A TÉRKÉPÉSZ SZAK ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉSE

Az egyetemi szintű térképész képzés első évfolyama 1955-ben indult az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, az 1953-ban létrehozott Térképtudományi Tanszéken. A hároméves ágazati képzés eredményeként az abban résztvevő földrajz- és geológus, majd később geofizikus és meteorológus szakos hallgatók, akik a másodév után a térképészet szakot felvették, a diplomájukba "okleveles kartográfus" bejegyzést kaptak. Ez a tanterv 1982-ig volt érvényben; közben 1976-ban beindult a kétéves közös földtudományi alapképzés a geológus, geofizikus és térképész hallgatók részére, amelyhez hároméves szakirányú kartográfus képzés csatlakozott. Az önálló ötéves térképész szak 1988-tól indult meg, melynek tanterve a 90-es évek folyamán - a digitális kartográfia eredményeinek az oktatásba való beépítésével - több korszerűsítésen esett át. A szak általános célkitűzései összhangban vannak a térképtudomány igényeivel, valamint az 166/1997.(X.3.) kormányrendeletben meghatározott képesítési követelményekkel.
A térképészet szakmai tantárgyainak oktatása a Térképtudományi Tanszék gondozásában folyik. A térképész szakért a tanszék mindenkori vezetője felelős. A tantárgyfelelősi tiszteket a tanszék vezető oktatói látják el.

A térképész szak alapozó tárgyainak oktatását a Természettudományi Kar illetékes tanszékei látják el, míg a szakmai tárgyak óráit a Térképtudományi Tanszék belső és külső oktatói tartják. A térképész oktatásban résztvevő személyekkel az oktatási felelős rendszeres kapcsolatot tart. Évente kétszer, az órarendi megbeszélés keretében kerül sor az együttműködés kérdéseinek és feladatainak megbeszélésére.

A térképészet sokoldalú jellege és a tanszék korlátozott létszáma miatt számos külső szakember bevonására van szükség, mind előadások és gyakorlatok tartása, mind a diplomatervek konzulensi feladatai terén. Az anyagi lehetőségek függvényében minden félévben érkeznek nemzetközileg elismert külföldi előadók.

Jelenleg az 1988-ban életbe lépett tanterv folyamatosan továbbfejlesztett változata van érvényben. Az általánosan kötelező és az alapozó tárgyak a képzési időből egyharmad részt, a szakmai tárgyak kétharmad részt igényelnek. Az elméleti és gyakorlati órák 47-53 %-ban oszlanak meg, vagyis nagyjából egyensúlyban vannak. Ezek megfelelnek a térképtudomány és a térképészeti gyakorlat által megkövetelt arányoknak. Az önálló feladatok időigénye megközelíti az órarendi kötelezettségből adódó terhelést. A kötelezően és szabadon választható órák aránya csekély, ezt a kredit rendszerre való áttérés során sem lehet lényegesen növelni. A képzéshez háromszor két hét szakmai gyakorlat tartozik. A szak egészére jellemző a tudományegyetemi szellemtől némileg eltérő gyakorlat-orientáltság, amit az itt végzett szakemberekkel szemben támasztott követelmények indokolnak. (Megjegyezzük, hogy hazánkban egyetemi szintű térképészképzést csak az ELTE folytat, ezért szakmán belül átjárhatóságról nem beszélhetünk. A földtudományi szakok tekintetében az átjárhatóság szakváltoztatás formájában lehetséges, melynek részleteiről a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezik.)

A diplomázó hallgatóknak a tanszék rendszeres konzultációs alkalmakat, munkájukhoz a tanszék területén helyet és állandó számítógép-használatot biztosít; eközben tevékenységüket folyamatosan nyomon követi. A hallgató akkor mehet záróvizsgára, ha a diplomamunkát a konzulens elfogadja és a tanszéki értekezlet leosztályozza. A záróvizsgán a diplomamunka védése dominál, amelynek vitájában a szakma első vonalát képviselő külső szakemberek aktívan részt vesznek. A diplomamunka osztályzatának súlyát az oklevél minősítésében a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szabályozza.

A nyelvi képzésen való részvétel fakultatív, de a diploma megszerzésének feltétele a C tipusú középfokú nyelvvizsga. A nyelvoktatás színvonala a kar anyagi nehézségei miatt nem kielégítő. Minden évfolyamban akadnak hallgatók, akik nyelvvizsga hiányában nem tudnak időben záróvizsgára jelentkezni, sőt többeknek ez a határidő lejártáig sem sikerült.

A túljelentkezés miatt a felvételi követelmények magasak; a felvételi ponthatár a vizsgált időszakban 100 pont körül volt. A felvett hallgatók képessége és hozzáállása többnyire jó, a lemorzsolódás gyenge. A hallgatói csereegyezmények és a TEMPUS program keretében külföldön tanuló hallgatók általában igen kedvező minősítést kaptak. A szakmában elhelyezkedő végzős hallgatóink a szaknak jó hírét keltik, többen közülük rövidesen vezető állásba kerültek.

A tanszék vezető oktatóinak a tudományos kutatásban elért eredményei a hazai és nemzetközi tudományos életben (főleg a térképészettörténet és a digitális kartográfia területén) számos elismerést vívtak ki. A publikációs tevékenység jelentős részét szakmaspecifikus alkotásként tematikus térképek, atlaszok képezik.

A kiemelkedő térképész hallgatók részt vesznek a Kar tudományos diákkörének munkájában. Az utolsó három évben két dolgozat ért el helyezést ill. kapott dicséretet.

A szakképzést támogató infrastruktúra mennyiségi és minőségi szempontból is egyenetlen. A tanszéknek igen gazdag könyvtára és térképtára van A számítógépes háttér és a geodéziai műszerkészlet a fokozott erőfeszítések ellenére részben szűkös, részben elavulófélben van. Anyagi lehetőségek hiányában akadozik a szükséges szoftverek beszerzése illetve frissítése. A nyomda- és fototechnikai labor elfogadható színvonalú.

Oktatóink hallgatói véleményezése a vizsgált időszakban összességében jóra, néhány kolléga esetében nagyon jóra értékeli a tanszék oktatási tevékenységét. A feldolgozás rendszerének változása miatt az 1997/98. tanévben készült ívek jelenleg feldolgozás alatt vannak.

Az oktatás színvonalát a Tanszékcsoport Oktatási Bizottsága felügyeli, és évenként értékeli a szak minőségpolitikáját. A diplomamunkák és a záróvizsga tapasztatait tanszéki értekezleten vitatjuk meg. A rendszeres szakmai kapcsolatokon keresztül is folyamatos visszajelzéseket kapunk végzett hallgatóink felkészültségének és önálló munkavégző-képességének színvonaláról. Tantervünket a tanszék külföldi kapcsolatai révén rendszeresen egyeztetjük és korszerűsítjük.

A térképtudomány és a térképészeti gyakorlat új eredményeit az oktatásba folyamatosan beépítjük. A tanterven belül a digitális kartográfia és a térinformatika súlya növekszik. Középtávon tervezzük a hároméves szakirányú képzés újraindítását, valamint megfelelő érdeklődés esetén bölcsészek részére egy szakirányú képzés létesítését.


A SZAK MINőSÍTÉSE

(C) I. A szak általános célkitűzései

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
A megfogalmazott cél megfelel-e a vonatkozó szaktudomány igényeinek?   I
A megfogalmazott cél megfelel-e a szak képesítési követelményeinek? (C) II. I
Követi-e a szakirányok megválasztása a tényleges szakemberigényt? látogatás -
Intézménytípusnak megfelelő-e az elméleti és gyakorlati képzés aránya?   I
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A térképész szak általános célkitűzései összhangban vannak a térképtudomány igényeivel és a képesítési követelményekkel, valamint a tudományegyetem jellegével. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Igen / Nem, Igen / Nem / Részben(C) II. A szak felelőse, hatásköre

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
Szakfelelős (C) I. V
Szakfelelős írásban rögzített hatásköre SzMSz V
Szakért felelős tanszék   V
Szakirány(ok) felelősei (C) és a -
Szakirány-felelős(ök) írásban rögzített hatásköre látogatás -
Tantárgyfelelősök   V
Tantárgyleírások   V
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A térképész szakért a Térképtudományi Tanszék mindenkori vezetője felelős. A tantárgyfelelősi tiszteket a tanszék vezető oktatói látják el. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Van(nak) / Nincs(enek)


(C) III. A szakért felelős szakmai csoportok együttműködése

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
A szak képzésének igényeihez igazodó-e a résztvevő oktatási egységek megválasztása? (B) IV. és I
Jól koordináltan működik-e a tantárgyak egymásra épülése? látogatás I
A szak fejlesztésében résztvesz-e minden szakért felelős szakmai csoport?   I
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A térképész szak alapozó tárgyainak oktatását a Természettudományi Kar illetékes tanszékei által kijelölt oktatók látják el, míg a szakmai tárgyak óráit a Térképtudományi Tanszék belső és külső oktatói tartják. A tantárgyak oktatási sorrendje jól követi az ismeretek egymásra épülését. Évente kétszer, az órarendi megbeszélés keretében kerül sor az együttműködés kérdéseinek és feladatainak megbeszélésére. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Igen / Nem / Részben(C) IV. A szak oktatói háttere

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
Megfelelő-e a szakon a    
a főállású oktatók száma (elegendő-e?)   N
főállású, ill. külső oktatók aránya   N
minősített oktatók aránya (C) III. I
külső szakértők bevonása   I
Az oktatók terhelése veszélyezteti-e a képzés minőségét? és a látogatás N
Előfordultak-e meghívott előadók (hazai/külföldi) az elmúlt félévben?   I
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A térképészet sokoldalú jellege és a tanszék korlátozott létszáma miatt számos külső szakember bevonására van szükség, akik többnyire szakterületük vezető szakemberei. Minden félévben érkeznek nemzetközileg ismert külföldi előadók. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Igen / Nem / Részben

(C) V. A szak tanterve

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
A képesítési követelmények előírásait milyen %-ban követik? (C) V. 100-80 %
Tantárgyak egymásra épülése (C) V. és a J
Alapozó-, szak- és az értelmiségképzés óráinak aránya tantárgyleírások J
Órarendi, ill. önálló munkát igénylő terhelés   J
A kötelező, a kötelezően választható, ill. a szabadon választható órák aránya (C) VI. J
Elméleti és gyakorlati órák aránya   J
Előírt szakmai gyakorlat (C) VII. J
Ellenőrzés, számonkérés rendszere (C) V. és (C) VIII. J
A tanterv az átjárhatóság lehetőségeit biztosítja-e (C) V. -
Biztosít-e lehetőséget részképzésre    
hazaiaknak más intézményeknél   I
hazaiaknak külföldön (C) XI. I
külföldieknek a szakon   I
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A tantervben az alapozó-, szakmai és értelmiségképző órák aránya, a kötelező, kötelezően választható ill. szabadon választható órák aránya, valamint az elméleti és gyakorlati órák aránya megfelel a térképtudomány és a térképészeti gyakorlat által megkövetelt arányoknak. Hazánkban egyetemi szintű térképészképzés máshol nincs. A földtudományi szakok irányában az átjárhatóság szakváltoztatás formájában lehetséges, melynek részleteiről a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezik. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Jó / Elfogadható / Nem elfogadható, Van(nak) / Nincs(enek), Igen / Nem / Részben


(C) VI. Szakdolgozatok, záróvizsgarendszer


mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
A szakdolgozattal szemben támasztott követelmények Sz
Záróvizsga előírásai (C) V. és IX. Sz
Záróvizsgára meghívott külső szakértő(k)   V
A diplomamunkák minősége és az értékelésük viszonya tanszéki látogatások és R
A diplomamunkák minősége és az oklevél minősítések viszonya (C) X. Ö
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A jelölt záróvizsgán való részvételének feltétele a konzulens által elfogadott és tanszéki értekezlet keretében leosztályozott diplomamunka. A záróvizsgán központi helyet foglal el a diplomavédés vitája, melybe a meghívott külső szakemberek is be vannak vonva. A diplomamunka osztályzatának hozzájárulását az oklevél minősítéséhez a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szabályozza. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Szigorúak / Elfogadhatóak / Gyengék, Reális / Felülértékeltek / Alulértékeltek,
Összhangban vannak / Nincs összhang(C) VII.Nyelvi képzés a szakon

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
Nyelvismereti követelmények   V
Nyelvtanulási lehetőségek   E
Idegen nyelven folyó képzés magyaroknak (C) XII. N
Idegen nyelven folyó képzés külföldieknek   N
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A nyelvképzésen való részvétel fakultatív, de a diploma megszerzésének feltétele a C tipusú középfokú nyelvvizsga. A nyelvoktatás színvonala a Kar anyagi helyzete miatt nem megfelelő. minősítés E
A tulajdonság mértéke: Vannak / Nincsenek, Jó / Elfogadható / Gyenge


(C) VIII. A szak hallgatói

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
Felvett hallgatók “minősége":    
felvételi vizsga   V
felvételi kritérium (C) IV.1 E
a szak iránti kereslet   J
jelentkezők és a felvettek aránya   J
Hallgatói teljesítmények:    
hallgatók szigorlati szinten mért teljesítménye (C) VIII. J
lemorzsolódás (C) IV.2. Gy
Az “osztályzatok" és a “tudás" összhangja    
a végzős hallgatók szigorlati-szakdolgozatai-, ill. záróvizsga-osztályzatai, oklevélminősítései reálisnak tünnek-e a szakdolgozati munkák tükrében (C)VIII., (C) X. és a látogatás I
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A túljelentkezés miatt a felvett hallgatók képessége és hozzáállása többnyire jó, ezért a lemorzsolódás gyenge. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Van / Nincs, Erős / Gyenge, Jó / Elfogadható / Gyenge, Igen / Részben / Nem


(C) IX. A szakképzést támogató tudományos tevékenység

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
A szaktanszékek kutatási témáinak kapcsolódása a szaktárgyakhoz: oktatják-e azt, amit kutatnak kutatják-e azt, amit oktatnak tanszéki látogatások, szakleírás, tanszéki leírásokból: (D) II.-k I I
A szak tudományágában van-e elfogadott PhD program (B) IV.4. I
Szak oktatóinak részvétele aktuális projektekben (C) XIII. és K
A szak oktatóinak tudományos publikációi tanszéki látogatások K
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A tanszék vezető oktatói elismert tudományos tevékenységet folytatnak. A publikációs tevékenység jelentős részét szakmaspecifikus alkotásként tematikus térképek képezik. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Igen/Részben/Nem, Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő


(C) X. Tudományos diákköri munka

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
Vannak-e a szak hallgatói által készített, az intézményi TDK konferenciákra készült dolgozatok?   V
Vannak-e a szak hallgatói által az OTDK konferenciákra készült dolgozatok? (C) XIV. V
Az elmúlt 3 évben volt(ak)-e helyezést elért dolgozat(ok)?   I
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A kiemelkedő térképész hallgatók részt vesznek a Kar tudományos diákkörének munkájában. Az utolsó három évben két dolgozat ért el helyezést ill. kapott dicséretet. minősítés E
A tulajdonság mértéke: Van / Nincs, Igen / Nem


(C) XI. A szakképzést támogató infrastruktúra

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
Könyvtárak, gyűjtemények   J
Informatikai háttér   E
Laborok   E
Műhelyek (C) XV. -
Tangazdaságok   -
Gyakorló iskolák   -
...    
...    
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A könyvtár és térképtár értékes gyűjteményét a térképészeken kívül a többi földtudományi tanszék hallgatói és oktatói is rendszeresen használják. A számítógépes infrastruktúra (hardver- és szoftver-állomány) és a geodéziai műszerpark a kívánalmaknak nem mindenben felel meg. A nyomda és fotolabor állapota kielégítő. minősítés E
A tulajdonság mértéke: Jó / Elfogadható / Nem elfogadható(C) XII. A szak (és a szak oktatóinak) hallgatók általi minősítése

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
Hallgatói véleményezési rendszer (B) IX., M
Hallgatók általi írásos minősítés látogatás V
Hallgatói vélemények (szóbeli) látogatás -
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A hallgatói véleményezés tanszékünk oktatóira nézve kedvező. A feldolgozás rendszerének változása miatt az 1997/98. tanévben készült ívek jelenleg feldolgozás alatt vannak. minősítés E
A tulajdonság mértéke: Működik / Nem működik, Van / Nincs

(C) XIII. A szak minőségpolitikája, minőségbiztosítás

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
Minőségbiztosítási irányelvek   V
Minőségellenőrzés technikájára vonatkozó dékáni/főigazgatói utasítások (B) XIV. és N
Minőségellenőrzési technikák alkalmazására példák (C) XVI. V
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): Az oktatás tartalma megfelel a képesítési követelményekben előírtaknak. Az oktatás színvonalát a Tanszékcsoport Oktatási Bizottsága felügyeli. A tantervet és a tantárgyak tematikáját a vezető európai térképészképző központokkal egyeztetjük és korszerűsítjük. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Vannak / Nincsenek

(C) XIV. A szak fejlesztési politikája (tantárgy, tanterv fejlesztés)

mérhető tulajdonság a tulajdonságot tükröző adat lelőhelye tulajdonság elbírálása
Tantárgy fejlesztési program   V
Tanterv fejlesztési program (C) XVII. V
Szakfejlesztési koncepció   V
Intézmény, ill. kar fejlesztési politikája a szak szempontjából látogatás K
Minősítés (Kiváló, Erős, Megfelelő, Nem megfelelő) és indoklás (szöveges): A térképtudomány és a térképészeti gyakorlat új eredményeit az oktatásba folyamatosan beépítjük. A tanterven belül a digitális kartográfia és a térinformatika súlya növekszik. Középtávon tervezzük a hároméves szakirányú képzés újraindítását, valamint megfelelő érdeklődés esetén bölcsészek részére egy szakirányú képzés létesítését. minősítés K
A tulajdonság mértéke: Van / Nincs, Előnyös / Közömbös / Hátrányos