Intézmény (Kar) megnevezése Tanszék megnevezése Tanszék vezetője
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar TÉRKÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK Dr. Klinghammer István


Bevezetés

Hazánk felsőoktatási intézményei közül egyedül egyetemünkön működik önálló térképészeti illetve térképtudományi tanszék, melynek feladata egyrészt a térképész szakos hallgatók kép-zése, másrészt az ú.n. szervíz oktatás keretében földtudományi (geográfus, földrajz tanár, ge-ológus, meteorológus és környezettan tanár) szakos hallgatóknak térképészeti alapismeretek oktatása.

Az oktatási kormányzat 1953-ban hozta létre a Térképtudományi Tanszéket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. A tanszék első vezetője, Irmédi-Molnár László egyetemi tanár 1955-ben dolgozta ki azt a tantervet, amelyre az 1970-es évek első harmadáig a hároméves ágazati térképészképzés alapult. Stegena Lajos egyetemi tanár (aki 1966-tól 1987-ig vezette a tanszéket) 1973-ban új tantervet nyújtott be. Ebben a térképész szakképzés maradt három éves, de a korábbi földrajz irányítottságú alapozást felváltotta a geológus és geofizikus hallgatókkal közös négy féléves földtudományi alapképzés. Új lehetőség nyílt a magasabb évfolyamok geológus, geofizikus, meteorológus és földrajz tanár szakos hallgatói számára a hat féléves ágazati képzés megindításával, amely azonban csak 1982-ig folyt.

Az 1986-os magyar oktatási törvény lehetővé tette, hogy az önálló térképész szakképzés ötéves formában induljon meg Magyarországon 1988-ban. A tanterv elkészítésénél figyelembe vettük a térképészet területén végbemenő paradigmaváltást, a digitális kartográfia elméletének és módszereinek terjedését. Ez a folyamatosan korszerűsített tanterv van jelenleg is érvényben.

A Térképtudományi Tanszék 9 fős oktató gárdája (oktatója, kutatója és műszaki tanárja) külső meghívott oktatók és doktoranduszok közreműködésével – 1987 óta Klinghammer István egyetemi tanár vezetése alatt – oktatja a térképész szak szakmai tárgyait, részt vesz más szakok alapozó képzésében, valamint a doktori iskola keretében lát el oktatási feladatokat.

A térképész szakos hallgatók az ötéves képzés során 33 kötelező tárgy keretében az I. félév-ben heti 125, a II. félévben heti 114 tanórát hallgatnak, amely éves viszonylatban 3585 óra ter-helést jelent. Ezt heti 6 tanóra (azaz évi 90 órányi) kötelezően választható speciális kollégium, valamint 6 hét (azaz 180 óra) terep- illetve üzemi gyakorlat egészíti ki. Ebből a tanszék kollek-tívája kötelező szakmai tárgyak keretében 20 kollégiumot tart, az I. félévben heti 75, a II. fél-évben heti 78 tanóra terjedelemben (éves viszonylatban 2295 órában), 4 speciális kollégiumot hirdet meg (évente 120-160 órányi terheléssel), valamint vezeti a terepgyakorlatokat. A kötele-ző előadások 64%-át belső, 36%-át külső előadók vagy doktoranduszok tartják. A térképész szakos hallgatók összlétszáma közel 90 fő. A tényleges óraterhelés a fenti adatoknál nagyobb, mert a 20 főnél nagyobb létszámú évfolyamok gyakorlatait többnyire két csoportban tartjuk.

A szervíz oktatás keretében további öt földtudományi szak – geológus, geográfus, meteoro-lógus, környezettan és földrajz tanár – összesen mintegy 150 hallgatójának tartunk az I. félév-ben 4, a II. félévben 15 tanórás kollégiumot térképészeti alapismeretekből és tematikus kartográfiából (évi 285 órában), valamint 3 hét (azaz 90 óra) terepgyakorlatot. Többlet-terhelést jelent, hogy a földrajz tanári szak óráit a nagy létszám miatt több csoportban kell megtartani. (Az 1998/99-es tanévtől kezdve a környezettan tanári szakon 2 órás kollégiumot, a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán 3 órás kollégiumot oktatunk.)

Az 1994/95-ös tanévtől az ELTE doktori iskola földrajz-földtudományi programjának földrajzi alprogramjában létrehozott "Kartográfia" szekció keretében doktoranduszok oktatásával gazdagodott képzésünk. Itt 8 kollégiumot hirdetünk meg heti 17 órában; 26 doktoranduszt oktattunk ill. oktatunk, további 8 kolléga pedig egyéni, csak konzultációs együttműködést igénylő képzés során nyújt be doktori értekezést. (A névsort ld. a mellékletben.)

Részletes információk a tanszék történetéről, tevékenységéről, kapcsolatairól, oktatóiról és hallgatóiról az Internet-en is elérhetők a http://lazarus.elte.hu Web-címen.


( D ) I. Személyi háttér
( D ) I. 1. Főfoglalkozású oktatók és kutatók adatai név szerint

Vizsgált időpont
:
1997. október 15-i állapot


oktató / kutató neve (ABC sorrendben) szül. év diploma megnevezése és szintje hol végzett egyéb felsőfokú szakkápesítése besorolás a legmagasabb tudományos fokozat/cím és szerzésének éve habil (I/N) nyelvvizsgák
Becker László 1940 földrajz -okl. térképész ELTE - tanszéki mérnök - N -
dr. Draskovits Zsuzsa 1949 földrajz -okl. térképész ELTE - adjunktus - N angol k.f. orosz a.f.
dr. Györffy János 1947 okl. mate-matika-föld-rajz tanár ELTE okl. alk. matem. docens kand.
1994
N német k.f. orosz k.f.
dr.Klinghammer István 1941 okl. térképész ELTE okl. földrajz-biológia tanár egy. tanár tud. doktora
1992
I német k.f. orosz a.f.
dr. Márton Mátyás 1951 okl. térképész ELTE okl. geo-fizikus docens kand.
1992
N angol k.f. orosz a.f.
Szekerka József 1959 okl.térképész-talajtan ELTE - műszaki tanár - N -
dr. Török Zsolt 1960 okl. térképész ELTE okl. filozófus docens kand.
1990
N angol k.f. orosz k.f.
dr. Verebi Sándorné 1948 földrajz -okl. térképész ELTE - tud. munkatárs - N -
dr. Zentai László 1959 okl. térképész ELTE - docens kand.
1995
N angol k.f., orosz a.f.

A Térképtudományi Tanszék többi dolgozója 1995-98 között:


Külső előadók 1995-98 között:


A tanszék címzetes oktatói:

Az oktatásban közreműködő doktoranduszok( D ) I. 2. Oktatásban való részvétel

Vizsgált időszak: 1997/98-as tanév

( D ) I. 2. 1. Képzési szintenként a résztvevők

 
főfoglalkozású
oktató neve
(ABC sorrendben)
az oktatás mely szintjén vesz részt
alapképzésszakirányú továbbképzésPhD
képzés
előad.gyak.spec.előad.gyak.spec.
Becker László       
dr. Draskovits Zsuzsa       
dr. Györffy János       
dr. Klinghammer István       
dr. Márton Mátyás       
Szekerka József       
dr. Török Zsolt       
dr. Verebi Sándorné       
dr. Zentai László       
az adott szintű képzésben résztvevő főfoglalkozású oktatók száma:9 fő-5 fő
spec.: speciál kollégium, fakultativ tárgyak, egyéb


( D ) I. 2. 2. A minősítettek részvétele a szakképzésben

Vizsgált időszak: 1997/98-as tanév

minősített belső, ill. külső
oktató neve, fokozata,
statusa*: Belső/Külső
mely szak oktatásában vesz részt
ELTE alapképzés szakjaiELTE szakirányú
továbbképzés szakjai
TérképészGeográfusFöldrajzGeológusMeteorológus
dr. Györffy JánosB      
dr. Klinghammer IstvánB      
dr. Márton MátyásB      
dr. Török ZsoltB      
dr. Zentai LászlóB      
az adott szak képzésében résztvevő
összes belső és külső oktató száma:
BKBKBKBKBKBK
5-2-1-1-1---