tőkebefektetések megtérülésével reálisan lehet számolni. Itt nemcsak a már kitermelés alatt álló, selfterületeken levő kőolaj- és földgázmezőkre gondolok, hanem a mélytengeri területeken elhelyezkedő ércekre is. Katonai szempontból pedig egyre nagyobb jelentősége van a műholdak elől is rejtett, úgynevezett tengerfenék-navigáció megteremtésének digitális terepmodell segítségével, amelyet a tengeri területek számítógépes felmérése tesz lehetővé. Kezdetben csak a partvonalak és a partközeli területek feltérképezése volt a cél; a biztonságos hajózás megteremtése, a kikötésre alkalmas helyek ábrázolása. A múlt század második felében meginduló kábelfektetések ösztönzően hatottak a mélységmérések gyarapodására, hiszen a nagy értékű kábeleket nem lehetett ismeretlen mélységbe süllyeszteni, fektetésüket a véletlenre bízni. Megkezdődtek a kontinensek közötti mérések, s az ismert mélységadatok rohamosan gyarapodtak.

A tengeri területek felmérésénél nincs lehetőség a vizuális észlelésre. Amíg a szárazföldi domborzat felmérésekor a domborzati idomokat jellemző pontok célszerű kiválasztásával csökkenteni lehetett a bemérendő pontok számát, addig a „vakon” mért tengerfenéken sokkal több pont, illetve szelvény bemérése szükséges a megfelelő részletességű és megbízhatóságú térkép elkészítéséhez. A tengeri domborzat megrajzolásához nem szolgálhat segítségül légifénykép-sorozat sem, amely a szárazföld esetében mind a térképi síkrajz, mind a domborzatrajz előállításában alkalmazható. A tengeri térképezést végző kutatót munkája során háromszögelési hálózat sem segíti. Nem juthat hozzá könnyen a mért mélységpont felszíni helyzetét rögzítő földrajzi koordinátákhoz sem.

A tengeri térképezés problémái két kérdés – a mélységmérési technika és a földrajzi helymeghatározás – köré csoportosíthatók. Ezek fejlettségi színvonala tükröződik a különböző történeti korok mélytengeri területeket ábrázoló térképein.

A földrajzi helymeghatározás „modern” időszaka a 17. században a kronométer és a szextáns alkalmazásávat kezdődött, amelyet századunk 40-es éveivel kezdődően a rádiónavigációs rendszerek váltottak föl. A helymeghatározás hibája az adók távolságának függvényében 10–100 m nagyságrendűre csökkent. Új korszakot nyitott a kezdetben katonai célra létrehozott tengeri navigációs műholdas rendszer, amelyet 1967-től polgári használatra is igénybe lehet venni. A 80-as évek végére, a 90-es évek elejére tervezik egy új, még korszerűbb navigációs rendszer üzembe állítását az amerikaiak. A 18 műholdból felépülő rendszer a Föld bármely pontjáról bármely időben legalább öt műhold horizont feletti észlelésére ad lehetőséget. Négy hold egyidejű megfigyelésével már lehetővé válik a megfelelő vevővel rendelkező számára pozíciójának (és pontos helyi idejének) meghatározása.

A mélységmérési módszerek fejlődésében az előzőekhez hasonlóan négy korszakot különböztethetünk meg.

Tekintsük át a módszerek fejlődését és nézzünk egy-egy példát a különböző technikai szinten álló korok óceántérképeiből:

Az ókortól századunk első negyedéig a kenderkötélre függesztett súllyal végzett fonalas vagy nagyobb vízmélység esetén (a 19. század második felétől) az acélhuzallal (zongorahúrral) végzett huzalos mélységmérés sok időt és fáradságot igénylő módszerével elszórt, pontszerű mélységadatokat nyertek. Erre az időszakra jellemző, hogy a M. F. Maury amerikai tengerésztiszt által szerkesztett és 1854-ben kiadott, Az Észak-Atlanti-medence mélységtérképe 1000, 2000, 3000 és 4000 fathom-nél megrajzolt mélységvonalakkal (1 fathom = 1,83 m) című térkép mindössze kb. 200 mélységmérés adatainak felhasználásával készült. Meg kell azonban jegyezni, hogy az Észak-Atlanti-hátság már felismerhető a térképen!

A fejlődés következő jelentős állomása a német Alexander Behm által 1919-ben készített első visszhangos (akusztikai, reflexiós) mélységmérő, az „Echolot” térképezési alkalmazása. A műszerrel a német Meteor kutatóhajó az 1925–27-es útja során 67 000 mélységmérést végzett zömmel a Dél-Atlantikum területén. A hajó 14 keresztszelvényt mért egymástól kb. 700 km távolságban. Az óceán ezen részén addig mintegy 1000 mélységadatot ismertek csupán. Ezeken a metszeteken már felismerhető a Dél-Atlanti-hátság központi hasadékvölgye! A mért adatok felhasználásával egy 1:20 000 000 méretarányú színes mélységtérképet szerkesztettek. (Th. Stock, G. Wüst, 1935).

A mélységadatokat folyamatosan regisztráló visszhangos szondázó berendezések (echográfok) a II. világháború után, az 1940-es évek második felében terjedtek el széles körben. Az óceánok általános mélységtérképe [1:10 000 000, illetve 1:6 000 000 méretarányú szelvényeinek 5. kiadása (1975–82, Ottawa)] még kizárólag vonalas mélységmérési technikával nyert adatrendszeren alapult, de az adatok feldolgozásánál már jelentős szerepet kapott a számítógép. A mért mélységértékeken túl, mint azt pl. az 5-ös szelvény forrásjegyzéke is tanúsítja, egyéb – geológiai, geofizikai – adatrendszerek, ismeretek figyelembevételével finomították a mélységvonalak futását (térképészeti extrapoláció).

Az Amerikában kifejlesztett Sea-Beam rendszer (számítógépes területi mélytengerfenék-térképezés) nyugatnémet tapasztalatairól Johannes Ulrich számol be, kiemelve az elérhető igen jelentős időmegtakarítást: „Két óra alatt, amire korábban egyetlen pontszerű mélységméréshez volt szükség (5000 m-es vízmélység esetében) ma már a vonalas méréssel kb. 1000 mélységi értéket kaphatunk és ... a területi térképezés során legalább 16 000 mérési adatot dolgozunk fel. ... Eddig főleg csak manuálisan lehetett a ... mérések eredményeit a térképkészítéshez feldolgozni. ... Az elektronikus adatfeldolgozás lehetővé teszi az ún. real-time eljárást, azaz a kutatóhajó fedélzetén, a mérési munkálatokkal párhuzamosan készült el a mélységvonalas térkép egy szalagregisztrátum formájában. A szalagon ábrázolt terület szélessége a mindenkori tengermélység kb. 80%-ának felel meg.”

Az előzőekből kitűnik, hogy ha a legkorszerűbb mélységmérési technikával, a Sea-Beam rendszerrel számolunk is, a Világtenger egészét tekintve belátható időn belül nem juthatunk hozzá egy részletesebb térkép elkészítéséhez szükséges mennyiségű adathoz.

Így nem hagyható figyelmen kívül egyetlen olyan közvetett módszer sem, amely a tengerfenék-domborzat jobb megismeréséhez segítséget nyújt. Ilyen lehetőséget kínál az USA-ban 1978-ban felbocsátott Seasat műhold mérési eredményeinek térképészeti felhasználása.

A szuperérzékeny magasságmérő berendezéssel felszerett Seasat hold feladata az óceáni és tengeri vízfelszín elméleti értéktől való eltérésének mérése volt, azaz egy gravitációs ekvipotenciális felület (a geoid) eltérésének meghatározása a Föld referencia-ellipszoidjától. A Seasat 1978. július 5-től október 10-ig működött, akkor rövidzárlat következett be a fedélzetén. E közel 100 napos időszakból is mindössze 70 nap alatt gyűjtött magasságmérési adatok állnak rendelkezésre.

A mérési adatokat több kutatóintézetben is feldolgozták.

A Seasat által mért magasságértékek megfelelő korrekciója után – melynek során figyelembe veszik a kibocsátott radarimpulzus útidejét befolyásoló különféle tényezőket – előállítható az óceáni és tengeri vízfelszín izovonalas térképe. A kérdés: hogyan lehetne ebből a tengerfenék-domborzatra vonatkozó információt nyerni?

Azt tudjuk, hogy a fenékdomborzat nagy hatással van a geoid alakjára, mert „közel” van a vízfelszínhez, és nagy a különbség a kőzetek és a víz sűrűsége között. (A kőzetek átlagsűrűségét 2670 kg/m3-nek, a víz átlagsűrűségét pedig 1028 kg/m3-nek vehetjük.) Azt is tudjuk, hogy a fenti ekvipotenciális felület – melyet a vízfelszín izovonalas térképe reprezentál – nagy hullámhosszú tartományai a Föld mélyében rejlő tömeganomáliákról, míg a kisebb hullámhosszak a tengerfenék domborzatáról és/vagy a fenékhez közeli tömegek eloszlásbeli egyenetlenségeiről hordoznak információt. Tehát a mért és korrigált adatrendszerből a kisebb hullámhosszú (600 km-nél kisebb) tartományokat kiemelve, az ezekből előállítható izovonalas térkép már a tengerfenék-domborzattal korrelál. Egyben tükrözi a földkéreg fenékhez közeli tartományaiban levő tömeg-eloszlásbeli eltérések hatását. Ezek a térképen jelentkező anomáliák persze nem feltétlenül mint domborzati formák jelentkeznek. A vizsgálatot végző Jet Propulsion Laboratory munkatársai azonban azt a következtetést vonták le, hogy minden olyan terület, ahol a mérőhajó adatai alapján ugyan nem kerültek ábrázolásra domborzati idomok, de amelyekre a műhold mérési adataiban levő anomáliák utalnak, ott valóban domborzati formák léteznek, és nem a fenékközeli tömegegyenetlenségek hatásai.

Az óceánközépi hátságok területére vonatkozó elemzések már korábban kimutatták, hogy a lassú szétsodródású szakaszokat változatos topográfiájú domborzat jellemzi. Ez a korral járó kéregkihűlés és kéregsüllyedés hatását mutatja. Adott távolságra a hátsággerinctől a lassú szétsodródású területeken kialakult kéreg öregebb és éppen ezért mélyebben van, mint az a fiatalabb kéreg, amely gyors szétsodródási rátájú terüteten jött létre. A Seasat-anomáliák hasonló jelleget mutatnak, hiszen a domborzattal (is) összefüggésben vannak. Ebből következik, hogy az anomáliák amplitúdója a szétsodródási sebességgel fordítottan arányos.

Az eredmények tehát úgy összegezhetők, hogy az eddig részleteiben fel nem mért óceáni területeken a Seasat-mérések felhasználásával további, eddig ismeretlen képződmények valószínűsíthetők, de a Seasat-anomáliák tükröződése a tengerfenék-domborzatban nem törvényszerű. Így a nyert információk elsősorban a felmérőhajók kutatási területeinek kiválasztásánál használhatók fel.

Másféle feldolgozás másféle eredményt hozott a Lamont-Doherty Geológiai Intézetben. ahol a Seasat mérési adatok korrigált értékeinek felhasználásával, az észak–déli és kelet–nyugati gradiensek képzésével olyan térképet nyertek, amely rendkívül szemléletesen mutatja a lemeztektonikai folyamatok által létrehozott főbb tengerfenékformákat. A törésövek még akkor is élesen jelentkeznek, ha üledékkel fedettek. Számos, eddig ismeretlen fenékhegyet is sikerült kimutatni. Ez a módszer a fő szerkezeti vonalak kiemelésére kiválóan alkalmas.

Ha a Világtenger térképi ábrázolását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a mélységvonalas ábrázolás elmarad a lehetőségektől. Egyes térképeken, atlaszokban nyomokban felfedezhető a mért mélységadatok felhasználása mellett más adatok figyelembevétele is, de ez nem általános.

A Magyar értelmező kéziszótár szerint az „extrapoláció: a megfigyelés területén kívüli értékeknek a tapasztalati értékek törvényszerűségeinek általánosításával való hozzávetőleges meghatározása”.

A térképészeti extrapoláció során geológiai, geofizikai ismereteket, adatokat használunk a Világtenger egységes, mélységvonalas térképi ábrázolása érdekében. Ez az eljárás a mért mélységadatokból szabályos interpolációval nyerhető mélységvonalrajz olyan átalakítása, finomítása, amely nagy szerkezeti formákat jobban kifejező ábrázolást eredményez a kisméretarányú térképeken. Ezeken már elsősorban a szerkezeti-morfológiai jellegzetességek kiemelése az elsődleges cél, a mérhetőség másodrendű. (Ha nem így lenne, pl. a fjordok jelentős része nem is kerülne – méreten felül (!) – ábrázolásra.)

A térképészeti extrapoláció létjogosultságának alapja tehát a kis méretarány. Lényege pedig az, hogy térképészeti szempontból részletesen felmért területek formakincsét földtani-geofizikai közös jellemzők alapján „rávetíti” kevésbé felmért területekre. Így is csak hozzávetőleges képet kaphatunk a tengerfenék domborzati viszonyairól. Ez a kép azonban jobban megközelíti a valós viszonyokat, mint a [kevés adatból] szabályos interpolációval előállított mélységvonalrajz.

A térképészeti extrapoláció alkalmazási területe elsősorban a hátságvidékre és szűkebb környezetére korlátozódik, hiszen ez az a terület, ahol [az] elsődleges szerkezeti formákat még nem, vagy csak igen csekély mértékben borította be a felhalmozódó üledék.

Ezt a térképészeti extrapolációnak nevezett módszert jelenlegi ismereteink szerint az egész Világtengerre egységesen még nem alkalmazták, pedig használhatósága igazolódott.

A gyakorlati eljárást egyetlen konkrét példán mutatjuk be.

Az ócenközépi hátságrendszerek vidékén a szeizmikus aktivitás két területre, a központi hasadékvölgyre és a transzformvetők hátságtengelyek közötti szakaszára lokalizálódik. Ennek figyelembevételével a rengések epicentrumának és fészekmechanizmusának pontos ismeretében a transzformvetők léte és iránya jól kimutatható. Kiterjesztve azt az ismeretünket, hogy a transzformvető morfológiai szempontból általában völgyszerű képződmény, a mért mélységadatok interpolációjával nyert sima lefutású izobátokon a transzformvetők kimutatott helyén és irányában völgyformának kell jelentkeznie.

Hasonló alkalmazási lehetőségek sorát kínálják a Seasat-mérések nyomán készült térképek.

A fenti elvek figyelembevételével készültek el a legújabb földgömbök a Kartográfiai Vállalatnál. És álljon itt összehasonlításul az 1981-ben készült iskolai tanári földgömb mélységvonalrajza.