A külhoni szerzők munkái nyomán a magyar térképész szakirodalomba számos pontatlanság került.

Ezek egy csoportja Luigi Ferdinando Marsigli tengerkutatással kapcsolatos munkásságához kötődik.

 

A tengerkutató Marsigli

 

Márton Mátyás

ELTE Térképtudományi Tanszék

 

Megjelent Horányi László (szerk.):Emlékkönyv Kisari Balla György kartográfus születése hetvenedik és munkássága ötvenedik évfordulójára c. könyvben 2002-ben Budapesten

 

 

             A magyar (kartográfiai) szakirodalomban – talán egy tanulmánytól eltekintve – a szerzők meglehetősen szűkszavú értékelését adják Marsigli magyarországi térképező tevékenységének, annak ellenére, hogy munkásságában néhány „leg-” hazánkhoz kötődik... Még szűkszavúbbak azonban, egyszersmind pontatlanok is az utalások a tengerkutatásban játszott szerepére, s ezen belül a gyakran idézett francia Lion (Oroszlán)-öböl ábrázolására vonatkozólag.

             Gróf Luigi Ferdinando Marsigli (esetenként Marsilli, Marsili alakban is) olasz tudós, hadmérnök, diplomata, térképész. 1658 július 10-én Bolognában született.

             1682-től az osztrák hadseregben szolgált. 1686-ban részt vett Budavár visszavételében és az azt követő csatákban. A vár bevétele után megmentette Mátyás király Corvináit. 1690-ben Erdélyben a szorosok megerősítésén dolgozott. Székelyföldön került kezébe az a rovásírással botra rótt öröknaptár, amelyet lemásolt, és egy hozzáértő székely segítségével értelmezett. A másolat a megfejtéssel együtt később a bolognai gyűjteménybe került. A feljegyzések tartalmazzák a rovásírás ábécéje mellett az év ünnepeit, az egyes napokra eső szentek neveit, valamint néhány bibliai hely- és személynevet. Az 1699-es karlócai békekötés után az új határvonalak kijelölését irányította.

             Jól ismert a Dunáról készült 18-szelvényes, 1: 103 061 méretarányú térképsorozata; jól ismertek várrajzai is. A kor más munkáihoz viszonyítva igen pontos felméréseket végzett, amelyek részben csillagászati megfigyeléseken alapultak.

             Katonaként beutazta Magyarországot. Útjai során könyveket, kéziratokat, okleveleket, valamint ásványokat, növényeket és állatokat gyűjtött. Megfigyeléseit feljegyezte, festett rajzokon rögzítette. Néprajzi megfigyelései, régészeti felismerései is jelentősek. Nevéhez kapcsolódik hazánk első archeológiai térképének elkészítése éppúgy, mint az első ásványtani térképünk. Megfigyeléseit végül a Duna-völgyről készült hatkötetes enciklopédikus munkájában tette közzé, amelyet 1726-ban Amszterdamban adtak ki Danubius Pannonico Mysicus, majd 1641-ben Hágában újra, La Hongrie et le Danube címmel. A művet beharangozó munkát (Danubialis Operis Prodromus. Ad Regiam Societatem Anglicanam), amelyet 1700-ban Nürnbergben nyomtattak, mint látjuk, az Angol Királyi Társaságnak ajánlja a szerző. Negyed évszázadot kellett azonban várni a nagy mű megjelenésére...

             Marsigli részt vett a spanyol örökösödési háborúban is. Ám 1704-ben Altbreisach várának 1703-ban történt feladása miatt (ahol a parancsnok helyettese volt) katonai rangjától megfosztották. Még két rövid időszakra kanyarodott vissza életújta a katonasághoz. 1708-ban XI. Kelemen pápa csapatainak parancsnoka volt az I. József császár és a pápa közötti konfliktus idején. Később, 1715-ben a velencei–török háború kiújulásakor pedig, partvédelmi feladatokat látott el.

             1706-ban a dél-francia Montpellier-ben, majd Cassis-ban telepedett le. Itt élt 1708-ig. Ehhez az időszakhoz kapcsolódnak Roussillion, Languedoc és Provence partjainál a Földközi-tengeren végzett vizsgálódásai. „A tengerek tudományos kutatása ... Marsigli gróffal kezdődik”; „óceanográfiája alapmű” – írják gyakran ekkor végzett, közvetlen észleléseken nyugvó kutatási tevékenységének tudományos eredményeiről.

             Összegezzük egy mondatban a magyar szakirodalomban előfordult ezzel kapcsolatos „elhallásokat”. (Az „elhallók” sorából sajnos jelen sorok szerzője sem lóg ki!)

             „A tenger fizikai története” (sic) című munkájában Marsigli a lioni öböl (sic) mélységviszonyait szemlélteti mélységvonalakkal (sic); az első nyomtatott izobáttérképet (sic) ... adta ki 1725-ben.

             Marsigli e témakörbe sorolható munkái közül az ismertebb és gyakrabban idézett mű valóban a francia nyelven megjelent „L’Histoire Physique de la Mer” („A tenger természetrajza”), amelyet 1725-ben Amszterdamban adtak ki. Ebben kapott helyet az említett térkép – a „Carte du Golfe de Lion entre le Cap Sisie en Provence et le Cap de Quiers en Roussillion ...” („Az Oroszlán-öböl térképe a provence-i Sisie-fok és a roussillioni Quiers-fok között ...”) –, M. Deacon szerint a mű 2. és 3. oldalán, s mivel ő felvételt is közöl könyvében e térképről, bizonyára adatai is pontosak, hiszen kezében lehetett az eredeti kötet (lásd az ábrát). Szerinte ez a könyvcím megtévesztő, mivel e mű nagy részét a tengerbiológiának szenteli Marsigli. (Én úgy vélem, hogy talán nem is olyan megtévesztő.) M. Deacon szerint a „címadó részt” viszont már az 1711-ben Velencében megjelent „Brieve ristretto del saggio fisico intorno alla storia del mare” (kb. „Rövid, lényegretörő értekezés a tengertan tárgykörében”) című – hazánkban alig említett – munkájában publikálta. [Deacon, M.: Scientists and the Sea 1650–1900, Academic Press, London·New York, 1971] A térkép azonban az olasz kiadásban még nem szerepelt. Legalábbis irodalmi utalást erre sehol nem találtam. A térképet M. Deacon könyve nyomán adom közre. Sajnos a reprodukció erősen kicsinyített és a nyomdai klisé eredetileg sem volt tökéletes, így a címmező és a térkép kisebb betűmérettel írt részei itt nem olvashatók. Úgy vélem azonban, hogy a kép így is alkalmat ad számos további félreértés tisztázására.

             Már láttuk, hogy e térképvázlat – bármennyire igényes kivitelű is – egy könyben szereplő ábra, nem önálló kiadvány. Ily módon – nem elvitatva az ábrázolás óriási jelentőségét – talán túlzó megfogalmazás az első nyomtatott izobáttérképről beszélni. (Lásd a további megjegyzéseket is!) A címből egyértelmű, hogy a Lion (Oroszlán)-öböl a térkép tárgya. Vegyük észre az öböl területére írt Pleine (sík) és annak előterében álló Abyme (mélység) megírásokat is. A kettő között egy mélységvonal húzódik, amelynek keleti fele árnyékolt (megkettőzött), mintegy sugallva a meredekebb leszakadást. Modern térképekkel egybevetve megállapíthatjuk, hogy a selfperemen futó, nagyjából 250 (?) m-es mélységvonalról van szó, amelyet különösen a keleti részen erősen tagolnak a selfbe vágódó kanyonok. A betűpárok között húzódó egyenes vonalak Marsigli szondázási szelvényeinek helyét jelölik. A történelmi tartományok nevén túl több város alaprajzszerű ábrázolása, a partot kísérő dűnék mögött a lefűződött lagunák, etangok (partitavak), valamint a halmocskás domborzatábrázolás adja az igényesen elkészített, finom rajzolatú tartalmat. Érdemes felfigyelni a selfen jelölt padokra is...

             A kivételes képességekkel megáldott, hallatlan munkabírású és kalandos életutat bejárt Gróf Luigi Ferdinando Marsigli 1715-ben lett tagja a Párizsi Tudományos Akadémiának, 1722-ben pedig Londonban soraiba választotta a Royal Society. Nem feledte szülővárosát – ahová visszatért –, és amelynek még életében odaajándékozta gyűjteményeit, megteremtve ezzel az alapjait az 1714-ben megnyitott „Instituto delle Scienze” tudományos intézetnek, amelyet bolognai akadémiaként is ismerünk. A mintegy 120 kötetet kitevő írásait pedig ugyancsak a bolognai egyetemen, annak könyvtárában őrzik. Itt, szülővárosában hunyt el 72 éves korában, 1730. november 1-jén.