Márton Mátyás:

Tengervízzel fedett felszínek ábrázolása kisméretarányú térképeken

Kandidátusi értekezés

Tézisek

I. A témaválasztás indoka, az értekezés célja

 

Több mint tizenöt év kartográfiai gyakorlatának és ezen belül közel tíz év intenzív kutatási tapasztalatainak összefoglalása ez a munka. Válasz egyben arra az újra meg újra felvetődő kérdésre is: vajon szükséges-e, hogy magyar térképész a tengerfenék domborzatával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozzék. Annál inkább indokoltnak tűnik e kérdés felvetése, mivel tengerünk, tengerkutatásunk nem lévén magyar kutató úgyis csak másod- vagy sokadkézből juthat hozzá a legfrissebb felmérésekhez, melyektől az igazán jelentős — a tudományt előrevivő — eredmények várhatók. A felvetett kérdésre a válasz igen egyszerű. Hazánk nem bővelkedik sem magashegyekben, sem sivatagokban, mégis ábrázolni kell ezeket készülő térképeinken. A helyes térképi ábrázolás alapvető feltétele viszont az, hogy a térképszerkesztő megfelelő — legalább elméleti szintű — ismeretekkel rendelkezzék arról a területről, amelyet a térképen bemutatni feladata.

            Érdeklődésem a téma iránt közvetlenül az egyetemi éveket követően alakult ki, s forrása a tanulmányaim során megismert lemeztektonika elméletének (dinamikus tengerkép) és a munkám során megismert térképek tengerrajzának ellentmondásossága volt.

            A Trianonban tengert vesztett országunkban az óceánokkal és a tengerekkel kapcsolatos földrajzi és térképészeti ismeretek az elmúlt hetven év alatt fokozatosan kiestek a tudományos érdeklődés középpontjából. Olyannyira a perifériára szorultak, hogy ma már meg kell állapítanunk: nincs hazánkban olyan magyar nyelvű könyv — sem ismeretterjesztő, sem komoly tudományos értékű kiadvány —, amelyből az érdeklődő korszerű ismeretekhez juthat.

            Általános természetföldrajzi tan- és kézikönyveinkben 4-5%-nyi helyet kap csupán ez a kérdéscsoport annak ellenére, hogy a tengervízzel fedett felszínek Földünk szilárd felszínének mintegy 71%-át alkotják. Annak ellenére, hogy ma már ismereteink az óceán- és tengerfenékről olyan kiterjedtek, hogy akár a kontinensek földrajzához hasonló fejezetek kerülhetnének be tankönyveinkbe az egyes óceánok természeti földrajzáról. Itt nemcsak, és nem elsősorban a tengervíz fizikai paramétereinek tárgyalására gondolok, hanem a tengerfenék-domborzat formakincsének általános és egy-egy tenger esetében konkrét elemzésére, ismertetésére is.

            Az előzőekkel ellentétben ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a magyar tengerkutatást az első világháborút közvetlenül megelőző időszakban, ha nem is az élvonalban, de — az Adria-kutatás révén — a második vonalban feltétlenül számontartották. Ebben az időszakban, majd később a két világháború közötti időben is, a magyar szakirodalom ebben a témakörben (is) gyorsan követte és hozzáférhetővé tette a nemzetközi eredményeket. Az igazi „visszahúzódás” a második világháborút követően érzékelhető. Ez egyaránt tapasztalható a földrajzi szakirodalomban és a térképészetben. A magyar térképészet területén, részben a tanulmányaim eredményeképpen, az elmaradás talán mérséklődik majd. A magyar földrajztudomány területén a téma „gazdája” még kerestetik.

            „Tengervízzel fedett felszínek ábrázolása kisméretarányú térképeken” címmel fogadta el a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága kandidátusi dolgozatom benyújtott témavázlatát.

            A felszínek ábrázolása többet is jelenthet, mint amit dolgozatomban tárgyalok. A szárazföldi, s így a tengeri domborzat ábrázolására is több módszer alakult ki. Jelen tanulmányban a mélységvonalas, mélységiréteg-színezésű térképek kérdéseivel foglalkozom elsősorban, mint olyan domborzatábrázolási módszerrel, amely a legtöbb ábrázolási mód alapja.

            Kisméretarányú térkép en különböző szerzők mást és mást értenek. A probléma részletes tárgyalása nélkül is hivatkoznom kell arra, hogy a Világtenger viszonylag egységes, legrészletesebb ábrázolása a General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) című térképsorozaton valósult meg, amely 1:10 000 000 egyenlítői méretarányú, Mercator vetületű térképrendszer, két 1:6 000 000-s északi- és déli-sarki térképlappal kiegészítve.

            Nem egyszerű tehát állást foglalni abban a kérdésben, hogy a Világtenger esetében mit tekintünk „kis méretarányú”-nak. Elemzéseimben 1:10 000 000 és annál kisebb méretarányú térképekkel foglalkozom. Nem jelenti ez azt, hogy — kivételként — ne kerüljön nagyobb méretarányú térkép is említésre.

            A tanulmány célja egy új tengerfenékdomborzat-ábrázolási szemlélet és módszer elméleti alapjainak összefoglalása, valamint a kutatási eredmények felhasználásával megvalósított — a Kartográfiai Vállalatnál részben már 1986 óta bevezetett — ábrázolás bemutatása a kisméretarányú térképek készítésében való gyakorlati alkalmazás példáin keresztül.

            A térképkészítés folyamata — ide értve a szerkesztést (a térkép elvi megalkotását), a tervezést (a gyakorlati megvalósítást), a litográfiát (a kész térképterv nyomási eredetivé való feldolgozását) — az alábbi sémát követi:

— a vonalas elemek (jelen esetben a mélységvonalrajz),

— a színfelületek,

— a névrajz (esetemben a helyes magyar nevek) megalkotása.

Értekezésem felépítése is ezt a sémát követi, amelyet egy vázlatos történeti áttekintés előz meg: érintve a mélységmérési technika, a földrajzihely-meghatározás és a térképi ábrázolási mód fejlődését.

 

II. Kutatási módszerek

 

A kutatás ebben az esetben elsősorban a szakirodalom tanulmányozását, valamint a megjelent atlaszok, térképek, térképművek elemzését jelenti. Módszerei ennek megfelelően alakulnak: könyvtári, térképtári adatgyűjtés. Az ilyen módon összegyűjtött ismeretek, tapasztalatok alapján mód nyílik arra, hogy elméleti következtetéseket a gyakorlatban is kipróbáljunk, s pozitív, alkalmazhatónak tűnő esetben megkíséreljük elterjeszteni, szélesebb körben használni az eljárást.

            Egyetemi doktori dolgozatom a kísérleti stádium eredményein alapult 1985-ben. Azóta a szélesebb körű gyakorlati felhasználás is igazolta az elméletet. Az 1989-es budapesti ICA konferencián a szétszedhető szerkezeti Föld-modell 1988-ban elkészített angol nyelvű változata, a szemléltető eszközök kategóriájában díjat kapott. Ennek már az 1986-os magyar változatán is az új tengerfenékdomborzat-ábrázolás szerepelt javaslatomra (követve a Kartográfiai Vállalat által előzőleg négy nyelven kiadott, a hazai forgalomba sajnos soha nem került 25 cm átmérőjű domborzati földgömböt).

            Az egyetemi doktori cím megszerzése és a Magyar Tudományos Akadémiánál elnyert levelező ösztöndíjam nagyobb lehetőségek igénybevételére is módot adott a Kartográfiai Vállalatnál: a tanulmányi tervemben szereplő minden egyes kutatási téma kidolgozását támogatták, ami jelentősen hozzájárult e tanulmány elkészítéséhez. Így kerülhetett sor egyebek között a Baranyi IV. vetületében feldolgozott „A Föld szilárd felszíne” című térkép megszerkesztésére; Baranyi IV. vetülete osztott változatának kialakítására, amely a szárazföldcentrikus vetületet — jó tulajdonságainak megőrzével (viszonylag kedvező területtorzulás mellett kiváló alaktartás) — alkalmassá teszi tengercentrikus témák ábrázolására. Ezzel a tragikus sorsú kollégám emlékének szeretnék adózni, aki még életében megismerhette ezt a tervemet és egyetértett azzal.

            A kutatási módszer röviden így jellemezhető:

— elméleti ismeretek, tapasztalatok gyűjtése;

— következtetések levonása;

— gyakorlati megvalósítás az adott ismeretek és következtetések szintjén;

— az előbbi folyamat lejátszása magasabb szinten: újabb ismeretek, újabb következtetések, újabb kísérlet a gyakorlati megvalósításra. (Az első két lépés „csak” idő, türelem és elmélkedés kérdése, a harmadik sok esetben jelentős anyagi ráfordítással is jár. Ennek finanszírozását a Kartográfiai Vállalat biztosította.)

 

III. Az értekezés tudományos eredményei

 

Az általam fontosnak tartott eredmények az alábbiak szerint összegezhetők:

            A domborzatábrázolás elméleti kérdésein belül (2. fejezet) a vertikális és a horizontális generalizálás témakörökben, a névrajz kérdéscsoportján belül pedig (4. fejezet) a földrajzi nevek előtagjainak, köznévi utótagjainak és a tengerfenék képződmények földrajzinév-tárának témaköreiben születtek elméleti eredmények, ugyanakkor fontos eredménynek könyvelem el a gyakorlati megvalósítást a már megjelent vagy az általam még csak tervbevett kiadványokban. Jó eredményt hozott a 3. fejezetben tárgyalt, a színfeldolgozásra vonatkozó kísérlet is.

 

1. Az izovonalas domborzatábrázolás és a generalizálás

 

Az izovonalas domborzatábrázolás napjainkban a szilárd földfelszín képi megjelenítésének egyik legelterjedtebb módja, és alapja az egyéb ábrázolásmódok zömének (rétegszínezés, summer, pillacsíkozás stb.).

             A domborzatábrázolásban alkalmazott izovonalak a tengerszinthez viszonyított azonos magasságban, illetve mélységben lévő pontokat összekötő görbék. Ennek megfelelően az izovonalakat két csoportra oszthatjuk: a szárazföldi domborzatot reprezentáló szintvonalakra (izohipszák) és a tengeri mélységeket tükröző mélységvonalakra (izobátok). A térkép domborzatrajzi pontosságát az izovonalak helyes megszerkesztése döntő módon befolyásolja.

            A térképész munkája során térképről térképre szerkeszti át az ábrázolni kívánt elemeket, így a domborzatrajzot is. Általában részletesebb, gazdagabb tartalmú és nagyobb méretarányú a forrásmunka, mint az elkészítendő térkép. Minél kisebb azonban a készítendő térkép méretaránya, annál ritkább távközű és annál „fésültebb”, kisimítottabb izovonalrajznak kell a domborzatnak a valóságost jól megközelítő képét tükröznie. Ezt generalizálási szabályok megalkotásával és alkalmazásával éri el a térkép szerkesztője.

            Tényszerűségei ellenére a generalizálásnak vannak szubjektív vonásai, és ezek feltehetően még hosszú ideig megmaradnak. A generalizálás szubjektív voltának végső oka az ember véges földtudományi — térképészeti, természetföldrajzi, földtani, geofizikai, morfológiai és más — ismeretanyaga.

            A domborzat térbeli alakzatainak vertikális és horizontális összetevői vannak. A generalizálás kérdései ennek megfelelően két részre bonthatók.

            Vertikális generalizálásnak nevezem azon szintfelületek meghatározását matematikai alapon, amelyek jól jellemzik az ábrázolandó domborzatot. Az így kiválasztott szintfelületeken (mélységi rétegen, mélységlépcsőn) futó izovonalak megrajzolására (egyszerűsítésére, bizonyos részleteinek kiemelésére vagy elhagyására) vonatkozó ismeretek a horizontális generalizálás témakörébe tartoznak.

             Feltételként szabtam magam számára a szárazföldi és a tengeri domborzat egységes ábrázolásához egyaránt megfelelő módszer kiválasztását, Eduard Imhof (1965) ilyen irányú elméleti elemzéseiből kiindulva. Megállapítottam, hogy:

— Az Imhof által a különböző méretarány-tartományokba sorolt tengeri térképekhez meghatározott mélységlépcsők nem al kalmasak a tengerfenék-domborzat korszerű ábrázolására, mert a mélységvonalak ritkák, így nem is tükrözhetik megfelelően a valóságos viszonyokat.

— A szárazföldi domborzat kisméretarányú ábrázolásakor a gyakorlatban jól alkalmazható módszer — a magassággal párhuzamosan, (közel) mértani haladvány szerint növekvő értékű szintfelületek módszere — a tengeri területekre nem alkalmazható, mert a magasság- és mélységgyakorisági görbén jól látható, hogy a tengeri területeken a különböző mélységek eloszlása más, mint a szárazföldi magasságoké.

— A mértani haladvány szerint növekvő értékű szintfelületek módszere és az egyenlő területű lépcsők módszere megfelelő paraméterválasztás esetén hasonló eredményt ad. Mivel az utóbbi módszer alkalmas a tengeri mélységlépcsők meghatározására is, egységes tengeri és szárazföldi domborzatábrázolás kidolgozására nyílik mód.

            A vertikális generalizálás elméleti kérdéseinek tisztázásához még további kérdések megválaszolására is szükség volt:

— Milyen — matematikai értelemben vett — minimális feltételek kielégítése szükséges az „egyenlő területű lépcsők” alkalmazásakor ahhoz, hogy a tengerfenék-domborzat valósághoz közel álló képét ábrázolhassunk?

— Függ-e, s ha igen, hogyan függ a kiválasztandó mélységlépcső-sorozat az ábrázolni kívánt területtől?

— Milyen módszer adható a méretarányfüggés levezetésére?

 

Mindezek megválaszolása a kitűzött cél megvalósítását jelenti:

— A különböző méretarány-tartományokba eső térképek mélység-

lépcsőinek meghatározását.

 

            Abból a kísérleti tényből kiindulva, hogy a mélységábrázolásban gyakran használt 2000 m-es szintfelület-sűrűség nem megfelelő, 1000 m-nél ritkább nem lehet; valamint hogy a 200 m-es mélységet mint (nem túl szerencsés, de) általánosan elterjedt selfhatárszintet ábrázolni kell, a Világtenger ábrázolásához minimális, közepes, optimális és maximális mélységlépcsőszámot határoztam meg. Megjelent térképek alapján (tehát tapasztalati úton) és a Töpfer-szabály átalakításával összefüggést állapítottam meg a térképen ábrázolt mélységlépcsők száma és a térkép méretaránya között, ami szerint:

                        n  1,187×105×M1/2 - 7,287,

vagy átrendezve:

                        M  [(n+7,287)/1,187.105]2.

ahol M — a tékép méretaránya, n — a mélységlépcsőszám.

Ennek felhasználásával a Világtengerre meghatározott mélységlépcsőszámokhoz méretarány-tartományokat rendeltem.

            A számítási eredményeket összefoglalva: az

1:25 000 000 és annál kisebb méretarányú térképeken   16,

1:25 000 000 — 1:10 000 000 méretarányú térképeken   28,

1:10 000 000 — 1: 7 500 000 méretarányú térképeken   31,

1: 7 500 000 — 1: 5 000 000 méretarányú térképeken   46,

1: 5 000 000 — 1: 2 500 000 méretarányú térképeken   68,

1: 2 500 000 — 1: 1 000 000 méretarányú térképeken   111

a szükséges mélységlépcsőszám, amellyel a méretaránynak megfelelő részletességű domborzatábrázolás elérhető. A mélységlépcsőknek az egyes mélységintervallumokra való „leosztásá”-hoz táblázatok nyújtanak segítséget. Példaként csupán az

1:25 000 000 és annál kisebb méretarányú térképek 16 mélységi rétegének értékeit sorolom fel:

200, 1000, 2000, 3000, 3500, 3750, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800, 5000, 5250, 5500, 5750 és 6000 m.

A felsorolásból látható, hogy a hagyományos 5-6 mélységi réteggel szemben jelentkező több réteg ábrázolása technikai szempontból csak úgy valósítható meg, ha a szokásos — gyakran megrajzolt mélységvonal nélküli — mélységiréteg-színezésű domborzatábrázolást kiegészítjük megrajzolt mélységvonalas, felező, negyedelő és további segédizohipszákat használó domborzatábrázolássá. Ez „a valóságot jól tükröző” térkép készítésének alapvető feltétele.

            További — táblázatokban összefoglalt — adatok teszik lehetővé, hogy az értekezésben részletesen kifejtett módon elvégzett számításokkal, kisebb területi egységekre, pl. az egyes óceánok területére külön-külön meghatározhassuk adott méretarányhoz tartozó — a domborzatot legjobban kifejező — mélységlépcsők számát.

 

            A horizontális értelmű generalizálás az ábrázolásra kiválasztott szintfelületeken az izovonalak térképi lefutásának meghatározását jelenti, pontosabban azt, hogy a térképen megrajzolt vonalak milyen mértékben és milyen elvek szerint térhetnek el a valóságos görbéktől. Klasszikus értelemben elsősorban ezt értik a domborzat generalizálásán: a helyes vonalvezetés kialakítását. Mint az a meghatározásból is kitűnik, az ilyen típusú generalizáláshoz megfelelő morfológiai ismeretek szükségesek. Jelen összefoglalás nem teszi lehetővé ezek részletes kifejtését. Egy tipikus — a tengerfenék-domborzat ábrázolásakor talán legkritikusabb — terület bemutatásával azonban jól szemléltethető a dolgozat ezen részében tárgyalt témák fontossága a térképészek számára.

            Az óceánközépi hátságok genetikai szempontból az új óceánfenék képződésének színterei. Egymástól távolodó litoszféralemezek határán helyezkednek el, kialakulásukat is ennek köszönhetik. A repedésvölgy mentén feláramló forró földköpenyanyag hozzáforr a völgy két oldalán elhelyezkedő óceánfenékhez. Lehűlése folyamán a mindenkori mágneses tér irányának megfelelően mágneseződik. Mivel a Föld mágneses pólusai időszakonként felcserélődnek, a különböző időszakokban (földtani értelemben egyébként folyamatosan) képződött új óceánfenék kőzetei hol pozitív, hol negatív mágnesesanomália-sávokat alkotnak, amelyek mérhetők és a hátság tengelyére szimmetrikusak (egyik bizonyítékát szolgáltatva a lemeztektonika elméletének).

            A hátság tengelyvonala a Föld legkiterjedtebb összefüggő vulkanikus vonulata. A vulkanizmus révén keletkező, új óceánfenék sávjai (vonalai) az akkréciós (növekvő) lemezszegélyt alkotják. A hátság tengelyében húzódó központi repedésvölgy két oldalán elhelyezkedő hátságrészek tehát más-más litoszféralemez részei, amelyek egymástól távolodnak. A föláramló olvadt magma azokat a repedéseket, hasadékokat tölti ki, amelyek a földköpeny mélyebb rétegeiben, az asztenoszférában kialakuló konvekciós áramok által okozott óceánfenék-szétsodródás miatt keletkeznek, a lemezek távolodása tehát nem a fölnyomuló magma szétfeszítő hatásának következménye. Ez a folyamat a hátságok mentén kipattant földrengések fészekmechanizmusának vizsgálatából egyértelműen kitűnik: erre mutatnak a tengelyvonalban fellépő tenziós (húzó-)feszültségek. Sekélyfészkű (kis hipocentrummélységű) rengéstevékenység jellemzi ezeket a területeket éppúgy, mint a hátságot feldaraboló transzformvetőknek az elvetődött hátságtengelyek közötti szakaszait. [A vető a hátságtengelyre (közel) merőleges, az elvetődés több száz km-t is kitehet.] A vető menti szeizmikus aktivitás „furcsa” helyhezkötöttsége azzal magyarázható, hogy csak az elvetett hátságszakaszok közötti részen kerülnek egymás mellé egymással szemben mozgó lemezrészek.

            Az óceánfenék szétsodródásának folyamatát igazolják az új óceánfenékre lerakódó üledékek is. A mélytengeri területeken az üledékképződés mértéke 1000 év alatt nem egészen 1 cm, sőt helyenként csupán 2-3 mm. E kis értékek ellenére a hátság középvonalától távolodva egyre vastagabb réteget alkotnak az üledékek, nem egyszer a több km vastagságot is elérve. A hátság tengelyétől távolodva az aljzatkőzet földtani kora folyamatosan nő; ugyanez tapasztalható a tengelytől különböző távolságokban mélyített kutatófúrások (Glomar Challenger) üledékmintáiban is: minél távolabbról származnak a riftvölgytől számítva, annál több földtani kor üledékei találhatók meg bennük egymás alatt, s annál régebbi üledékek képezik a fúrások magmintáinak közvetlenül az aljzaton elhelyezkedő rétegeit.

            A lemezek szétsodródásának sebessége 1—10 cm/év nagyságrendű, s a különböző területeken más és más. Ennek megfelelően megkülönböztetük gyors, közepes és lassú szétterjedési sebességű lemezhatárokon kialakult hátságokat.

            Ha a hátságok morfológiáját és ezzel párhuzamosan térképi ábrázolását vizsgáljuk, mindenek előtt arról az alapvető sajátosságról kell beszélni, hogy e „hegységrendszer”-t a csapásirányra (általában) merőleges transzformvetők kisebb szakaszokra tagolják. Ezt a jellegzetes struktúrát (a feldaraboltságot) és a jellegzetes irányokat (az egymásra [közel] merőleges szerkezeti vonalakat) a térképeken még nagy mértékű generalizáláskor is ki kell fejezni. Az 1. ábrán a generalizálás helyes és helytelen megoldását mutatom be.

            A hátságvidék másik alapvető sajátossága az, hogy más morfológiai jellemzőkkel bír a gyors, és más a lassú (vagy közepes) szétterjedési sebességű lemezhatáron kialakuló hátság és ezt a különbséget ugyancsak tükröznie kell a térképeknek.

            A lassú szétsodródású területeken határozottan jelentkezik, ennek megfelelően még egészen kis méretarányban is ábrázolni kell a központi repedésvölgyet, amellyel párhuzamos irányban a hátság két transzformvető közötti szakasza blokkokra tagolódik, erősen töredezett „sasbérces” jellegű.

A hátság keresztmetszetét tekintve viszonylag meredek lefutású, a központi repedésvölgy és szűkebb környezete kettős gerincet képez. A repedésvölgy mélysége a gerinc csúcsától mérve elérheti az 1—3000 m mélységet is [2. a) és b) ábra].

            A gyors szétsodródású területeken kialakuló hátság keresztmetszetét tekintve lankásabb, egyenletesebb lefutású, kisebb lejtőszögű és kevésbé töredezett. Kis méretarányban semmiképp nem ábrázolható (nagy méretarányban is csak igen részletes felméréssel kimutatható) keskeny, szűk, kis mélységű (néhány méter szélességű és legfeljebb néhányszor tíz méter mélységű) hasadékok formáját ölti a központi repedésvölgy a hátság „taréján”, amely így nem alkot kettős gerincet [3. a) és b) ábra].

            A szembetűnő morfológiai különbségek a keletkező új kéreg kihűlésével és lesüllyedésével (az izosztatikus egyensúlyra való törekvésével) hozhatók kapcsolatba. Adott távolságra a hátság tengelyétől, lassú szétsodródású területen a kéreg öregebb és éppen ezért mélyebben van (ezért meredekebb a hátság lefutása és ezért töredezettebb), mint az a fiatalabb kéreg, amely gyors szétsodródási sebességű területen keletkezett, s az adott hátságtengelytől ugyanolyan távolságra helyezkedik el.

            A hátságok, de gyakran egyben a medencék jellegzetes képződményei is a transzformvetők, amelyek mentén kialakuló morfológiai együttest törésövnek nevezzük. Hosszuk a rotációs szélességtől függően néhány száz km-től több ezer km-ig terjedhet. Az egy rotációs pólushoz tartozó törésövrendszer tagjai egymással párhuzamosak (mivel rotációs szélességek mentén helyezkednek el) (4. ábra), és merőlegesek az ugyanazon pólushoz tartozó hátság tengelyére. A gömbi „párhuzamosság” a különböző térképvetületekben természetesen „párhuzamos jellegű” görbesereget jelent, de a szabályosságot érzékeltetni kell. Rendszerint nem lehet ábrázolni az összes ismert törésövet; a kiválasztás szempontja a központi repedésvölgyek elvetődésének távolsága lehet. A kis mértékben elvetődötteket elhagyjuk, az ábrázolt nagyobbak között a riftvölgyet összefüggő egyenesnek adjuk, ügyelve arra, hogy a jellemző szerkezeti irányok mindig megmaradjanak (1. ábra).

            Az előzőekben ismertetett elméleti eredményeket — a kutatások mindenkori szintjén — igyekeztem a gyakorlatban is megvalósítani. A Kartográfiai Vállalat által magyar, angol, német és cseh nyelven kiadott 25 cm átmérőjű domborzati földgömb, valamint a magyar és angol nyelven megjelent, oktatási célra készített 40 cm-es szétszedhető Föld-modell, más kísérleti munkákkal együtt jó bizonyítéka ennek.

 

2. A színfeldolgozás

 

Érdekes eredményt hozott a 3. fejezetben tárgyalt, a színfeldolgozásra vonatkozó kísérlet is. Ez egyrészről a tengeri területeken alkalmazott summer gyakorlati kipróbálását jelentette, ami már egy 1976-ban benyújtott javaslatomban is szerepelt a szárazföldi és tengeri domborzat e szempontból is egységes ábrázolásmódjának megvalósítására. Másrészt a hazai térképészetben korábban még nem alkalmazott, a kontinentális lejtőnek és a hátságvidéknek a környezettől való markánsabb elkülönítését eredményező, visszafogott, zöldes színárnyalat bevezetését célozta az egysíkúbb, tisztán a kék különböző tónusain alapuló tengeri domborzatábrázolással szemben.

            A kísérlet mindkét pontja pozitív eredménnyel szolgált. A Kartográfiai Vállalatnál a mintafeldolgozást követően készített munkáimban már e tapasztalatok is tükröződnek.

 

3. A névrajz

 

A földfelszín természetes vagy mesterséges részleteinek azonosítását földrajzi nevekkel biztosítjuk. A nevek utolsó eleme gyakran egy földrajzi fogalmat jelölő főnév, ún. földrajzi köznév, amely nem mindig azonos a szakirodalomban használt, a fogalmat jelölő szóval. Célomul egy olyan nevezékrendszer kialakítását tűztem ki, amely mindkét funkció betöltésére alkalmas, figyelembe véve a korábban kialakult használatot, különösen az igen elterjedt nevek esetében.

            Az alábbiakban csupán táblázatszerűen foglalom össze a dolgozatban tárgyalt tengerfenék-domborzati fogalmakat és földrajzi közneveket az angol megfelelők feltüntetésével:

 

 

árok

            trench

árokgyűrű

            moat

            (seamoat)

barázda

            furrow

bérc

            pinnacle

csatornaág

            (channel)

            seachannel

csúcs

            peak

dóm

            dome

fal

            escarpment

            (scarp)

            (seascarp)

fenékcsatorna

            (channel)

            (deep sea channel)

            seachannel

fenékdomb

            hill

             (seahigh)

fenékdombvidék

            (abyssal hills)

            hills

fenékhegycsoport

            seamount group

fenékhegyek

            seamounts

fenékhegyláb

            apron

fenékhegylánc/

/hátságrendszer/

/kordillera

            cordillera

fenékhegység

            mountain

fenékhegysor

            seamount chain

fenékhegyvidék

            mountains

fenékhegyvonulat

            range

fenéksíkság

            (abyssal plain)

            plain

fenékvölgy

            (sea valley)

            (submarine valley)

            valley

gát

            levee

gerinc

            crest

halom

            mound

hasadék

            (submarine trough)

            trough (I)

hát

            rise

hátság

            ridge

hát(ság)láb

            sill (II)

hátságrendszer/

/fenékhegylánc/

/kordillera

            cordillera

homokzátony

            shoal

hordalékkúp

            cone

            (deep sea cone)

            (submarine cone)

hordaléklejtő

            (deep sea fan)

            fan

            (submarine fan)

horhos

            ravine

kanyon

            canyon

            (submarine canyon)

katlan

            (submarine trough)

            trough (I)

kereszthátság

            transverse ridge

keresztvölgy

            (abyssal gap)

            gap

            transverse valley

[kontinenshatár?]

            [borderland]

            [continental

            borderland]

kontinensláb

            continental rise

kontinensszegély

            continental margin

kontinentális lejtő

            continental slope

kontinentális self

            continental shelf

kordillera/

/fenékhegylánc/

/hátságrendszer

            cordillera

kül(ső)hát

            outer rise

küszöbmélység

            sill depth

lejtő

            slope

lyuk

            hole

magaslat

            knoll

            (seaknoll)

medence

            basin

mellékág

            fork

mélység

            deep

mélység (számérték)

            depth

mélytengerfenék

            (deep sea floor)

            sea-floor

nagymedence

            trough (II)

nyelv

            tongue

nyereg

            saddle

nyeregpont

            sill (I)

nyúlvány

            spur

óceánfenék

            ocean basin floor

óceáni árok

            trench

óceáni medence

            ocean basin

pad

            bank

            (marine bank)

padka

            bench

párkány

            ledge

plató

            plateau

repedésvölgy

            median valley

            (rift)

            (rift valley)

rézsű

            ramp

sáncárok

            moat

            (sea moat)

self

            shelf

selfbarázda

            furrow

selfhát

            rise

            swell

selfhátság

            ridge

selfmedence

            basin

selfperem

            (shelf break)

            shelf-edge

selfsík

            flat

selfvölgy

            shelf valley

sík

            flat

szakadék

            gap (?)

szigetláb

            archipelagic apron

szigetlejtő

            (insular slope)

            island slope

szigetself

            (insular shelf)

            island shelf

sziklazátony/szirt

            reef

szirt/sziklazátony

            reef

szurdok

            gully

táblahegy

            guyot

            tablemount

teknő

            (submarine trough)

            trough (I)

teknővölgy

            trough valley

terasz

            (bench)

            (deep sea terrace)

            terrace

törésöv

            fracture zone

üst

            caldron

vidék

            province

völgy

            (sea valley)

            (submarine valley)

            valley

völgytalp

            sill (I)

 

(Összehasonlításul: a Földrajzinév-bizottság 1979-ben 65 angol nyelvű fogalomra 42 magyar megfelelőt állapított meg.)

            Hangsúlyoznom kell azt, hogy a táblázatban szereplő összes fogalomból csak 42 olyan [a számok egyezése véletlen, nem azonos a két csoport!], amelyik a Földrajzinév-bizottság (FNB) által eddig elfogadott földrajzi nevekben ténylegesen előfordul.

            Meg kell említenem, hogy a Kartográfiai Vállalat Nagy világatlaszának átdolgozásához a fenti és az alább tárgyalt anyagot — egyebekkel együtt — beterjesztettem, amelyet egy ad hoc bizottság bírált. (Ennek két tagja egyben az FNB-nek is tagja.) A bizottság az előbbiekben tárgyalt anyagot, mint fogalomrendszert változtatás nélkül, mint alkalmazható köznévrendszert, az alábbi változtatásokkal fogadta el:

            A selfsík helyett selfsíkság, a völgy helyett fenékvölgy, a szirt és sziklazátony közül a sziklazátony használandó utótagként, a fenékhegysor és a fenékhegycsoport földrajzi nevekben ne szerepeljen, olvadjon bele a fenékhegyvidék köznévbe.

 

            A másik nagy kérdéscsoport a földrajzi nevek előtagjaival (megkülönböztető elemeivel) kapcsolatos problémákkal foglalkozik dolgozatomban. A Nagy világatlasz és más kiadványok hibáinak, az FNB 1979-es határozatainak elemzéséből a földrajzi nevek előtagjainak írásmódjára levont következtetéseimet — figyelembe véve az ad hoc bizottság észrevételeit, ahol azokkal egyetértek — a következőkben, mint szabályrendszert foglalom össze.

 

A) Az alapnév után álló  -i  képző kérdése:

 

1.) A korábban létező földrajzi nevekből — az eredeti teljes név megtartásával — képzett új földrajzi nevekben az eredeti névhez  -i  képző járul:

Bellsund —> Bellsundi-teknővölgy,

Madagaszkár —> Madagaszkári-medence,

Hunter-sziget —> Hunter-szigeti-hátság.

            Kivéve a különírott, kételemű idegen neveket :

Puerto Rico —> Puerto Rico-árok,

Sierra Leone —> Sierra Leone-medence.

            Ugyancsak kivételt képeznek a köznévi utótag nélküli, egytagú folyónevek:

Amazonas —> Amazonas-hordalékkúp,

Kongó —> Kongó-kanyon.

 

2.) Már meglévő földrajzi névből képzett új névben nem szerepel az  -i  képző, ha az eredeti név földrajzi köznévi utótagja az új névből kiesik . (Azt is mondhatnánk, hogy a kieső földrajzi köznév „magával viszi” az -i képzőt):

Barrow-fok —> Barrow(-foki)-szurdok —> Barrow-szurdok,

Mariana-szigetek —> Mariana(-szigeteki)-árok —> Mariana-árok.

 

 

B) Az égtájnevek után álló  -i  képző kérdése:

 

1.) Az égtájnevek felhasználásával történő előreképzéskor az égtájnév végén  -i  képző áll:

            a) A páros (vagy többes) nevek esetében az égtájmegjelölés  -i  képzős akkor, ha az a névadóhoz viszonyított helyzetre utal:

Mariana-szigetek —> Mariana(-szigeteki)-medence —>

—> Mariana-medence —> Keleti-  és —> Nyugati-Mariana-medence.

(Nincs Keleti-  és Nyugati-Mariana-szk., nem hátraképzés.)

            b) A páros (vagy többes) nevek esetében az égtájmegjelölés  -i  képzős akkor is, ha csupán a képzett nevekkel jelölt területek egymáshoz (és nem a névadóhoz) viszonyított helyzetére utal:

Scotia-tenger —> Scotia(-tengeri)-medence —> Scotia-medence —>

—> Nyugati-  és —> Keleti-Scotia-medence.

(Nincs Keleti-, illetve Nyugati-Scotia-t., nem hátraképzés.)

 

2.) Hátraképzés esetén az alapnévben szereplő égtájmegjelölés nem változik:

            a) Az égtájmegjelölés  -i  képzős, ha az alapnévben is az :

Déli-Georgia —> Déli-georgiai-hát,

Déli-Sandwich-szigetek —> Déli-Sandwich(-szigeteki)-árok —>

—> Déli-Sandwich-árok.

            b) Az égtájmegjelölés, az alapnévnek megfelelően,  -i  képző nélkül áll:

Közép-Amerika —> Közép-amerikai-árok,

Nyugat-Európa —> Nyugat-európai-medence.

 

 

C) Az előtagok magyaros írásának, fordításának elkerülése :

 

1.) Az emlékeztető, beszélő neveket nem fordítjuk le:

            a) Hajónevek:

Atlantis Seamount —> Atlantis-fenékhegy (nem Atlantisz),

Northwind Ridge —> Northwind-hátság (nem Északi szél).

            b) Expedíciónevek:

Northern Holiday —> Northern Holiday-fenékhegy.

            c) Más, nem azonosítható eredetű nevek:

ущелье-Сотрудничества (uscselje Szotrudnyicsesztva)

—> Szotrudnyicsesztvo-völgy (nem Együttműködés).

 

2.) Az általános földrajzi jellegű jelzők közül az alakra, formára utaló neveket sem fordítjuk le:

Hook Ridge —> Hook-hátság (nem Horog),

Horseshoe Seamounts —> Horseshoe-fenékhegyek (nem Patkó).

 

3.) A hiányos (köznevet nem tartalmazó) neveket nem fordítjuk. (Többnyire alakra utalóak.)

The Cow Pan, basin (nem Marhakarám),

The Gully, canyon (nem Szurdok),

The Stone Fence, escarpment (nem Kőkerítés).

 

4.) Ne fordítsuk a számnevet (számnévi jelzőt), ha az a földrajzi név belső tagjaként fordul elő!

Long Forties, bank —> Long Forties-pad

(nem Hosszú-Negyvenesek vagy Hosszú-Negyvenesek-pad).

 

5.) A betűszókat ne oldjuk fel és ne fordítsuk, csupán a nem latin betűseket írjuk át az átírási szabályoknak megfelelően és nagybetűsítsük azokat!

Arlis Spur (Arctic Research Laboratory Island) —>

—> ARLIS-nyúlvány,

котловина Северный Полюс —> (SP Basin) —> SZP-medence.

 

6.) Ne erőltessük a magyarban egyszerűen nem kifejezhető fogalmak fordítását!

котловина Подводников—> (Podvodnikov Basin;

Becken der Unterseebootfahrer) —> Podvodnyik-medence

(nem Merülőhajó-vezető).

 

 

D) Az eredetileg nem latin betűs (elsősorban az orosz eredetű nevek) írásakor a „földrajzi név... részleges fordításával egyidejűleg visszaállítjuk a nem lefordított rész alapalakját...” (Hadrovics L. [főszerk.]: A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása, Akadémiai Kiadó, Bp., 1985):

котловина Подводников—> Podvodnyik-medence,

ushchelye —Sotrudnichestva (uscselje Szotrudnyicsesztva)

—> Szotrudnyicsesztvo-völgy,

Wrangel Plain —> Vrangel-fenéksíkság.

 

 

E) Fordítandó előtagok:

 

1.) A számnévvel (számnévi jelzővel) kezdődő neveket lefordítjuk:

Sixtymile Bank, seamount —> Hatvanmérföldes-fenékhegy,

Thirtymile Bank, ridge —> Harmincmérföldes-hátság.

 

2.) Lefordítandók az általános földrajzi jellegű jelzők közül a helyzetre és az alapformára utaló típusúak. Ezek a következők:

North, Northern —> Észak-, Északi-

South, Southern —> Dél-, Déli-

East, Eastern —> Kelet-, Keleti-

West, Western —> Nyugat-, Nyugati-

Central —> Központi-

Mid —> Közép(ső)-

Middle —> Középső-

Great —> Nagy-

Little —> Kis-

Inner —> Belső-

Outer —> Külső-, Elő-

            Ezeket nemcsak az angolból, hanem bármely más nyelvű forrásmunkából származó nevek esetében lefordítjuk.

Eastern Shoals —> Keleti-zátonyok,

Outer Shoal —> Külső-zátony.

            Kivéve az egybeíró (pl. skandináv) nyelvekben, az általános földrajzi jellegű jelzőből és köznévből álló (kételemű, de egybeírt) név továbbképzésével kialakult új neveket. Ekkor a kételemű előtag egybeírt marad és felveszi az  -i  képzőt:

Forlandsbanken —> Forlandi-pad,

Vestfjord Valley —> Vestfjordi-teknővölgy.

 

3.) „Fordítani” kell azokat a földrajzi jellegű jelzőket is, amelyeket  -i  képzővel nyerünk olyan földrajzi nevekből, melyeknek van magyar exonimájuk:

Lisboa Canyon —> Lisszaboni-kanyon,

Azores-Gibraltar Ridge —> Azori-Gibraltári-hátság.

 

4.) Általában „fordítani” kell az előtagot, ha van korábbról létező exonima-előzménye:

Celtic Shelf —> Kelta-self

(Kelta-tenger),

Kong Karls Basin —> Károly király-selfmedence

(Károly király-föld).

 

5.) A foglalkozásnevek fordítandók. Vagy egyes objektumokat vagy képződménycsoportokat jelölnek:

            a) Csoportnevek:

Bathymetrists Seamounts —> Mélységmérő-fenékhegycsoport,

Mapmaker Seamounts —> Térképész-fenékhegycsoport,

Mathematicians Seamounts —> Matematikus-fenékhegycsoport.

            b) Egyedi képződmények nevei :

отрог Геофизиков—>(Geofizikov Spur) —> Geofizikus-nyúlvány,

долина Гидрогрфов —> Hidrográfus-repedésvölgy.

 

 

F) Egyszerűsítések:

 

1.) A földrajzi nevek idegen elemekből álló részeit ne tömbösítsük!

East Novaya Zemlya Trough —> Keleti Novaja Zemlja-teknő,

West Novaya Zemlya Trough —> Nyugati Novaja Zemlja-teknővölgy.

 

2.) Tömbösíthetők a magyar elemekből álló, háromtagúnál több tagú nevek:

Csendes-óceáni-medence —> Keleti-Csendesóceáni-medence,

Pacific-Antarctic Ridge —> Csendesóceán-Antarktiszi-hátság.

 

 

G) Egyéb kritikus nevek :

 

1.) Amerasia Basin —> Amerázsiai medence:

            (vö.: Eurázsia, Ausztrálázsia, Afroázsia stb.)

2.) Frants-Viktoriya Trough -> Ferenc—Viktória-teknővölgy:

            (a Ferenc József-föld és a Viktória-sziget között).

 

 

H) A magyar nyelvben meghonosodott, hagyományos névnek tekinthető „exonimákat” nem kell megváltoztatni akkor, ha a név a helyesírásnak megfelel és jól tükrözi a megnevezett képződmény morfológiai-szerkezeti sajátosságait. „Összevont” objektumok neve:

Atacama Trench: see Peru Chile Trench —> Peru—Chilei-árok.

Helyes a résznevek megtartása is!

Peru—Chilei-árok = Perui-árok + Atacama-árok + Tűzföldi-árok.

 

 

            A névrajzi kérdéseket a nemzetközi és hazai előzmények ismertetése után tárgyalom dolgozatomban. E témakörhöz kapcsolódó kérdések közé tartozik még a földrajzinév-tárak készítése is.

            A Gazetteer of Undersea Features, az amerikai névtár felhasználásával készült a Nagy világatlasz. Ennek — különösen a Jeges-tenger területén jelentkező — névelhelyezési hibái megerősítették azt a korábbi véleményemet, hogy egy névtár (vagy egy kiépítendő számítógépes adatbázis) nem épülhet föl úgy, hogy egy névhez tartozó területet egyetlen koordinátapárral kísérel meg lokalizálni.

            A hagyományos névtárak esetében gondosan szerkesztett térképmelléklettel, egy számítógépes adatbázis esetében digitális térképvázlattal és/vagy koordinátasorok megadásával történhet a lokalizálás: az egyes területeket közelítő sokszögek sarokponti, az egyes vonalas képződményeket a közelítő töröttvonalak törésponti koordinátáival azonosíthatjuk, csupán a „pontszerű”, kis kiterjedésű képződmények azonosítását biztosíthatjuk egyetlen koordinátapár megadásával.

            Az egy képződményre összegyűjtött több idegen nyelvű névváltozat segítséget nyújt a magyar névadásban ahhoz, hogy mely névtípusokat „szokás” lefordítani (több nyelvű névtárak kérdése), a névtárakban esetenként előforduló, a néveredettel foglalkozó fejezetek komoly támaszul szolgálnak a név helyes írásmódjára és ugyancsak a fordíthatóság kérdésére vonatkozóan.

            Jó példa a felvetett kérdések és a megoldásuk illusztrálására a dolgozat mellékletében bemutatott, általam szerkesztett „A Jeges-tenger földrajzinév-tára” c. kiadvány eddig elkészült része.

 

 

IV. Az értekezés témaköréhez kapcsolódó cikkek, tanulmányok, kutatási jelentések és újítási javaslatok

 

 

A) Publikációk:

 

Márton M. (1979): Földrajzinév-tárak Magyarországon

            MÉM-OFTH tanulmány, Bp.; 33 o., 1 mell. (térképterv)

Márton M. (1982): Szakvélemény „A földrajzinév-tár bővítésének lehetőségei” c. FÖMI tanulmány 8. fejezetéről

            KV, Bp.; 3 o., 1 ábra, 33 o. mell.

Márton M.—Kővári J. (1984): Az óceán- és tengerfenék-domborzat ábrázolása kisméretarányú térképeken  (Gyakorlat és lehetőségek)

            MÉM-OFTH tanulmány, Bp.; 95 o., 41 ábra, 2 térképmell.

Kovács B.—Márton M. (1985): Jelentés a FÖMI számára a KV 2. Szerk. osztályán

44 0004-es munkaszámon végzett „A földrajzi nevek területi azonosítóval való ellátása” c. feladat végrehajtásáról

            KV, Bp.; 10 o., 5 ábra

Márton M. (1985a): Az óceán- és tengerfenék domborzata. Tenger alatti felszínek ábrázolása kisméretarányú térképeken  (Doktori értekezés)

            ELTE, Bp.; 129 o., 65 ábra

Márton M. (1985): Szerkesztői előírás a 25 cm átmérőjű természetföldrajzi földgömb munkarészeinek elkészítéséhez

            KV, Bp.; 4 o. + 2 o. mell.

Márton M. (1986): A tengerfenék domborzatának nevei

            Geodézia és Kartográfia, 3. szám, pp.: 180—185, 1 ábra

Márton M. (1987): Az óceán- és tengerfenék képződmények földrajzinév-tára

            Geodézia és Kartográfia, 1. szám, pp.: 39—43

Márton M. (1987): Az óceánok térképezése a lemeztektonika figyelembevételével

            Geodézia és Kartográfia, 5. szám, pp.: 354—362, 11 ábra

Márton M. (1988): A Kartográfiai Vállalat földgömbjei

            Geodézia és Kartográfia, 1. szám, pp.: 42—48, 1 ábra

Márton M. (1988): Izovonalas domborzatábrázolás kisméretarányú térképeken

            Geodézia és Kartográfia, 5. szám, pp.: 274—282, 12 ábra

Márton M. (1988): Az óceánfenék megismerése és térképezése

            Természet Világa, 5. szám, pp.: 208—211, 4 ábra

Márton M. (1988): A Kárpát-medence ikertestvére

            Élet és Tudomány, 24. szám, pp.: 751—754, 4 ábra

Márton M.-Kovács Pál (1989): Globes of the Cartographia

in: Hungarian Cartographical Studies (Editor: Csáti E.)

            Hungarian National Committee, Internat. Cartogr. Assoc., Bp.;

            pp.: 61—69, 3 ábra

Márton M. (1989): Certain Problems of Relief Representation by Contours on Small-Scale Maps

in: Hungarian Cartographical Studies (Editor: Csáti E.)

            Hungarian National Committee, Internat. Cartogr. Assoc., Bp.;

            pp.: 243-258, 14 ábra

Márton M. (1989): Tengerfenék-képződmények földrajzinév-tára

in: Névtudomány és Művelődéstörténet (Szerk.: Balogh L. és Ördögh F.)

            Zalaegerszeg; pp.: 139—143

Márton M. (1989): Proposition to the Commission on Marine Cartography

            I. Multilingual gazetteer of undersea features

            II. The face of the sea-floor (an atlas of undersea features)

ICA 14th World Conference, Budapest

            KV, Bp.; I.: 2+2+16 o., 1+1 tkp.vázlat; II.: mintalapok

Márton M. (1990): Előterjesztés a tengerfenék-domborzati nevek megváltoztatásáról

            KV, Bp.; 96 o.

Márton M. (1992?): Problemas actuales de la representacion del relieve submarino en mapas a pequeďas escalas

            Geodezia y Cartografia (Cuba), in press, 9 ábra

 

 

B) Kutatási jelentések:

 

Márton M. —Kővári J. (1984): Jelentés a 82 0013 munkaszámú kutatási feladat (A tengerfenék-domborzat ábrázolásának vizsgálata) végrehajtásáról

            KV, Bp.; 1 o., 95 o. mell.

Márton M.-Ajtay Á. (1986): Jelentés a 82 0030 munkaszámú „A tengerfenék-domborzati képződmények földrajzinév-tára” c. kutatási téma állásáról

            KV, Bp.; 4 o.

Márton M.-Ajtay Á. (1986): Jelentés a 82 0031 munkaszámú „A Föld domborzata és vizei” c. kutatási téma állásáról

            KV, Bp.; 2 o.

Márton M.-Ajtay Á. (1987): Jelentés a 82 0030 munkaszámú „A tengerfenék-domborzati képződmények földrajzinév-tára” c. kutatási téma állásáról

            KV, Bp.; 2 o.

Márton M.-Ajtay Á. (1987): Jelentés a 82 0031 munkaszámú „A Föld domborzata és vizei” c. kutatási téma állásáról

            KV, Bp.; 2 o.

Márton M.-Ajtay Á. (1987): Jelentés a 82 0032 munkaszámú „Tengerfenék-morfológiai atlasz (Tervezet)” c. kutatási téma állásáról

            KV, Bp.; 4 o.

Márton M. (1989): Jelentés a 82 0030 munkaszámú „A tengerfenék-domborzati képződmények földrajzinév-tára” c. kutatási téma állásáról

            KV, Bp.; 3 o., mell.: Jeges-t. 2+2+16 o. + 1+1 tkp.vázlat

Márton M. (1989): Jelentés a 82 0031 munkaszámú „A Föld domborzata és vizei” c. kutatási téma állásáról

            KV, Bp.; 1 o.

Márton M. (1989): Jelentés a 82 0034 munkaszámú „Számítógépes térkép” (ASZSZ-KV közös kutatás) állásáról

            KV, Bp.; 3 o., mell.: 1 o. + 2 domborzatrajz (terv)

Márton M. (1989): Jelentés a 82 0035 munkaszámú „Osztott Baranyi IV. vetület előállítása” c. kutatási téma állásáról

            KV, Bp.; 1 o., mell.: 1 vetület + 16 makett a Nagy világ atlasz bővítéséhez

 

 

C) Újítási javaslatok:

 

Márton M. (1977): Új témájú tematikus földgömbök tartalmának  és ábrázolási módjának kidolgozása

            KV, Bp.; 4 o.

Ajtay Ĺ.-Kővári J.-Márton M. (1986): Újítási javaslat új kiadványok megjelentetésére

I. A Föld domborzata és vizei

II. Az óceánok

            KV, Bp.; 4 o., 1 makett mell.

Márton M. (1986): Új típusú földgömb (Domborzati-politikai duo-glóbusz)

            KV, Bp.; 2 o.

 

Ábrák:

 

            a) GEBCO-szelvény részlete az óceánközépi hátsággal

 

            b) A jellemző tagoltsági          c) A hátságvidék helyte-

            irányokat megtartó he- len generalizálása

            lyes generalizálás

 

                                                1. ábra

 

 

            a) Lassú szétsodródási sebességű területen

            kialakuló hátság, központi repedésvölggyel

 

            b) A hátság keresztmetszete

            (A hátságtengelyt nyíl jelöli)

 

                                                2. ábra

 

 

 

            a) Gyors szétsodródási sebességű területen

            kialakuló hátság — nincs repedésvölgy

 

            b) A hátság keresztmetszete

            (A hátságtengelyt nyíl jelöli)

 

                                                3. ábra

 

A törésövek és a repedésvölgyek gömbi geometria szerinti

szabályosságát szemléltető ábra. A törésövek a rotációs

szélességgel, a repedésvölgyek a hosszúsággal párhuzamosak

 

                                                4. ábra