Eratoszthenész (i.e. 276-195)


Az Alexandriai könyvtár igazgatója sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott, amiért "Pentatlosz"-nak (öttusázó) is nevezték.

Kartográfiai szempontból két jelentős munkát írt. Az első a háromkötetes "Geographika" ahonnan a "földrajzi" kifejezés ered. Ez alatt ő elsősorban a térképalkotást értette. Az első kötet a geográfia történetét tárgyalja, ez az első térképtörténeti tanulmány. A második könyv az oikumené kiterjedésével foglalkozik, átveszi azt a nézetet, hogy a hossza kétszerese a szélességének. A harmadik rész az oikumené felosztását taglalja.

Továbbfejlesztette Dikaiarkhosz hálózatát. Térképének készítése előtt földrajzi szélességmeghatározások és az utazók távolságadatai alapján a jellemző pontokon áthaladó 9 hosszúsági és 9 szélességi vonalból álló hálózatot szerkesztett. A vonalak egymás közti távolsága nem egyenlő, de a valóságos távolsággal arányos. Az így szerkesztett hálózatba rajzolta be azután az ismert világot.

Térképének jelentősége, hogy vonalhálózata a négyzetes hengervetület kezdetleges csírájának, és ezáltal világtérképe a szó szoros értelmében vett térkép felé való átmenetnek tekinthető.

Térképén az ismert világ nyugat–keleti kiterjedése 73800 stadion (feltehetően 11623 km), észak–déli irányú kiterjedése 46400 stadion (7308 km). A térkép készítése előtt csillagászati úton meghatározta a Föld kerületének a hosszát, így jól tudta, hogy az ismert világ a Föld felszínének alig 17%-a. Földmérése az első mérés, ahol az eredményen túl a mérés folyamatának leírása is fennmaradt.
Vissza a címlapra!