Térképtudományi Tanulmányok
(Studia Cartologica)


A kiadásért felel: ELTE TTK dékánja
Megjelent a Tankönyvkiadó Vállalat műszaki gondozásában
Műszaki vezető: Hámosi József
Műszaki szerkesztő: Rácz Sándorné
Megjelent: 1972. április
Készült Rotaprint lemezről (kicsinyítéssel), a MSZ 5601-59 és MSZ 5602-55 szabványok szerint
10 (A/5) ív terjedelemben 21 ábrával

Tankönyvkiadó, 1972
Példányszám: 190

ELŐSZÓ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem térképészeti tanszéke által kiadott ezen újabb cikkgyűjtemény ékes bizonyságát szolgáltatja ama mindjobban kibontakozó tudományos munkának, amely a magyar térképészet terén az utóbbi években megnyilvánul. Figyelemre méltó ez azért is, mert a kartográfia elméletében és gyakorlatában jelenleg végbemenő viharos, mondhatni forradalmi változások nem engedik meg a lemaradást. Még csak két-három évtizede a térképészet többé-kevésbé manuális segédtudománya volt a földrajznak és geodéziának, ma viszont önálló diszciplína, amely gyermekcipőit már kinőtte és mind nagyobb jelentőségre tesz szert. A modernnépgazdaság és népművelés minden ágazatában ránk zúduló, a számítógépek által ördögi gyorsasággal feldolgozott adatok el nem apadó halmazát a kutató, a közgazdász, a statisztikus agya már alig, vagy egyáltalán nem képes felfogni. Ezzel szemben ezeknek az adat-hegyeknek a térképre való átvitele nemcsak vizuálisan érzékelteti a mennyiségi különbségeket, de kapcsolatokra, korrelációkra, komplex összefüggésekre hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor, amikor mind nagyobb nehézséget jelent az egyre növekvő számú tudományos információ és a rengeteg számszerűség szöveges feldolgozása, a térkép nemcsak az adatok könnyen áttekinthető leltárát nyújtja, hanem alapját veti meg további megismeréseknek, kombinációknak, perspektivikus prognózisoknak. A számítógéppel összekötött szinoptikus térképi feldolgozás hovatovább nélkülözhetetlen módszere lesz minden olyan népgazdasági ágazatnak, minden természet- és társadalomtudománynak, amelynek területi vetülete van ( és melyiknek nincsen ?) . Ezzel a térképészetre a tudományok soraiban olyan központi adatszolgáltató és előrejelző szerep vár, amelynek jelentőségét, különösen a szocialista országok optimalizmusra törekvő tervgazdálkodásában nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Ezekkel a gondolatokkal bocsátom útjára a magyar kartográfia művelőinek eme újabb tanulmánykötetét.

Dr. Radó Sándor


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés ( Dr. Radó Sándor )
Dr. Stegena Lajos: Numerikus vezérlésű automaták a kartográfiában
Dr. Karsay Ferenc: Automatikus komplex topokartográfiai berendezések
Lászlóffy Gábor: Ortofotó-kartográfia
Dr. Klinghammer István: Az automatizált térképezés problémái
Bardócz László: A generalizálás automatizálása
Dr. Halmai Róbert: A kartográfiai domborzatárnyékolás fotomechanikai és analitikai megoldása
Dr. Stegena Lajos: A térképi kódolás információelméleti alapjai
Dr. Strenk Tamás: Vonalas kartográfiai információk kezelése
Dr. Zombai Pál: 80 oszlopos lyukkártyák alkalmazása a földrajzi térképszerkesztésben
Dr. Lackó László: Kisméretarányú kartogramok előállítása számítógéppel
Dr. Keresztesi Zoltán: Statisztikus pontkartogram készítése fototechnikai eljárással


V I S S Z A